Thumbnail Devotional

Pag-ibig ng Ama

Ang unang nagmahal sa’yo…

Bago ka man maipanganak sa mundo…. Bago ka nakita ng iyong mom at dad, mayroon nang nagmamahal sa’yo… ang Diyos Ama!

Sa mundong ibabaw na ito, marami ang amang dumarating at umaalis, marami rin ang walang pakialam sa kanilang mga anak. 

Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto, hindi katulad ng pag-ibig ng tao na pabago-bago. 

Siya’y Mabuting Ama

Mayroon ka mang mabuting tatay sa mundo o wala – ang Diyos ang Amang nasa langit na mananatiling mabuti at tapat sa’yo. Ipinangako ng Diyos na Siya’y laging nariyan para sa’yo. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan man. 

Mahal ka Niya ng walang pasubali – higit pa sa inaasahan mo! Ang bagong buhay kay Cristo ay nagsisimula sa Kanyang perpektong pag-ibig.

Siya ang pinakamainam na Ama. At ang Kanyang pag-ibig ay hindi mo mahahanap sa iba. Siya ang Ama na matagal mo nang inaasam. Hayaan mong yakapin ka Niya. 

Hinihintay ka lamang Niyang lumapit. 

Tandaan mo: Ang iyong Amang nasa langit ay mahal ka ng walang kapalit at panghabambuhay na klase ng pag-ibig.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mahalin ka ng walang kondisyon.
 • Manatili sa tabi mo magpakailanman.
 • Ipakita sa’yo na Siya’y mabuting Ama at ika’y Kanyang pangangalagaan.
 • Pagalingin ang sugatan mong puso, aliwin ka, at bigyan ka ng Kanyang kapayapaan.

Pag-isipan:

 1. Mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? (Roma 8:38)
 2. Paano mo mailalarawan ang “walang pasubali” na pag-ibig?
 3. Mayroon pa bang iba na kaya kang mahalin magpakailanman?
 4. Paanong nagbibigay ang mabuting ama sa kanyang mga anak?
 5. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito na maaaring makatulong upang malaman natin na iniingatan tayo ng Diyos? (Mateo 6:26,30)

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 8:38-39
 • 2 Corinthians 6:18
 • 1 John 3:1
 • 1 John 4:19
 • Psalm 103:11
 • Romans 5:8
 • Matthew 6:26-30

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

The Father’s Love
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pag-ibig Ng Ama
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Thumbnail Devotional

The Father’s Love

He’s not like everyone else.

In a world where fathers come and go, and many opt to leave because they no longer care, God has promised that He will always be there for you. He will never leave or forsake you. He loves you with an unconditional love – more than you could ever imagine!

He’s a Good Father

Whether you’ve had a good earthly father or not – God, the Heavenly Father, will always be good. Run into His loving arms. He is waiting to hold you. 

He’ll be the best Dad you could ever ask for and love you with a love you won’t find in anyone else. He is the Father you have been looking for all of your life.

Remember: Your Heavenly Father loves you with an unconditional, forever, kind of love.

What God wants to do for you:

 • Love you with an unconditional love.
 • Be there for you always.
 • Show that He is your good Father and that He will take care of you.
 • Heal your wounded heart, comfort you, and give you His peace.

Reflection Questions:

 1. Is there anything in all creation that can separate us from God’s love? (Romans 8:38)
 2. How would you describe “unconditional” love?
 3. How does a good father provide for his children?
 4. What is said in these verses that could help us know that God cares about us? (Matthew 6:26,30)
 5. Isn’t it comforting to have a Heavenly Father who loves you even when you didn’t do anything to earn or deserve it?
 6. Is there any other person who could love you forever?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Romans 8:38-39
 • 2 Corinthians 6:18
 • 1 John 3:1
 • Psalm 103:11
 • Romans 5:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

The Father’s Love
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pag-ibig Ng Ama
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Have You Received?

Receive God’s Precious Gift

Imagine for a moment that someone is knocking at the door of your house. You have a choice to make. Will you choose to ignore them, tell them to go away or invite them in? In the Bible, Jesus says that He is knocking at the door of each of our lives. He desires to come in and give us the free gift of eternal life, but we must welcome Him.

Will you welcome Him in? 

He won’t enter where he’s not invited or wanted. If we open the door of our life to Him and receive Him as our Savior, He will come in. Some may choose to ignore him or turn Christ away and refuse His gift. Is this what you want for your life?

However, when anyone truly believes and receives Jesus, He gives them the wonderful privilege of becoming children of God.

Remember: God cannot lie. He promised us that if we open the door of heart and invite Him to come in, He will come in!

What God wants to do for you:

 • Give you the gift of eternal life through Jesus.
 • Come into your heart and be your Lord and Savior.
 • Adopt you into His family and call you His very own child.

Reflection Questions:

 • What did Jesus say happens to us when we sincerely receive and believe in Jesus?
 • When we receive Jesus as Savior and Lord, we become a new creation. What does that mean to you?
 • Does everyone need to be born into God’s family?
 • What does it mean to be born into His family (born again)?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • John 1:12-13
 • John 8:12
 • I John 1:6-9
 • John 3:3,7
 • Romans 5:17
 • Romans 8:15

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Received?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Tinanggap Mo Na Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Sigurado Ka Ba?

Ano nga ba ang nasa likod ng kamatayan?

Maraming tao ang nagtatanong tungkol dito, at ito rin ang lugar na mag-isang tatahakin ng isang indibidwal. Marami ang natatakot sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Natural na lamang na gustuhin nating malaman kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay. 

Naghahangad tayo ng katiyakan na magiging okay ang lahat.

Ang kamatayan ay hindi dapat ituring na pagpunta sa isang “balon ng kawalan”, dahil ipinapakita sa atin ng Biblia ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. 

Ang Diyos lamang ang nakaaalam kung ano talaga ang nasa kabilang buhay. Maaari nating malaman ang sinasabi ng Biblia upang makatiyak tayo na makakapiling natin si Cristo, at doo’y mararanasan ang kagalakan sa presensya Niya magpakailanman. 

Katiyakan ng Kaligtasan

Ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay upang tayo’y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang basehan ng ating kasiguraduhan–hindi sa ating mga mabuting gawa, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin.

Dumating si Jesus sa ating makasalanang mundo upang tayo’y iligtas, at magkaroon ng kasiguraduhang ito! 

Ayon sa Salita ng Diyos, kailangan nating maniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kung ating hihilinging patawarin tayo sa ating mga kasalanan at Siya’y ating maging Tagapagligtas. Tayo’y Kanyang patatawarin at Siya’y papasok sa ating puso. 

Tandaan mo: Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi nakabase sa ating mga gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Patawarin ang iyong mga kasalanan at pumasok sa iyong puso.
 • Alukin ka ng regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa krus.
 • Bigyan ka ng “kapayapaan sa isipan” at katiyakan na ikaw ay pupunta sa langit sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya.

Pag-isipan:

 1. Takot ka bang mamatay? Papaano ka mamumuhay nang walang takot sa kamatayan?
 2. Kung ang buhay na walang hanggan ay panahong hindi natatapos, gaano kahalaga na ikaw ay maging handa?
 3. Ayon sa Salita ng Diyos, kung atin bang tatanggapin si Jesus ay mayroon tayong buhay na walang hanggan?
 4. Bakit nga ba ibinigay ng Diyos ang kaisa-isang Anak Niya upang mamatay para sa atin?
 5. Ano ang epekto ng kasiguraduhan ng kaligtasan sa iyong “peace of mind”?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 1 John 5:11-13
 • Romans 6:23
 • John 3:16
 • John 3:36
 • John 11:25-26
 • Revelation 3:5

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Sure?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Sigurado Ka Ba?
Size: 0.65 MB
Know someone who needs to hear this?
Miracle in the Family Devotional

Miracle in the Family

What is one thing that has had a huge influence on your life?

No matter who you ask, the answer to this question remains the same:  Family.

We can’t even measure the affect, whether positive or negative, that family—particularly fathers—has had on our lives. God’s original design for family was a place of safety, where husbands and wives love each other and children are loved, cared for, and protected.  Unfortunately, instead of experiencing love, many of us have suffered hurt and pain from our families.

Jesus cares about you and your family.

Jesus has seen it all and He cares about it more than you know.

He understands.

God is a perfect Father. He cares about us because, first of all, we are His children. He loves us with an unconditional type of love.

Because He cares so much about us, He desires to bring restoration to our broken relationships. He not only wants to heal us, He also wants to heal our family.  He wants us to experience His abundant blessing.

He is a God of miracles.

Only God can take something that is completely broken and make it whole again. Only God can mend human hearts. Situations that seem utterly impossible for humans to fix are possible for God.

Take heart.

Remember: You are the son or daughter of a miracle-working God.

What God wants:

 • Comfort you if you feel brokenhearted
 • Heal relationship wounds
 • Restore broken family relationships

Reflection
Questions:

 • Do I genuinely believe that God can do miracles?
 • Will I commit to praying for a miracle for my family?
 • Will I choose to forgive my family?
 • Will I show love to those who have hurt me, just as Jesus does for me?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Psalm 147:3
 • Malachi 4:6
 • Mark 10:27
 • 2 Corinthians 5:18
 • Ephesians 4:32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Miracle in the Family
Size: 0.62 MB

Tagalog

Know someone who needs to hear this?
01 Thumbnail Devotional

Malaya Ka Ba?

Panibagong Simula sa Kalayaan

Ang kalayaan ay isang bagay na ating pinahahalagahan. Ito’y pangunahing pangangailangan ng tao. Marami ang nagsakripisyo ng buhay para sa kanilang kalayaan. 

Ngunit sa kasamaang palad, ang bawat isa ay isinilang sa mundong may likas na kasalanan na siyang nagbibilanggo sa ating buhay. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kalooban na may buong pusong naghahanap sa Diyos. 

Mula sa pagkakagapos…

Kaya ni Jesus na tayo ay palayain mula sa pagkakagapos ng kasalanan – anuman ang ating kinakaharap. Makakapagsimula tayo ulit… sa Kanya! 

Kung Siya’y ating hahanapin – masusumpungan natin Siya, at tayo’y Kanyang palalayain mula sa pagkakabihag. 

Sa Kanya tayo makakapagsimula ulit. Sinabi ni Jesus, “Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo”.  Kung pinalaya ka ng Anak, ikaw ay tunay nang malaya. (Mula sa Juan 8:32-36) 

Gusto mo bang maging malaya?

Tandaan mo: Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kalooban na may buong pusong naghahanap sa Diyos. 

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mapalaya mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan, kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya.
 • Mapanumbalik ang iyong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos.
 • Turuan kang mamuhay sa kalayaan na Kanyang ibinibigay.

Pag-isipan:

 • Ano ang inaasam ng iyong puso? Kapayapaan? Pag-ibig? Pagtanggap?
 • Sa buhay mo, saan ka nagnanais ng kalayaan? (Mula ba sa takot, pagkagapos, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, adiksyon, kasalanan, atbp.?)
 • Ano ang susi para mapanatili ang matagalang kalayaan?
 • Noong maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa’yo, paano ka nabibigyan ng kalakasan para sa paghahanap ng kalayaan?
 • Paano ka makakalapit sa Diyos ng buong puso?

Hayaang mangusap sa’yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 2 Corinthians 3:17
 • Jeremiah 29:13,14
 • James 4:8
 • Psalm 73:28    
 • Isaiah 61:1-3   
 • Isaiah 49:9
 • Isaiah 43:18-19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Free?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Malaya Ka Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
02 Thumbnail Devotional

Mula Sa Kadiliman

Naranasan mo na bang…

Naranasan mo na bang mapunta sa dilim, ‘yung wala ka talagang makita? Kung susubukan mong lumakad baka madapa ka o ‘di kaya’y masaktan ka lamang. Ang natural na kadiliman ay mahirap, ngunit ang espirituwal na kadiliman ay mas mapanghamon. 

Nakita ng Diyos ang kalagayan ng sangkatauhan at ayaw Niyang manatili tayo sa bitag ng kasalanan. Ipinadala Niya ang Kanyang Anak na si Jesus, na nagsabing, “Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa Akin ay huwag manatili sa kadiliman” (Juan 12:46).

Piliing Lumapit

Tinatawag tayo ng Diyos upang maalis sa kadiliman patungo sa Kanyang kamangha-manghang liwanag. Ang liwanag na ito ay nagbibigay ng pag-asa, kagalakan at buhay na walang hanggan. Hindi na natin kailangang lumakad sa kadiliman sapagkat ang Kanyang liwanag ay may kapangyarihang tayo’y baguhin!

Gusto mo bang lumakad sa kaliwanagan?

Tandaan mo: Ang liwanag ng Diyos ay laging mas makapangyarihan kaysa kadiliman.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Ihayag ang Kanyang sarili sa’yo. Siya ang Liwanag ng mundo.
 • Ilantad ang kasalanan sa iyong buhay at linisin ka sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
 • Palayain ang iyong puso at isipan sa kasinungalingan ng kaaaway. Ang katotohanan ng Salita ng Diyos ang nagdudulot ng kalayaan.

Pag-isipan:

 • Ano ang espirituwal na kadiliman?
 • Mailalarawan mo ba kung ano ang “kasalanan” mula sa Santiago 4:17?
 • Ano ang mapanirang kabayaran ng kasalanan?  (Roma 3:23; 6:23)
 • Paanong ipinapakita ng Salita ng Diyos kung ano ang kasalanan?
 • Ang ating buhay ay nabago dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Malaki ang pagbabagong nagagawa ng liwanag! Isa-isahin ang mga pagbabagong ito.
 • Bakit may mga taong nananatili sa kadiliman, kung maaari naman silang lumakad sa kaliwanagan?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 1 John 1:5,6
 • 2 Corinthians 4:6
 • John 8:12
 • James 4:17
 • Matthew 1:21
 • 1 John 1:1-5                

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Out of Darkness
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mula Sa Kadiliman
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
03 Thumbnail Devotional

Pumili Ka

Patungo saan?

Itinuro ni Jesus ang patungkol sa dalawang daan – ang isa’y patungo sa buhay, at ang isa nama’y patungo sa kamatayan at walang hanggang kapahamakan. Araw-araw tayong kumakaharap sa mga pagpapasiya. 

Ano kaya ang pipiliin natin? Ang mga maliliit na pagpipiling ito ay mahalaga dahil lahat ay may kahihinatnan.  At ang bawat isa sa atin ay responsable sa kanyang sariling mga desisyon. 

Nasa Sa Iyo!

Darating ang araw na magbibigay-sulit tayo sa Diyos, ang ating Manlilikha, sa lahat na ginawa natin sa buhay na ito.  Gusto mo bang mamuhay ng tama at lumakad sa daan ng buhay? Tinuturo ng Biblia na si Jesus ang DAAN, ang Katotohanan, at ang Buhay. 

Piliin nating Siyang tanggapin at mamuhay tayo sa paraang nais Niya. Alam mo? Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Siya mismo ay tutulong sa atin na pumili ng tama upang maranasan natin ang tunay na kalayaan. 

Ang ating huling destinasyon ang nakataya sa mga desisyong ito. Piliin natin ang buhay! 

Tandaan mo: Nasa sa iyo ang piliing isuko ang buhay kay Jesus at lumakad sa daan ng kalayaan.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng tunay na buhay, kinabukasan at pag-asa.
 • Palakasin ka upang gumawa ng mga tamang pagpipili araw-araw
 • Ipakita sa iyo ang pinakamainam na daan para sa iyong buhay.

Pag-isipan:

 • Paano inilarawan ni Jesus ang dalawang daan?
 • Handa ka bang piliin ang daan ng buhay ng may buong puso?
 • Ano ang ilang paraan na ginagawa ng tao upang hanapin ang buhay at kasiyahan?
 • Mayroon bang ibang daan patungo sa buhay, maliban kay Jesus?
 • Kailan ang tamang oras para pumili?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Matthew 7:13-14
 • John 14:6
 • Acts 4:12
 • Joshua 24:15
 • 2 Corinthians 6:2
 • Romans 6:23          

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Choose
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pumili Ka
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Receiving God's gift Devotional

Tinanggap Mo Na Ba?

May kumakatok…

Isipin mo may kumakatok sa pintuan ng inyong bahay. Mayroon kang pagpipili na dapat gawin. Papansinin mo ba, paaalisin o papapasukin? Sa Biblia, sinabi ni Jesus na Siya ay kumakatok sa pintuan ng ating buhay. Nais Niyang pumasok at bigyan tayo ng libreng regalo ng buhay na walang hanggan, ngunit kailangan natin Siyang papasukin.

Papasukin mo ba Siya? 

Hindi Siya papasok kung ayaw natin o hindi Siya naimbitahan. Kung bubuksan natin ang pinto ng ating buhay at tatanggapin Siya bilang ating Tagapagligtas, Siya’y papasok. Maaaring ang ilan ay mas piniling hindi Siya pansinin, talikuran Siya at tanggihan ang Kanyang regalo.

Ngunit, ang sinumang totoong naniwala at tumanggap kay Jesus, binigyan Niya ng pribilehiyo na maging anak ng DiyosIto ba ang gusto mo sa iyong buhay?

Tandaan mo: Hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Ipinangako Niya na kung ating bubuksan ang pintuan ng ating puso at iimbitahan Siyang pumasok, Siya nga’y papasok!

Ang gusto Niyang gawin:

 • Ibigay sa’yo ang regalo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus.
 • Pumasok sa iyong puso at maging Panginoon mo’t Tagapagligtas.
 • Kupkupin ka sa Kanyang pamilya at tawagin kang Kanyang sariling anak.

Pag-isipan:

 • Anong mangyayari sa atin kung taos-puso nating tatanggapin at paniniwalaan si Jesus?
 • Ano ang mas makapangyarihan sa ating buhay – ang kadiliman o kaliwanagan?
 • Ano ang ipinangako ni Jesus na Kanyang gagawin kung tatanggapin mo Siya bilang Tagapagligtas at Panginoon? (2 Corinto 5:17)
 • Anong mangyayari kung tatanggihan natin si Jesus?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Revelation 3:20
 • John 1:12-13
 • John 8:12
 • Romans 5:17
 • Ephesians 2:8-9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Received?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Tinanggap Mo Na Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Bagong Buhay Kay Cristo

Oops… nasira!

May nasira ka na bang napakahalaga sa’yo? Sinubukan mo ba itong ayusin gamit ang superglue? Napakahirap na mabuo ulit, ‘di ba? Napakasimple ‘ng ilustrasyon, pero in the same way, ang tao ay nasira dahil sa kasalanan, at hindi na mabuo ulit, anuman ang gawin natin. 

Hindi tayo “maaayos” ng sinumang doctor, pastor o psychiatrist… maliban na gawin tayong bago ni Cristo. Sa pagpasok Niya sa ating buhay, binabago Niya ang lahat ng bagay. 

Ang Totoong Pagbabago

Katulad ng pagsilang ng bata sa natural, tayo din ay kailangang munang maranasan ang muling pagsilang sa espiritu, upang makaranas ng bagong buhay na ito. 

Kapag ating pinagsisihan ang ating mga kasalanan, tayo’y bibigyan ng Diyos ng bago at tamang espiritu. Sa aklat ng mga Awit, nanalangin si Haring David, “Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan Mo, O Diyos, ng bagong damdamin.” 

Binabago ng Banal na Espiritu ang ating ugali, at ang ating pamumuhay ay umaayon sa nais ng banal na Diyos. Nais Niya tayong tulungang mamuhay sa ating bagong buhay kay Cristo, ayon sa Kanyang disenyo para sa atin.

Tandaan mo: Ang bagong buhay ay himala ng Diyos sa buhay ng bawat isa na hihingi sa Kanya. 

Ang gusto Niyang gawin:

 • Baguhin ka mula sa “pagkasira” papunta sa “pagkabuo,” at mula sa “makasalanan” papunta sa “banal”.
 • Kunin ang iyong pighati at pagkatakot. Bigyan ka ng kaaliwan at kapayapaan.
 • Pagalingin ka at maging iyong mapagmahal na kaibigan.

Pag-isipan:

 1. Nakaranas ka na ba ng pagkadurog sa iyong buhay? Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbubuo sa mga taong nawasak, at nag-aalok ng bagong simula.
 2. Ang buhay ni Saulo ay magandang halimbawa ng matinding pagbabago, mula sa pagiging mang-uusig tungo sa pagiging tagasunod ni Jesus. (Basahin ang Gawa 9:1-31) 
 3. Paano makikita si Cristo sa aking mga salita at gawa?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Revelation 21:5
 • 2 Corinthians 5:17
 • 1 Peter 2:9,10
 • Matthew 18:3
 • Acts 3:19
 • 1 Peter 1:3-12

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

New Life in Christ
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Buhay Kay Cristo
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?