Devotional

Sino Ka Ba Talaga?

Naranasan mo na bang…

Naranasan mo na bang ma-scam o maloko ng dahil sa pera? Talagang magagalit tayo kapag nangyari ito. Kaya bakit sasadyain nating gawin ito sa ating mga sarili?

Kung ikaw ay namumuhay ng dalawang pamumuhay–isang klase ng tao sa isang sitwasyon, at ibang tao naman sa ibang sitwasyon, ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan. Anong sasabihin ng mga tao sa’yo kung nalaman nila kung sino ka talaga?

Piliing mamuhay ng may integridad.

Ang pamumuhay ng may integridad ay isang bagay na walang sinumang makagagawa para sa’yo. Kailangang piliin mong gawin ito para sa sarili mo.

Ang salitang “integrity” ay nagmula sa salitang ugat na “integer”, ibig sabihin ay “buo”. Sa madaling salita, walang pagkakaiba sa nakikita ng publiko at sa pribadong mong buhay. Ang mga taong may integridad ay walang itinatago at walang kinatatakutan. Ang personal na integridad ay mapananaligan, totoo at namumuhay ng may matibay na paniniwala.

Ganoon tayo dapat mamuhay. Kung ikaw ay namumuhay sa katotohanan, ang mga taong nasa paligid mo ay dapat nakikita ang kasang-ayon sa iyong lifestyle. Makikita nila ang totoong ikaw sa kung paano ka namumuhay, gayun din sa iyong pagsasalita. Ang taong may integridad ay tinutupad ang kanyang sinasabi, sinusunod ang commitment at nagsasabi ng totoo.

Tandaan mo: Pinalalakas tayo ni Jesus upang mamuhay ng may integridad.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Palakasin ka upang mamuhay sa katotohanan.
 • Turuan ka na mamuhay ng tama.
 • Bigyan ka ng karunungan upang mamili ng tamang desisyon.

Pag-isipan:

 • Anong itsura ng pamumuhay ng may integridad sa aking tahanan?
 • Paano akong mamumuhay ng may integridad sa aking trabaho?
 • Anong legacy ang maiiwan ko sa mundo?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Mark 4:22
 • 1 Samuel 16:7
 • Proverbs 11:3
 • Proverbs 12:22
 • Proverbs 10:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Are You Really?
Size: 0.61 MB

Tagalog

Sino Ka Ba Talaga?
Size: 0.55 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Ito Ang Istorya Ko

Ano ang kwento mo?

Ano ang istorya mo? Maglaan ka ng ilang minuto at isipin mo kung nasaan ka ngayon at pahalagahan kung ano ang ginawa ng Diyos para sa’yo. Lahat tayo ay may iba’t-ibang kwento sa buhay, pero isa lang ang hindi nagbabago: mabuti ang Diyos. Tapat Siya at palagi Siyang magiging tapat.

Inilabas Niya tayo sa pagkaka-alipin at binigyan ng bagong buhay. Binigyan Niya tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Siya ang ating pag-asa sa hinaharap.

Mamuhay ka sa totoong kalayaan na ibinibigay Niya sa’yo. Huwag ka ng bumalik sa pagkakabihag ng kasalanan. Sinabi ni Jesus, “Pinalaya kita, ngayon mamuhay kang malaya. Huwag ka ng mamuhay sa kasalanan at pagkakahatol! Ikaw ay napalaya na.”

Hindi pa tapos.

Nilikha ka ng Diyos para sa isang layunin. Siya ay mabuting Diyos at mayroon Siyang napakagandang plano sa’yo. “Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na Niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo’y maging banal at walang kapintasan sa harap Niya.” (Efeso 1:4) Walang makapaghihiwalay sa pagmamahal Niya sa’yo.

Sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay binabago tayo “palakas ng palakas”. Ibig sabihin nito ang istorya mo ay hindi pa tapos. Sinimulan Niya ang mabuting bagay sa’yo at Siya’y tapat na tatapusin din ito. Hindi ka Niya susukuan. Parating pa lamang ang pinaka-maganda.

Tandaan mo: Ang Diyos ay tapat upang tapusin ang maganda Niyang sinimulan sa buhay mo.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng dakilang kinabukasan at pag-asa.
 • Tuluyan kang pagalingin at bigyan ng kalayaan.
 • Gamitin ang iyong buhay bilang patotoo sa Kanyang kahabagan.

Pag-isipan:

 • Ano ang aking kwento?
 • Saan ako pinalaya ng Diyos?
 • Saan ko ba nakikita ang katapatan ng Diyos sa buhay ko?
 • Paanong nabago ang aking buhay simula nung tinanggap ko si Jesus?
 • Ano ang inaasahan kong makikita ko sa aking kinabukasan?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Philippians 1:6
 • Proverbs 24:16
 • Galatians 5:1
 • Psalm 84:7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

This Is My Story
Size: 0.61 MB

Tagalog

Ito Ang Istorya Ko
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

This Is My Story

What’s your story?

What’s your story? Take a minute to think about where you are right now and appreciate all of the things God has done for you. Each one of us has a different story, but one thing is constant: God is good. He has always been, and always will be faithful.

He has brought us out of slavery and has given us new life.  He has given us the power to overcome temptation. He has given us hope and a bright future.

Live in the true freedom that He offers you. Don’t return any longer to the captivity of sin. Jesus says, “I’ve made you free, now start living like a free man. Don’t live in sin any longer. Don’t live in condemnation anymore! You have been set free.”

It’s not over yet.

God created you for a purpose. He is a good Father and He has a wonderful plan for your life. “Even before He made the world, He loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes.” (Eph. 1:4) Nothing can ever separate you from His amazing love for you.

The Bible talks about God changing us from “glory to glory” and “from strength to strength”. This means that your story isn’t over yet. He started the good work within you and He will be faithful to complete it. He’ll never give up on you.

The best is yet to come.

Remember: God will be faithful to finish the good work that He started in your life.

What God wants:

 • Give you an amazing future and hope.
 • Completely heal you and give you freedom.
 • Use your life to be a testimony of His grace.

Reflection
Questions:

 • What is my story?
 • What has God delivered me from?
 • In what ways have I seen God’s faithfulness?
 • How has my life changed since accepting Jesus as my Savior?
 • What can I expect my future to look like?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Philippians 1:6
 • Proverbs 24:16
 • Galatians 5:1
 • Psalm 84:7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

This Is My Story
Size: 0.61 MB

Tagalog

Ito Ang Istorya Ko
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Who Are You Really?

Have you ever…

Have you ever been scammed or cheated out of a lot of money? We would hate it if this happened. So why would we purposefully do this to ourselves?

If you are living a double life–a certain kind of person in one situation, and a completely different person in another, you are living a lie. What would people say about you if they found out who you really are?

Choose to live with integrity

Being a person of integrity is something that no one can do for you. You must make this choice for yourself.

Interestingly, the word “integrity” comes from the same root word as “integer”, meaning “whole”. In other words, no discrepancy exists between one’s public life and one’s private life. People of integrity have nothing to hide and nothing to fear. Personal integrity includes being authentic, honest and living by your convictions.

That’s how we should live. If you are living in the truth, people should be able to see consistency in your lifestyle. The way you live and the way you talk match up.

A person of integrity is that rare person who fulfills their word, follows through on commitments and tells the truth, even when it’s difficult.

Remember: Jesus empowers us to live a life of truth and integrity.

What God wants:

 • Empower you to live in truth.
 • Teach you to do what is right.
 • Give you wisdom to make wise choices.

Reflection
Questions:

 • What does it look like to live with integrity in my home?
 • How can I live with integrity in my workplace?
 • What kind of legacy will I leave in the world?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Mark 4:22
 • 1 Samuel 16:7
 • Proverbs 11:3
 • Proverbs 12:22
 • Proverbs 10:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Are You Really?
Size: 0.61 MB

Tagalog

Sino Ka Ba Talaga?
Size: 0.55 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

You’re Not Alone

Ever felt completely alone?

More than any other person on earth, Jesus understands that feeling perfectly. When he was on the cross, carrying the weight of our sins, he cried out in terrible anguish, “My God, my God, why have you forsaken me?”

Jesus understands our humanity, because although wholly God, he was human too.

Maybe you feel that way. Alone, unloved, forgotten.

You may feel like you are in a “prison of hopelessness” right now. Maybe you can’t even see if there is light at the end of the tunnel. If you feel hopeless, God wants you to know that He has an amazing plan for your future. He wants to give you hope again.

He is with you.

Whatever situation you may be in, you are not alone. You are not unloved. You are not forgotten. Jesus cares about you and He loves you. He has promised that when we are a part of his family–no matter what happens–He will always be with us.

Things don’t always go the way you want them to go. Things happen that are terribly disappointing and out of our control. The one thing we can control is how we respond. We can choose to run to Jesus to find comfort and rest.

Will you run to Him when loneliness, discouragement and depression come flooding in?

Remember: You can come to God to find hope, rest, and comfort. He is always with you.

What God wants:

 • Encourage you with His constant presence.
 • Comfort you in times of loneliness.
 • Give you hope, purpose, and direction.

Reflection
Questions:

 • Why should I come to Jesus?
 • Will I choose to surrender to Him the burdens that I carry?
 • Will I actually put my hope in Him and His plan for my life?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Deuteronomy 31:6
 • Isaiah 40:31
 • Galatians 4:6
 • Jeremiah 29:11

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

You’re Not Alone
Size: 0.63 MB

Tagalog

Hindi Ka Nag-iisa
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Scared?

Fear can be crippling.

What is it that you fear? Fear is not a stranger to any of us. We may be afraid of anything–losing our loved ones, death, failure, or the unknown.

We even think of potential “what-if” scenarios to be afraid of like: “What if someone hurts me?” “What if something happens to my children?” or, “What if my family hates me forever because of what I’ve done?”

The good news is, we don’t have to live in the shame of our past or the fear of what the future may bring.

God has called us to more than that.

People try different solutions to fear. They may try to drown their fears in anti-anxiety meds, stimulants, food, friends, entertainment or drugs. However, just numbing your fear isn’t a good or a permanent solution.

The only thing that can set you free from the fear that binds you, is something that is bigger than that fear.

God is bigger than our fear.

In fact, the Bible says that God’s perfect love “casts out fear”. When we know that the Powerful God is with us, we don’t have to be afraid. He said that He is on our side and He’ll never leave us.

His love is constant. His love for us doesn’t change based on our past, present or future. His love is unconditional–not based on our performance.

Choose to believe the truth that God is for you–not against you. He will be beside you every moment, and nothing will be able to separate you from His love.

Remember: When faced with fear, choose to trust in God. Know that He is always with you. He is more powerful than anything you fear.

What God wants:

 • Give peace to your troubled heart and mind.
 • Banish any and all fear that you have.
 • Surround you with the knowledge of His presence.

Reflection
Questions:

 • What things do I fear?
 • How does my fear impact my daily life and my decisions?
 • Will I allow God’s presence and His love set me free from my fears?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Hebrews 13:6
 • Psalm 23:4
 • Isaiah 41:10
 • 1 Peter 5:7
 • Philippians 4:6-7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Scared?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Takot?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Money

Are you in love with money?

Money isn’t evil, but loving money too much is.

Think about it. Greed for more money motivates some to sin. People often lie and are dishonest in order to get money.  They take bribes, steal, and commit crimes such as hold-ups, selling drugs, or kidnapping for ransom.

People often think that having more money will make them happy.

Unfortunately, if you depend on money for happiness, you will always be disappointed. Money can’t buy you true happiness. Money can’t buy you love.  Only God can give these to you.

The Proper Perspective

We need a proper perspective on money. Money is important, but it is simply a tool that we use. Choose to honor God with this tool. Choose to use your money wisely. Make smart choices.

It’s good to want improvement, but don’t let greed control your decisions. Contentment can’t be found in material things, people or circumstances. True fulfillment and contentment is found in Jesus Christ.

In fact, God tells us that we don’t have to worry about money. He has promised to be our Provider. We can trust that He will be faithful to provide all of the things we need.

Remember: If you choose to make God your first priority, He will be faithful to provide all of your needs.

What God wants:

 • Bless you abundantly so you can bless others.
 • Teach you how to make wise financial choices.
 • Show you His faithfulness in the area of finances.

Reflection
Questions:

 • What are the things that I value the most?
 • Do I judge myself by how much money I have?
 • Am I trusting God to be my provider?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • 1 Timothy 6:10
 • Matthew 6:19-21, 33
 • 1 Timothy 6:6-7
 • Philippians 4:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Money
Size: 0.62 MB

Tagalog

Pera
Size: 0.61 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Addiction

The Real You

Do you have bad habits that you just can’t seem to break, no matter how hard you try? Are you addicted to something that is slowly destroying you? Do you feel hopeless in this area?

The Holy Spirit gives us power to break any addiction that we might be enslaved to.

If you have accepted Christ as your Savior, His Spirit lives in you. He genuinely cares about you and wants you to be healthy and whole. No matter what addictions you may be fighting, Jesus can give you hope for a fresh start.

Be honest with yourself.

First, we have to admit that we have a problem and that we can’t keep going on like we have in the past. Second, we have to admit that we need help from God and the people around us. We can’t do it on our own.

God says we can come boldly to His throne to ask for help when we need it most. He doesn’t abandon us in our weakness. He doesn’t leave us stranded.

If you feel like you are a captive to sin and addictions, remember that God is in the business of setting captives free. Ask Him to help you! He can set you free.

Remember: We can overcome any addiction through the power of His Holy Spirit.

What God wants:

 • Give you the power to overcome temptations.
 • Give you wisdom to make wise choices.
 • Bring people into your life that will help you stay strong.

Reflection
Questions:

 • What bad habits do I have that are hard to break?
 • Are there addictions in my life that are holding me back from my full potential?
 • Will I humble myself to come to God and ask for His help to break these habits?
 • What does it mean to be empowered by the Holy Spirit?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • John 10:10
 • John 8:34-36
 • James 5:16
 • Hebrews 4:15-16
 • Luke 4:18

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Addiction
Size: 0.65 MB

Tagalog

Adiksyon
Size: 0.60 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Surrender to Win

Surrender

The word “surrender” often conjures up negative emotions. We often feel like surrendering is equivalent to “losing” or “giving up”.

When we talk about the word “surrender” spiritually, it has a beautiful meaning. Choosing to surrender to Jesus Christ means choosing to make Him the King and Lord of your life.

What does this look like practically? It means that you are no longer in the driver’s seat of your life. It means that you choose to submit to God in your decisions and the way you live. It means living according to His plan, not just your own. 

The Best Part of Surrender

God knows and wants what is best for you.

He promises that He will place godly authorities such as parents, church leaders and governmental authorities, in our lives to guide us and teach us what is right. Authorities are not a burden, but are placed by God to bless us. He places them in our lives to protect us, keep us safe and to guide us.

Many stubbornly try to live life on their own outside of God’s leadership. Unfortunately, they will have to face consequences that could have easily been avoided.

Remember: By surrendering our lives to God, we choose to let Him be the Lord of our lives.

What God wants:

 • Place godly authorities in your life to help guide you.
 • Lead you in the best pathway for your life.
 • Bless you as you surrender to Him.

Reflection
Questions:

 • Why does God ask us to surrender to Him?
 • What is something that I have been controlling, that I need to surrender to Him?
 • Who are the leaders and authorities that God has put in my life?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • James 4:7
 • Hebrews 12:9
 • Hebrews 13:17
 • Romans 13:1
 • Ephesians 5:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Surrender to Win
Size: 0.63 MB

Tagalog

Sumuko Para Manalo
Size: 0.62 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

I Forgive You

Have you been wounded?

Have you ever been wounded by a close friend? We have all been hurt at some point. Many have experienced terrible things. The truth is, how we deal with these painful past experiences greatly affects our future.

Only by forgiving others are we able to let go of the chains that bind us to our past. Three small words can set you free: “I forgive you”. What would it take for you to forgive those who have hurt you?

Some people believe that they are entitled to hold a grudge. However, holding a grudge doesn’t make you strong; it makes you bitter. Forgiving, on the other hand, doesn’t make you weak; it sets you free.

Forgiveness is a choice

Why should we choose to forgive those who have hurt us?

We choose to forgive because Jesus forgave us. He took the penalty of our sins when He died on the cross. We follow His example when we forgive others. Also, by forgiving those who have hurt us, we show Jesus that we love Him enough to obey Him even when it’s difficult.

Remember: Choosing to forgive brings personal peace and freedom from bitterness.

What God wants:

 • Forgive your sins.
 • Free you from the difficult things that have happened in your past.
 • Heal your heart from all bitterness, hatred and offense.

Reflection
Questions:

 • How do I typically respond when others hurt me?
 • Why should I forgive others?
 • Are there people in my life that I need to forgive?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Romans 12:17-21
 • Matthew 6:14-15
 • Matthew 18:23-35
 • Ephesians 4:29-32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

I Forgive You
Size: 0.60 MB

Tagalog

Pinapatawad Kita
Size: 0.52 MB
Know someone who needs to hear this?