Devotional

Dalangin

Simpleng Pag-uusap

“Hi love! Musta? I miss you! :)”

Ang mga ganitong conversations ay simple lang pero napakahalaga para sa paglago ng isang relasyon. Sa pamamagitan ng komunikasyon, naibabahagi kung ano ang ating nararamdaman, kung ano ang gusto nating mangyari, at ang mga ayaw at gusto natin. Mas nakikilala natin ng lubos ang isa’t-isa at nagsisimula tayong maibahagi ang ating puso.

Pag-isipan nating mabuti.

Paano mo makikilala ang isang tao kung ‘di ka naman nakikipag-usap sa kanya?

Dalangin

Gusto ni Jesus na magkaroon ng malalim na relasyon sa atin. Sa pamamagitan ng prayer–komunikasyon sa Diyos–maaari tayong lumapit sa Kanya at i-share ang lahat ng nasa puso natin. Palagiang panalangin ang gusto ni Jesus. Gusto Niya na kausapin natin Siya sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Gusto Niya tayong maging bestfriend.

Tandaan mo: Gusto ni Jesus na magkaroon ng malalim at personal na relasyon sa’yo.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Maging best friend mo
 • Makipag-communicate sa’yo bilang kaibigan
 • Ipakita sa’yo na mahal ka Niya

Pag-isipan:

 • Kung tinuturing ko si Jesus na bestfriend, paano ko Siya kakausapin?
 • Kinakausap ko ba si Jesus palagi?
 • Ano ang pumipigil sa akin para sabihin ko ang lahat ng nasa puso ko sa Panginoon?
 • Naniniwala ba ako na gusto talaga akong kausapin ng Diyos personally?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 27:8
 • 1 Thessalonians 5:17-18
 • James 4:8
 • Jeremiah 33:3
 • 1 John 5:14

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Prayer
Size: 0.55 MB

Tagalog

Dalangin
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Sino Ang Masusunod? Devotional

Sino Ang Masusunod?

Perspektibo

Nakakita ka na ba ng batang naglalaro ng mga laruan niyang truck sa buhangin, pagkatapos ay bigla siyang dumakot ng buhangin at isinubo ito?

Kung ikaw ay nandoon, mapapasigaw ka nang, “Huwag!! Huwag mong kainin ‘yan!” Kahit na ba umiyak siya at magwala, dahil hindi mo pinayagang gawin niya ang gusto niya, hindi pa rin magbabago ang desisyon mo.

Alam mo kasi ang ginagawa mo, kung ano ang mabuti para sa kanya.

Bilang matanda, ang ating pag-iisip ay iba sa pag-iisip ng mga bata. Maaaring para sa atin malinaw na mali ang isang bagay, pero para sa kanila, hindi talaga nila ito maiintindihan.

Hindi lahat ng maganda sa paningin ay talagang maganda. Dahil ang Diyos ay all-knowing, mayroon Siyang ibang pananaw para sa ating buhay at mga mas magandang pagpipili kaysa sa atin.

Hindi naman ibig sabihin na lahat ng ginagawa natin ay ‘masama’, ngunit maaaring gusto Niyang palitan ang ating ‘maganda’ sa ‘the best’ na mayroon Siya para sa atin. Ang gusto talaga ni Jesus ay para sa ikabubuti natin. Ang dahilan kung bakit binigyan Niya tayo ng mga rules mula sa simula ay dahil mahal Niya tayo at gusto Niya ang “pinaka the best” para sa ating buhay.

Bagong Pananaw

Hindi natin madalas nare-realize na:
· Mas maraming alam ang Diyos kaysa sa atin
· Ang Kanyang mga batas ay para sa ikabubuti natin
· Gusto Niya ang ‘pinaka the best’ para sa atin

Ang pagsunod kay Jesus ay maaaring mahirap minsan, ngunit ito ay paraan para maipakita nating mahal natin Siya. Kapag tinignan mo ito sa ganitong paraan, ang Kanyang mga utos ay hindi naman pala mabigat. Bagkus, ito ay mga blessings sa ating buhay.

Tandaan mo: Kung susundin mo Siya, maglalakad ka sa mga the best na daanan para sa iyong buhay.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Gabayan ka sa pinaka the best na daanan sa iyong buhay
 • Bigyan ka ng kapayapaan, pag-asa at kinabukasan
 • Pagpalain ka sa tuwing ikaw ay sumusunod sa Kanya

Pag-isipan:

 • Sino ang susundin ko ngayon? Ang sarili ko ba o ang Diyos?
 • Gagawin ko ba ang gusto ko o ang nais ng Diyos para sa akin?
 • Nilalabag ko ba ang Diyos sa alin mang area ng buhay ko? Kung oo, hihingi ba ako ng tawad at pipiliing sundin Siya sa alin mang area?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 32:8-10
 • John 10:10
 • James 1:22
 • John 14:15
 • Luke 11:28

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Will You Follow?
Size: 0.57 MB

Tagalog

Sino Ang Masusunod?
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
A Brand New Heart Devotional

Bagong Puso

Isipin mo kunwari…

Isipin mo kunwari na, ikaw ay nasa loob ng isang operating room at sasailalim sa operasyon sa puso. Napakaseryoso ng kondisyon mo at sinabi ng doktor na kung hindi magkakaroon ng heart transplant ay walang chance na mabubuhay ka. Hinanda mo ang sarili mo at naghihintay na lamang para sa operation, pero nang dumating ang doktor napagdesisyunan mong dapat ikaw ang mamahala. Sinabi mong: “Okay Dok, ito ‘yung mga rules ko: Alam kong kailangan ko ng heart transplant, pero ayokong ikaw ang gumawa. Kaya ko namang palitan ang sarili kong puso.” Palagay mo? Ano kayang reaksyon ng mga doktor at nurse?

Ganyan tayo minsan.

Ironically, sa espirituwal na buhay, parang ganun ang turing natin kay Jesus. Alam naman nating meron tayong seryosong mga isyu sa puso natin, ngunit imbes na lumapit sa Diyos (pinaka the best na doktor), tina-try nating ‘ayusin’ ang sarili nating puso. Tapos nagtataka tayo kung bakit mayroon pa rin tayong problema. Sa totoo lang, ang Diyos lang ang kayang magtanggal ng isang pusong matigas at kayang magbigay ng pusong sariwa – pusong bukal sa loob ang pagsunod sa Kanya.

Kahit ano pa man ang pinagdaraanan mo ngayon, piliin mong lumapit kay Jesus. Siya ang Diyos na magaling sa miracles. Hingin mo sa Kanya ang bago at malinis na puso na talagang bukal sa loob na sumusunod sa Kanya. 

Tandaan mo: Ipinangako Niya na ibibigay niya ang bagong puso sa bawat isa na lumapit sa Kanya at humingi. Lagi Siyang tapat sa Kanyang mga pangako!

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Alisin ang matigas mong puso
 • Magbigay ng ‘bagong puso’ na kayang sundin Siya nang ‘di napipilitan
 • Regaluhan ka ng pagnanais at kapangyarihan na gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya.

Pag-isipan:

 • Spiritually speaking, kumusta na ang puso ko?
 • Humingi na ba ako sa Diyos ng bagong puso?
 • Hahayaan ko ba na ang Diyos ang gumawa ng miracle-work sa puso at buhay ko? 

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

A New Heart
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Puso
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Season 3: Victorious Living

Season 3: Life of Freedom [Videos]

These 10 powerful videos will help you practically live in freedom and victory every day. They cover topics such as trusting God, the power of the Holy Spirit, spiritual warfare, overcoming addictions, forgiveness, proper perspective on money, conquering fear and loneliness, and living in obedience to authority.

Know someone who needs to hear this?
Himala Sa Pamilya Devotional

Himala Sa Pamilya

Ano ang isang bagay na may malaking impluwensiya sa iyong buhay?

Kahit sino pa man ang tanungin mo, ang sagot sa tanong na ito ay pareho lang: Pamilya.

Hindi nga natin masukat ang epekto ng pamilya–partikular ang mga ama–positibo o negatibo man. Ang orihinal na disenyo ng Diyos sa pamilya ay maging lugar ng kaligtasan, kung saan ang mag-asawa ay nagmamahalan, at ang mga anak naman ay nabibigyan ng pagmamahal, pagkalinga at proteksyon. Unfortunately, imbes na makaranas ng pag-ibig, marami sa atin ang nagdanas ng sakit mula sa ating mga pamilya.

Nakita ni Jesus ang lahat ng ito at nagmamalasakit Siya higit pa sa inaakala mo.

Naiintindihan ka Niya.

Ang Diyos ay perpektong Ama. Kinakalinga Niya tayo dahil, una sa lahat, tayo’y Kanyang mga anak. Mahal Niya tayo ng walang makahihigit na pagmamahal.

Dahil sobra ang Kanyang pagmamahal sa atin, nais Niyang ayusin at pagalingin ang mga nasirang relasyon. Hindi Niya lamang gustong gumaling tayo kundi pati na rin ang ating mga pamilya. Gusto Niyang maranasan natin ang masaganang pagpapala sa ating pamilya.

Siya ay Diyos ng himala.

Ang Diyos lamang ang makakakuha ng isang bagay na talagang sira na at gawin itong buo uli. Siya lang ang makakagamot ng puso ng tao. Ang mga sitwasyon na imposibleng maayos sa paningin ng tao ay posible para sa Diyos.

Lakasan mo ang iyong loob. 

Tandaan mo: Ikaw ay anak ng isang Diyos na gumagawa ng himala!

Ang gustong Niyang gawin para sa'yo:

 • I-comfort ka kapag pakiramdam mo ay brokenhearted ka.
 • Pagalingin ang mga sugat mula sa relasyon.
 • Ibalik ang mga nasirang relasyon sa iyong pamilya.

Pag-isipan:

 • Naniniwala ba akong kaya ng Diyos na gumawa ng himala?
 • Magko-commit ba ako sa panalangin para sa aking pamilya?
 • Pipiliin ko bang patawarin ang aking pamilya?
 • Magpapakita ba ako ng pagmamahal sa mga taong nakasakit sa akin, katulad ng ginawa ni Jesus para sa akin?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 147:3
 • Malachi 4:6
 • Mark 10:27
 • 2 Corinthians 5:18
 • Ephesians 4:32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Miracle in the Family
Size: 0.62 MB

Tagalog

Himala Sa Pamilya
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Miracle in the Family Devotional

Miracle in the Family

What is one thing that has had a huge influence on your life?

No matter who you ask, the answer to this question remains the same:  Family.

We can’t even measure the affect, whether positive or negative, that family—particularly fathers—has had on our lives. God’s original design for family was a place of safety, where husbands and wives love each other and children are loved, cared for, and protected.  Unfortunately, instead of experiencing love, many of us have suffered hurt and pain from our families.

Jesus cares about you and your family.

Jesus has seen it all and He cares about it more than you know.

He understands.

God is a perfect Father. He cares about us because, first of all, we are His children. He loves us with an unconditional type of love.

Because He cares so much about us, He desires to bring restoration to our broken relationships. He not only wants to heal us, He also wants to heal our family.  He wants us to experience His abundant blessing.

He is a God of miracles.

Only God can take something that is completely broken and make it whole again. Only God can mend human hearts. Situations that seem utterly impossible for humans to fix are possible for God.

Take heart.

Remember: You are the son or daughter of a miracle-working God.

What God wants:

 • Comfort you if you feel brokenhearted
 • Heal relationship wounds
 • Restore broken family relationships

Reflection
Questions:

 • Do I genuinely believe that God can do miracles?
 • Will I commit to praying for a miracle for my family?
 • Will I choose to forgive my family?
 • Will I show love to those who have hurt me, just as Jesus does for me?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Psalm 147:3
 • Malachi 4:6
 • Mark 10:27
 • 2 Corinthians 5:18
 • Ephesians 4:32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Miracle in the Family
Size: 0.62 MB

Tagalog

Himala Sa Pamilya
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Foolish or Wise? Devotional

Foolish or Wise?

Do you want to be wise or foolish?

Being wise doesn’t mean just “staying out of trouble” or “being educated, successful, and wealthy.”  A lot of people try to be wise without really knowing what is right. They follow popular opinion, and when popular opinion changes, their belief system changes. They try to achieve an invisible standard for their life that constantly changes depending on who they talk to. The Bible calls these people “foolish” because they are “tossed and blown about by every new teaching” (Eph. 4:14). They have a very unstable foundation.

Building our lives in wisdom means building our lives on the only secure foundation–Jesus Christ. The Bible teaches us how to live in wisdom, how to live out our belief in Jesus, and how to honor him with our lives. Living in the wisdom of God is more than just head knowledge–it involves making decisions every day in line with the truth of His Word.

His opinion of us is the one that matters.

What does God’s wisdom look like?

Wisdom is not just knowing right from wrong but doing what is right.

Often the “wisdom” of the world is contrary to the wisdom of God. For instance, the wisdom of the world may say to get back at people who wrong you, but God teaches us to forgive. The world may tell us to hate our enemies, but God asks us to love them, even if they don’t deserve it.

Remember: Being truly wise means living according to God’s standards, not merely popular opinion.

What God wants:

 • To train you to be wise
 • To teach you what living in truth looks like
 • To show you practical ways to live according to His standards

Reflection
Questions:

 • What is true wisdom?
 • What steps can I take to grow in wisdom?
 • What is the difference between the “wisdom” of the world and the wisdom of God?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Prov. 9:10
 • James 3:17-18
 • Isaiah 55:8-9
 • Matthew 7:24-27

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Foolish or Wise?
Size: 0.54 MB

Tagalog

Mangmang O Matalino?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Who Are You Worshiping? Devotional

Who Do You Worship?

We All Worship Something

Whether we realize it or not.

One definition of the word “worship” means, “to love or honor (someone or something) very much.”

Some people worship money, some worship themselves, some worship an ideal job or achievement.

What you truly worship is what you build your life around.

Worship Is More Than…

 just going to a big church, being religious, or singing songs. Jesus loves it when we sing Him songs, but even more than that, He wants us to worship Him from our heart.

God wants us to love, honor and adore Him.

This means that He wants to be our number one priority–the most important thing in the universe to us! If that is true then it will be seen in the way we live.

Remember: As we worship God and focus on Him, we begin to build our lives around what matters the most. 

What God wants:

 • For us to build our lives with Him at the center
 • For us to love, honor, and adore Him
 • For us to show our worship to Him through the way we live

Reflection
Questions:

 • Who or what am I worshiping?
 • Is God my top priority?
 • Do I worship God with my everyday decisions?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Luke 10:27
 • John 4:23-24
 • Matt. 6:33
 • Luke 4:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Are You Worshiping?
Size: 0.55 MB

Tagalog

Sino Ang Sinasamba Mo?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
What Kind of Life? Devotional

What Kind of Life?

Fruit is Amazing

It’s flavorful, sweet, and delicious.

However, fruit doesn’t come from a tree overnight. Instead, it comes from a tree that originally started from a single seed. It was planted in good soil, received adequate water and sunlight and developed into a mature tree that could bear fruit.

Fruit-bearing is a natural part of a fruit tree’s life cycle.

Let’s Make It Personal

If we, like a tree, want to have a life full of good fruit, we have to remember to be faithful. Fruitfulness is a result of faithfulness and remaining connected to Jesus. Jesus specifically tells us that we can’t bear fruit apart from Him.

Don’t become impatient in the development process and give up. The Bible promises that we can expect to have the fruit of the Holy Spirit, (such as love, joy and peace) if we remain connected to the source of love, joy and peace–Jesus Christ.

Remember: The wonderful fruit that you want to see in your life only comes when you remain connected to Jesus.

What God wants:

 • To develop you, like a tree that bears good fruit
 • For you to stay connected to Jesus–the source
 • That the fruit from your life would be an incredible inspiration and blessing to those around you

Reflection
Questions:

 • What type of fruit is resulting from my life?
 • Am I staying connected to Jesus?
 • Are there areas in my life where I am unfruitful? If so, why?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Luke 6:43-44
 • John 15:4-7
 • John 15:16
 • Gal. 5:22-23

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

What Kind of Life?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Anong Klaseng Buhay?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
How Strong Are You? Devotional

How Strong Are You?

It’s a given.

There will be storms in life. Whether we like it or not, we will have to face challenging and difficult situations. Our goal is that we stay standing strong, even during these trials.
Consider the example of a tree. Throughout its life it will have to weather countless storms. Without an immense root system to anchor it and provide nourishment, a tree would topple over.
The same is true for us. Those who are planted deeply in Christ and in a community of fellow believers, are more likely to survive life’s storms.

Think about it.

What will keep you standing strong when things get hard?

We need to remain faithful to allow God to develop us into the person He wants us to be. He promises us that He started the good work within us and He will be faithful to bring it to completion. He is developing us day by day to be more like Him. He is creating us to be His masterpiece and He takes great pleasure in us.

Don’t worry, you’re not alone. You can do all things through Him, because He is strengthening you!

Remember: God is my greatest encourager. He began the good work within me and He will be faithful to complete it.

What God wants to do:

 • Encourage you to keep going
 • Create in you a beautiful masterpiece
 • Show you that He is always there, even in the strongest storm

Reflection
Questions:

 • What is the quality of my “root system”?
 • How will I remain strong through the storms of life?
 • Will I be faithful to follow God even when it is difficult?
 • How does God develop me?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Psalm 92:12
 • Philippians 1:6
 • Colossians 2:7
 • Philippians 4:13
 • Ephesians 2:10

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

How Strong Are You?
Size: 0.71 MB

Tagalog

Gaano Ka Katatag?
Size: 0.69 MB
Know someone who needs to hear this?