Mabuting Balita

Ang pinakamagandang istorya sa mundo…

Ang istorya patungkol kay Jesus ay ang istorya na maaaring magbago ng buhay kung atin itong mauunawaan!

Ito ang simpleng paliwanag: Si Jesus, ang Banal na Anak ng Diyos na kailanma’y hindi nagkasala, ay namatay sa krus. Siya na walang anumang kasalanan ay itinuring na Siya ang nakagawa ng lahat ng kasalanan ng tao. Bakit? Upang tayo ay ibilang na matuwid at walang kasalanan sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos. 

Gayon na lamang ang lubos Niyang pagmamahal sa atin. Hindi lamang Niya pinagbayaran ang ating mga kasalanan nang mamatay Siya sa krus, bagkus ay dinaig pa Niya ang kamatayan, at nabuhay na muli sa ikatlong araw upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.

Dahil kay Jesus, maaari tayong maging matuwid.

Salamat sa Panginoong Jesus sa ginawa Niya para sa atin! “Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, Siya’y itinuring na makasalanan upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos” (2 Corinto 5:21).

Iyan ang Mabuting Balita!

Tandaan mo: Si Jesus ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Kinuha Niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan upang tayo’y maging matuwid.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Iligtas ka sa kakila-kilabot na kabayaran ng kasalanan.
 • Maging iyong Tagapagligtas, Panginoon at Kaibigan.
 • Ipakita sa’yo ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo.

Pag-isipan:

 1. Noong ipinanganak si Jesus, bakit sinabi ng mga anghel na sila ay may hatid na “mabuting balita na magdudulot ng kagalakan sa sanlibutan”?
 2. Ano ang kahulugan ng pangalang “Jesus”? (Mateo 1:21)
 3. Bakit napakamakapangyarihan ng Ebanghelyo?
 4. Bakit ang muling pagkabuhay ni Jesus ay napakahalagang bahagi ng mensaheng ito?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 1:16
 • Matthew 1:21
 • 1 Corinthians 15:3-4
 • 1 John 2:2
 • 1 John 3:16
 • John 15:13
 • Romans 5:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Good News
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mabuting Balita
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?

Magliwanag

Magliwanag daw?!

Tinuturo ng Biblia na si Jesus ang Ilaw at Tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi lang tayo ang iniligtas ni Jesus, nais din Niyang tulungan ang iba na makakilala sa Kanya. Nang dumating sa ating buhay ang ilaw ni Jesus, tayo naman ay nagiging ilaw sa ating paligid.

At sinasabi ni Jesus, “Magliwanag ka!”

Pipiliin mo bang maging liwanag?

Maaaring narinig na natin ang Dakilang Mandato: “Humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo!” Ito ay kinakailangang maisakatuparan bago ang wakas. 

Nais ni Jesus na pagliwanagin natin ang ilaw Niya sa pamamagitan ng ating buhay. Tayo ay maging tapat na saksi at sabihin ang mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon at ang dakilang kaligtasan na iniaalok Niya sa lahat.

Tandaan mo: Ibinigay ni Jesus ang Kanyang ilaw sa atin, at ngayo’y may pribilehiyo tayong hayaang magliwanag ang Kanyang ilaw sa pamamagitan ng ating buhay.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Ihayag ang Kanyang liwanag at katotohanan sa iyo.
 • Puspusin ka ng Kanyang liwanag upang magliwanag ka rin sa iba.
 • Bigyan ka ng katapangang ibahagi ang Kanyang ginawa sa iyong pamilya’t mga kaibigan.

Pag-isipan:

 1. Paanong ipinapakita ng Diyos ang Kanyang liwanag at katotohanan sa sanlibutan?
 2. Ano ang kailangan natin bago maibahagi ang liwanag natin sa iba? (Gawa 1:8, Isaias 60:1)
 3. Isang karangalan ba na mapili ka upang maging saksi ng Diyos?
 4. Ang unang mga alagad ay handang magsakripisyo ng lahat, maging ang kanilang buhay, dahil sa pananampalataya nila kay Jesus. Sila nga ay tunay na naniniwala na si Jesus ang Tagapaglitas. Ano ang handa mong isakripisyo para sa iyong pananampalataya kay Jesus?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalm 96:3
 • 1 John 2:9,10
 • Ephesians 5:8,9
 • Acts 1:8
 • Acts 26:16-18
 • Philippians 2:15-16

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Shine
Size: 0.65 MB

Tagalog

Magliwanag
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Thumbnail

Ipanganak na Muli

Mayroon nang nagmamahal sa’yo!

Mahal ka ng Diyos. Tinatanggap Niya sa Kanyang espirituwal na pamilya, ang lahat ng naniniwala at tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang pagsilang ay napakahalagang bahagi ng buhay. Tayo ay ipinanganak upang maranasan ang buhay sa mundo, at ganun din ipinapanganak tayo sa espiritu upang maranasan ang kaharian ng Diyos. 

Posible ito.

Ang bagong kapanganakan sa espiritu ay posible lamang sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Ito’y mangyayari kapag tayo’y maniniwala kay Jesus at sa Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kailangan natin Siyang tanggapin bilang Tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. 

Tayo ay nalilinis, pinapatawad, at pinagpapala dahil ang katuwiran ni Jesus ay ibinibilang na rin sa atin. Pinapalitan Niya ang lahat ng kasamaan natin at nagbibigay Siya ng bagong buhay!

Tandaan mo: Ang “ipanganak na muli” ay ang pagsuko ng ating puso at buhay kay Jesus, at binibigyan Niya tayo ng bagong espirituwal na buhay.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mabigyan ka ng muling pagsilang sa espirituwal, gawing bago ang lahat.
 • Bigyan ka ng bagong pangalan, bagong pagkatao, at bagong pagkakakilanlan bilang Kanyang anak.
 • Kupkupin ka sa Kanyang pamilya.
 • Bigyan ka ng napakagandang pamana ng buhay na walang hanggan sa langit.

Pag-isipan:

 1. Ano ang ibig sabihin ng “ipanganak na muli”?
 2. Ang ipanganak na muli ay Biblikal. Hindi ito sa pagiging bahagi ng isang organisasyon o sekta. Ito ay espirituwal na kapanganakan. Nais mo bang ipanganak na muli?
 3. Sinabi ng Biblia, “Wala na ang dating pagkatao – napalitan na ng bago.” (2 Corinto 5:17) Ano ang iyong “dating pagkatao”? Bilang isang Kristyano, ano ang iyong “bagong pagkatao”?
 4. Bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay Kanyang tagapagmana. Ano ang “mana” na ating matatanggap?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • John 3:16,17
 • 1 Peter 1:23
 • John 3:3-7
 • Ezekiel 36:26
 • 2 Corinthians 5:17

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Born Again
Size: 0.65 MB

Tagalog

Ipanganak Na Muli
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Thumbnail

Born Again

God’s Wonderful Family

God loves you, and welcomes into His spiritual family all those who believe in, and receive Jesus as Lord and Savior. Birth is an important part of life. Not only are we born naturally to experience life here on this earth, we also must be born spiritually to experience the kingdom of God.

Born in the Spirit

Being born in the spirit is only made possible through Jesus Christ. Jesus is the one who said we must be born again. This happens as we believe in Jesus and His death, burial, and resurrection. We must receive Him as our Savior, and surrender to His Lordship in our life.

As Jesus exchanges our un-righteousness for His righteousness, we are cleansed and forgiven of our sins, and blessed with a new way of living.

Remember: Being “born again” means that when we surrender our heart and life to Jesus, He gives us new spiritual life.

What God wants to do for you:

 • Give you spiritual rebirth, making all things new.
 • Give you a new name, a new nature, a new identity as His child. 
 • Adopt us into His family. 
 • Give you a beautiful inheritance of eternal life in heaven.

Reflection Questions:

 1. What does it mean to be “born again”?
 2. Being born again is Biblical. It does not refer to being part of an organization or sect. It has to do with a spiritual birth. Do you have a desire to become a born again Christian?
 3. The Bible says, “the old has gone – the new has come.”  (2 Corinthians 5:17) What was your “old nature”? As a born again Christian, what is now your “new nature”?
 4. As part of God’s family, we are His heirs. What is the “inheritance” that we receive?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • John 3:16,17
 • 1 Peter 1:23
 • John 3:3,5-7
 • Revelation 3:20
 • Ephesians 2:4-9
 • Ephesians 3:19
 • I Peter 2:9-10
 • Ezekiel 36:26

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Born Again
Size: 0.65 MB

Tagalog

Ipanganak Na Muli
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?

Shine

Jesus is the Light of the World

Jesus is the Light and Savior of the world. Everyone needs a Savior because we are all sinners, and need to be saved from the dreadful consequences of our sin. When Jesus saves us, he also wants us to help others know Him. When Jesus’ light comes into our lives, we become a light those around us.

Jesus says, “Let your light shine!”

Will you choose to be a light?

The Great Commission, “Go into all the world and preach the gospel” must be accomplished before the end comes. Jesus wants us to let His light shine through our lives. Let us be witnesses and faithfully share with others the good things the Lord has done and the great salvation He offers to all!

Remember: Jesus has given us His light, and now we have the privilege of letting His light shine through our lives.

What God wants to do for you:

 • Reveal His light and truth to you.
 • Fill you with His light so that you can shine this light to others.
 • Give you the boldness to share what He has done with your family and friends.

Reflection Questions:

 1. What are several practical ways that God sends out His light and truth to the world?
 2. What is necessary before we share the light to others? (Acts 1:8, Isaiah 60:1)
 3. Do you consider it an honor to be chosen as God’s witness?
 4. The early disciples were willing to give everything, even sacrifice their very lives because of their faith in Jesus. What are you willing to sacrifice for your faith in Jesus?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Psalm 96:3
 • 1 John 2:9,10
 • Ephesians 5:8,9
 • Proverbs 11:30
 • Luke 9:26
 • Acts 26:16-18
 • Acts 13:47
 • Philippians 2:15-16

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Shine
Size: 0.65 MB

Tagalog

Magliwanag
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?

Good News

Understanding the Gospel

The Gospel is Good News! This sums it up simply: Jesus, the Holy Son of God who was never for a second a sinner, died on a cross. The One without sin was treated as if He had committed every sin committed by every person. Why? So that we could become righteous and without sin in God’s sight. He loves us so much that He not only paid the penalty for our sin by dying on the cross, he conquered death, and came to life again on the third day to give us hope of eternal life.

Because of Jesus, we can be righteous.

“For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.” (2 Corinthians 5:21)

Now that IS Good News!

Remember: Jesus is God’s message of salvation. He took the penalty for our sin so that we could be made righteous.

What God wants to do for you:

 • Save you from the terrible consequences of sin.
 • Be your Savior, Lord, and Friend.
 • Show you His love through His sacrifice.
 • Teach you how to live in freedom through His Word.

Reflection Questions:

 1. What’s the best news you’ve ever heard?
 2. When Jesus was born, why did the angels say that they were bringing “good news that would bring great joy to all people”?
 3. What is the meaning of the name “Jesus”? (Matthew 1:21)
 4. What makes the Gospel so powerful?
 5. Why is the resurrection of Jesus such an important part of this message?
 6. Why is it important to preach the Good News before the end comes?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Romans 1:16
 • Matthew 1:21
 • 1 Corinthians 15:3-4
 • Matthew 24:14
 • I John 2:2
 • Luke 2:10,11
 • I John 3:16
 • John 15:13
 • Romans 5:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Good News
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mabuting Balita
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?

Are You Sure?

What lies behind that great curtain called death?

This is the question most every person asks, and this is the place every person must enter alone. Many are terrified at what will happen to them. Naturally, they would like to know in advance what they could expect on the other side. They want some assurance that all will be well.

Death doesn’t need to be a hopeless plunge into the “vast unknown” because the Bible shows us the way to eternal life. God alone knows what really lies on the other side of the veil. That is why we want to see what the Bible has to say to find assurance that we will be with Christ and enjoy his amazing presence forever.

Assurance of Salvation

Jesus came to our sinful world to save us. According to the Word of God, we must believe that Jesus died and rose again. If we ask Him to forgive our sins and be our Savior, He will forgive our sins, and come into our hearts. Jesus gave His life so that we could have eternal life. This is where our assurance is found–not on our works of righteousness, but on Jesus’ finished work on the cross. 

Remember: Our assurance of salvation is not based on our works, but rather on Jesus’ finished work on the cross.

What God wants to do for you:

 • Forgive your sins, and come into your heart.
 • Offer you the gift of eternal life through His sacrifice on the cross.
 • Give you “peace of mind” and assurance that you can go to heaven through believing in Him.

Reflection Questions:

 1. Why are some people unsure if they will go to heaven?
 2. According to God’s Word, if we have received the Son of God will we have eternal life?
 3. Why did God give his only Son to die for us?
 4. Are you afraid of dying? How can you live without the fear of death?
 5. If eternity is time that is infinite or unending, how important is it that you are well-prepared?
 6. How does the assurance of eternal life affect your “peace of mind”?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • I John 5:11-13
 • John 3:16
 • Romans 6:23
 • John 3:36
 • John 5:24
 • John 11:25-26
 • John 10:28
 • Revelation 3:5
 • Matthew 25:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Sure?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Sigurado Ka Ba?
Size: 0.65 MB
Know someone who needs to hear this?

New Life in Christ

He makes all things new.

Have you ever broken something valuable to you? Did you try to fix it with superglue? It’s hard to make it perfect again, right? In the same way, we are broken people because of sin. We need more than just “fixing” – we need Christ to make us brand new. To experience new life, we first need to experience new birth. This involves a new identity, a new nature, and a new way of living. 

True conversion

Our behavior and lifestyle need to be changed to God’s holy pattern. In the book of Psalms, King David prays, “Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me.” When we repent of the sin in our lives, God is able to put a new and right spirit within us.  He wants to help us live a new life in Christ – the beautiful way we were created to live.

Remember: God wants to help us live a new life in Christ – the beautiful way we were created to live. 

What God wants to do for you:

 • Change you from “broken to whole” and from “sinful to holy”.
 • Take your grief and trauma and give you comfort and peace.
 • Heal you and be a tender and compassionate friend.

Reflection Questions:

 1. How will my new life in Christ be seen in my words and actions?
 2. Have you experienced brokenness in your life? God specializes in making broken people whole and offers them a fresh start.
 3. Saul’s life is a wonderful illustration of being radically converted from a persecutor of Christians to a follower of Jesus. (Read Acts 9:1-31)

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Revelation 21:5
 • 2 Corinthians 5:17
 • 1 Peter 2:9,10
 • Psalm 51:10
 • Matthew 18:3
 • Acts 2:38
 • Acts 3:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

New Life in Christ
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Buhay Kay Cristo
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
03 Thumbnail

Choose Life

Two Ways

Jesus talked about two ways – a way that leads to life, and one that leads to death and eternal destruction. We are all faced with daily choices. These choices are important because there are always consequences for the decisions that we make. We are personally responsible for our own decisions.

It’s Up to You

Ultimately we will all need to give account of ourselves to God, our Creator, for the choices that we make.  Jesus is the Way, the Truth, and the Life. When we choose to accept Him, live for Him and go His way, this is the way of life.

Jesus can help us make wise choices, and experience life and freedom! Let’s choose life!

Remember: It’s up to you to choose to surrender your life to Jesus and walk in the way of freedom.

What God wants to do for you:

 • Give you true life, a future, and hope. 
 • Empower you to daily make the right choices. 
 • Show you the best pathway for your life. 

Reflection Questions:

 • What is your choice? Are you willing to sincerely and whole-heartedly choose the way of life?
 • Many are trying to find life other ways. Is there any other way that leads to life, except through Jesus?
 • When is the best time to choose?
 • How does Jesus describe the two ways? Which way have you been on in the past? What way are you on now? What way do you want to go for the rest of your life?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Matthew 7:13-14
 • John 14:6
 • Acts 4:12
 • Joshua 24:15
 • 2 Corinthians 6:2
 • Romans 6:23          

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Choose
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pumili Ka
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
02 Thumbnail

Out of Darkness

God’s Marvelous Light

Have you ever been in pitch-black darkness where you couldn’t see anything? If you tried to move about, you may have stumbled or injured yourself. Natural darkness is difficult, but spiritual darkness is a greater challenge. God saw humanity’s situation and did not want to leave us trapped in our sins. He sent His Son Jesus, who said “I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness” (John 12:46).

Choose to Come 

God is calling us to come out of darkness into His marvelous light. This light brings the promise of hope, joy and eternal life. We no longer need to walk in the darkness of sin, for His light has power to change us!

Remember: God’s light is always more powerful than the darkness. 

What God wants to do for you:

 • Reveal Himself to you. He is the Light of the world.
 • Expose the sin in your life and cleanse you through His Word. 
 • Set your mind and heart free from the lies of the enemy. It is the truth of God’s Word that brings freedom. 

Reflection Questions:

 • What is spiritual darkness?
 • What is sin?
 • What are the consequences of sin? 
 • Who and what exposes sin and reveals the light? 
 • Our life is transformed by the power of the gospel. Light makes a huge difference! Can you describe some of those differences?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • I John 1:5,6
 • 2 Corinthians 4:6
 • John 8:12
 • James 4:17
 • Matthew 1:21
 • I John 1:1-5                

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Out of Darkness
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mula Sa Kadiliman
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?