Anong Klaseng Buhay?

Anong Klaseng Buhay?

Nakakamangha…

Nakakamangha ang prutas. Malasa, matamis at masarap.

Pero ang prutas ay ‘di naman lumabas na lang bigla pagkatapos ng isang gabi. Bagkus, ito’y nagmula sa isang buto. Naitanim sa magandang lupa, nadiligan ng sapat na tubig, naarawan para ma-develop, at lumaki na maaaring magbigay ng prutas.

Ang “fruit-bearing” ay normal na pangyayari sa buhay ng isang puno ng prutas.

Gawin natin itong personal.

Kung tayo’y parang isang puno at gusto nating magkaroon ng bunga, dapat nating alalahanin na tayo’y maging tapat. Ang pagiging mabunga ay resulta ng katapatan at pananatiling connected kay Jesus. Nilinaw ng Panginoon na hindi tayo makakapamunga kung tayo’y hiwalay sa Kanya.

Huwag mawalan ng pasensya sa development process at basta na lang mag-give-up. Pinangako ng Bible na magkakaroon tayo ng bunga ng Banal na Espiritu, (tulad ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan) kung tayo’y mananatili sa pinagmumulan ng mga ito–sa Panginoong Jesu-Cristo.

Tandaan mo: Ang magandang bunga na gusto mong makita sa iyong buhay ay mangyayari lamang kung mananatili kang connected kay Jesus.

Ang gusto ng Diyos para sa'yo:

 • I-develop ka tulad ng isang puno na nagbubunga ng mabuti
 • Na manatili kang connected sa Kanya, ang iyong source
 • Gawing inspirasyon at pagpapala ka sa iba.

Pag-isipan:

 • Anong klaseng bunga ang mayroon ako?
 • Nananatili ba akong konektado kay Jesus? 
 • Mayroon bang parte ng buhay ko na hindi mabunga? Kung oo, bakit? 

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Luke 6:43-44
 • John 15:4-7
 • John 15:16
 • Galatians 5:22-23

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

What Kind of Life?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Anong Klaseng Buhay?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Kilala Mo Ba Siya?

Kilala Mo Ba Siya?

Ang Proseso

Madalas hindi ka “close” sa isang tao agad-agad. Para mas makilala mo siya, kinakailangang dumaan muna sa isang proseso. Sa paglalaan mo ng oras sa kanila, nalalaman mo ang gusto nila at mga hindi nila gusto. Habang nade-develop ang relationship, mas nauunawaan mo kung anong klaseng tao sila.

Ito ang bottom line: Hindi puwedeng lumago ang isang relationship nang walang effort. May mga bagay kasi na kailangan mong gawin para mas makilala ang isang tao. Kinakailangan mong magdesisyon na mag-invest sa relationship, na maglaan ng oras, na makinig at makipag-usap sa kanila. Sa isang relationship laging may effort. 

Relasyon Kay Jesus

Ganun din ang relasyon kay Jesus. Nakakalungkot na ‘pag minsan minamaliit natin ang pagkilala sa Kanya. Masyado tayong nagiging busy sa ating trabaho, pag-aaral, o kaya sa mga demand sa pamilya at sa ministry.

Huwag mong hayaang ang mga mabubuting bagay ay matalo ng pinakamahalagang bagay–ang pagkilala kay Jesus.

Kumpara sa mga bagay na ginagawa natin, ang pagdevelop ng relationship kay Jesus ay tunay na mas mahalaga. Ayaw nating pagdating natin sa gate sa langit maririnig natin Siyang sinasabi na, “Lumayo ka sa Akin, hindi kita kilala!”

Tandaan mo: Hindi sapat ang may maraming alam patungkol sa Diyos, kailangang gumawa ka ng hakbang para mas makilala mo Siya personally. 

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Ipakita sa’yo kung sino talaga Siya
 • Magkaroon ng oras kasama ka araw-araw
 • Hanapin mo Siya, hindi lang ang kaalaman patungkol sa Kanya.

Pag-isipan:

 • Talaga kayang masasabi ko na ang “pagkilala ng lubos kay Cristo” ang #1 priority ko?
 • May ginagawa ba ako araw-araw para mas mapalapit ako sa Diyos?
 • Ibibigay ko ba ang oras ko sa Kanya?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Philippians 3:8-10
 • Matthew 7:21-23
 • Jeremiah 9:24
 • 1 Corinthians 8:3

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Do You Know Him?
Size: 0.57 MB

Tagalog

Kilala Mo Ba Siya?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Gaano Ka Katatag?

Gaano Ka Katatag?

Gusto man natin…

Gusto man natin o hindi, mayroon talagang mga bagyo sa buhay. Nakatakda na. Halimbawa ang isang puno. Ang ugat ng isang puno ay napakahalaga.

Hindi makaka-survive ang isang puno, kung wala siyang malalim na root system. Dahil ang mga ugat na ito ang nagbibigay ng nourishment sa puno, at ito ang matibay niyang pundasyon. Katulad din sa atin. Ang mga taong natanim ng malalim sa Panginoon at sa mga kapwa nilang Kristyano, ay magsu-survive din sa mga bagyo ng buhay.

Pag-isipan mo.

Ano ang nagpapatatag sa’yo upang ikaw ay manatiling nakatayo?

Kailangan nating manatiling tapat sa Diyos. Hayaan nating i-develop Niya tayo ayon sa Kanyang mabuting plano. Nangako Siya sa atin na Siya ang nagsimula ng mabuting bagay sa buhay natin, at patuloy Siyang magiging tapat hanggang sa wakas.

Nililinang Niya tayo araw-araw upang maging katulad Niya. Ginagawa Niya tayong Kanyang masterpiece at nalulugod Siyang gawin ito.

Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa.

Maaari mong gawin ang mga bagay sa pamamagitan Niya, dahil palalakasin ka Niya!

Tandaan mo: Ang Diyos ang iyong dakilang encourager. Sinimulan ng Diyos ang mabuting bagay sa iyo at tapat Siya para tapusin ito.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Palakasin ka para magpatuloy
 • Likhain ka upang ikaw ay maging magandang masterpiece
 • Ipakita na lagi Siyang naririyan hanggang sa pinakamalakas na bagyo ng buhay.

Pag-isipan:

 • Ano ang quality ng aking “root system”?
 • Paano ako mananatiling malakas sa mga bagyo ng buhay?
 • Magiging tapat ba ako na sundin ang Diyos kapag nahihirapan na ako?
 • Paano ako nade-develop ng Diyos?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 92:12
 • Philippians 1:6
 • Colossians 2:7
 • Philippians 4:13
 • Ephesians 2:10

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

How Strong Are You?
Size: 0.71 MB

Tagalog

Gaano Ka Katatag?
Size: 0.69 MB
Know someone who needs to hear this?
Sino Ang Sinasamba Mo?

Sino Ang Sinasamba Mo?

Lahat tayo ay may sinasamba.

Totoo ito, pansin man natin o hindi. Isa sa mga ibig sabihin ng “pagsamba” ay “mahalin o igalang (ang isang tao o isang bagay) nang sobra”. Sinasamba ng ilan ang pera. Sinasamba ng iba ang kanilang sarili o kaya ang ideal na trabaho or achievement sa buhay.

Ang tunay na sinasamba mo ay nakikita sa mga “priorities” mo–sa kung ano ang nagiging sentro ng buhay mo.

Ang pagsamba ay higit pa sa pagpunta sa malaking simbahan, pagiging religious, o ‘di kaya’y pag-awit ng mga kanta. Gusto ni Jesus ang mga awitin para sa Kanya, ngunit higit pa doon, gusto Niyang sambahin natin Siya ng nagmumula sa ating puso.

Ang Tunay Na Pagsamba

Gusto ng Diyos na mahalin natin Siya, igalang at pakasambahin Siya. Ibig sabihin nito ay Siya ang magiging number one priority natin–ang pinakamahalaga sa buong kalawakan! Kung ito’y totoo, makikita ito sa ating pamumuhay.

Tandaan mo: Sa pagsamba natin at pagtuon ng pansin sa Kanya, sinisimulan nating itayo ang ating sariling buhay sa mga bagay na tunay na mahalaga. 

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Maging sentro Siya ng ating buhay.
 • Na mahalin, igalang at sambahin natin Siya.
 • Na makita ang ating pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng ating pamumuhay.

Pag-isipan:

 • Sino at ano ang aking sinasamba?
 • Ang Diyos ba ang aking pinaka-priority?
 • Sinasamba ko ba ang Diyos sa mga desisyon ko?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Luke 10:27
 • John 4:23-24
 • Matthew 6:33
 • Luke 4:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Are You Worshiping?
Size: 0.55 MB

Tagalog

Sino Ang Sinasamba Mo?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Mangmang O Matalino?

Mangmang O Matalino?

Anong gusto mo?

Gusto mo bang maging mangmang o matalino? Ang pagiging matalino ay hindi lamang “pag-iwas sa gulo” o kaya naman ay “pagiging edukado, successful at mayaman.”

Maraming tao ang sinusubukang maging matalino nang hindi naman alam kung ano ang tama. Sinusunod nila ang mga popular na opinyon, at kapag nagbago ang mga opinyong ito, ang kanilang paniniwala ay nagbabago rin. Sinusubukan nilang marating ang ‘di nakikitang standard sa kanilang buhay at nag-iiba ito depende sa kung sino man ang kanilang makaharap. Tinatawag ng Bible ang mga ganitong klase ng tao na “mangmang” dahil “nadadala at naihahangin sila ng bawat bagong katuruan” (Ef. 4:14).

Wala silang matibay na pundasyon.

Kapag sinabing “pagtayo ng ating buhay sa karunungan”, ang ibig sabihin ay pagtayo natin sa siguradong pundasyon–si Jesu-Cristo. Itinuturo ng Bible kung papaanong mamumuhay sa karunungan at maisasapamuhay ang ating paniniwala sa Panginoon. Natututunan natin kung paano natin Siya maigagalang nang husto.

Ang Totoong Matalino

Ang pamumuhay sa karunungan ng Diyos ay higit pa sa kaalaman sa kaisipan. Nakikita ito sa bawat desisyon na ating ginagawa na nakalinya sa katotohanan ng Kanyang Salita. Ang opinyon lamang Niya ang tunay na mahalaga.

Ang karunungan ay hindi lamang kaalaman ng mabuti at masama. Ito’y sa pagsasagawa kung ano ang tama. Madalas ang ‘katalinuhan” ay iba sa karunungan ng Diyos. Maaaring ang salitang ito’y pagganti sa mga taong nakasakit sa’yo, pero ang itinuturo ng Diyos ay magpatawad. Inaakala natin na okay lang magalit sa ating mga kaaway, ngunit ang sinasabi ng Diyos ay mahalin sila kahit na hindi naman nila deserve.

Tandaan mo: Ang totoong matalino ay ang namumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi lang sa kung anong popular na opinyon. 

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • I-train ka na gawin ang tama
 • Turuan ka kung ano talaga ang katotohanan
 • Ipakita ang mga praktikal na paraan para mamuhay ng ayon sa Kanyang standard.

Pag-isipan:

 • Ano ang tunay na karunungan?
 • Ano ang mga hakbang na maaari kong gawin upang lumago sa katalinuhan?
 • Ano ang kaibahan ng “karunungan” ng mundong ito at ng karunungan ng Diyos?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Proverbs 9:10
 • James 3:17-18
 • Isaiah 55:8-9
 • Matthew 7:24-27

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Foolish or Wise?
Size: 0.54 MB

Tagalog

Mangmang O Matalino?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?

Kumain Ka Na Ba?

Naranasan mo na ba…

Naranasan mo na bang sobrang magutom?

Kapag wala tayong pagkain, talagang naaapektuhan tayo. Ang mga priority natin ay biglang nag-iiba. Ang paghahanap sa bagay na ito ang siya lamang nating naiisip at gustong gawin.

Halos lahat tayo ay kumakain ng tatlong beses isang araw, pero madalas nating nakakalimutan na kailangan nating pakainin ang ating espiritu.

Ang Salita ng Diyos ang pinakamasustansiyang pagkain na mayroon tayo.

Ang Salita ng Diyos

Alam na ng maraming Christians ang katotohanang ito. Pero ang nakakagulat minsan? Hindi pa rin sila nagbabasa ng kanilang Bible araw-araw at nagtataka sila kung bakit nanghihina ang kanilang espiritu!
Dahil dito sila ay nanghihina, nawawalan ng pananampalataya, nakikipagtalo, nagiging mareklamo, mainggitin at seloso.

Sa isang sanggol, kailangang consistent ang araw-araw na nutrisyon para lumaking malakas at healthy. Ganun din sa’yo.

Tandaan mo: Hindi ka exempted sa rule sa araw-araw na espirituwal na pagkain.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Ipakita sa’yo kung sino Siya, ang Kanyang incredible love, at mga pangako Niya
 • Palakasin ang iyong puso at espiritu
 • Mangusap sa’yo personally
 • Magbigay sa’yo ng karunungan para gumawa ng mga magandang desisyon.

Pag-isipan:

 • Ano kayang mangyayari sa spiritual life ko ten years from now kung hindi ako magbabasa ng Bible?
 • Binabasa ko ba ang Bible araw-araw at hinihinging mangusap ang Diyos sa pamamagitan nito?
 • Ano ang isang verse na maaaring maka-encourage sa akin ngayong araw?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Matthew 4:4
 • Matthew 11:28
 • Hebrews 4:12
 • 1 Peter 2:2

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Eaten Yet?
Size: 0.55 MB

Tagalog

Kumain Ka Na Ba?
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?

Dalangin

Simpleng Pag-uusap

“Hi love! Musta? I miss you! :)”

Ang mga ganitong conversations ay simple lang pero napakahalaga para sa paglago ng isang relasyon. Sa pamamagitan ng komunikasyon, naibabahagi kung ano ang ating nararamdaman, kung ano ang gusto nating mangyari, at ang mga ayaw at gusto natin. Mas nakikilala natin ng lubos ang isa’t-isa at nagsisimula tayong maibahagi ang ating puso.

Pag-isipan nating mabuti.

Paano mo makikilala ang isang tao kung ‘di ka naman nakikipag-usap sa kanya?

Dalangin

Gusto ni Jesus na magkaroon ng malalim na relasyon sa atin. Sa pamamagitan ng prayer–komunikasyon sa Diyos–maaari tayong lumapit sa Kanya at i-share ang lahat ng nasa puso natin. Palagiang panalangin ang gusto ni Jesus. Gusto Niya na kausapin natin Siya sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Gusto Niya tayong maging bestfriend.

Tandaan mo: Gusto ni Jesus na magkaroon ng malalim at personal na relasyon sa’yo.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Maging best friend mo
 • Makipag-communicate sa’yo bilang kaibigan
 • Ipakita sa’yo na mahal ka Niya

Pag-isipan:

 • Kung tinuturing ko si Jesus na bestfriend, paano ko Siya kakausapin?
 • Kinakausap ko ba si Jesus palagi?
 • Ano ang pumipigil sa akin para sabihin ko ang lahat ng nasa puso ko sa Panginoon?
 • Naniniwala ba ako na gusto talaga akong kausapin ng Diyos personally?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 27:8
 • 1 Thessalonians 5:17-18
 • James 4:8
 • Jeremiah 33:3
 • 1 John 5:14

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Prayer
Size: 0.55 MB

Tagalog

Dalangin
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Sino Ang Masusunod?

Sino Ang Masusunod?

Perspektibo

Nakakita ka na ba ng batang naglalaro ng mga laruan niyang truck sa buhangin, pagkatapos ay bigla siyang dumakot ng buhangin at isinubo ito?

Kung ikaw ay nandoon, mapapasigaw ka nang, “Huwag!! Huwag mong kainin ‘yan!” Kahit na ba umiyak siya at magwala, dahil hindi mo pinayagang gawin niya ang gusto niya, hindi pa rin magbabago ang desisyon mo.

Alam mo kasi ang ginagawa mo, kung ano ang mabuti para sa kanya.

Bilang matanda, ang ating pag-iisip ay iba sa pag-iisip ng mga bata. Maaaring para sa atin malinaw na mali ang isang bagay, pero para sa kanila, hindi talaga nila ito maiintindihan.

Hindi lahat ng maganda sa paningin ay talagang maganda. Dahil ang Diyos ay all-knowing, mayroon Siyang ibang pananaw para sa ating buhay at mga mas magandang pagpipili kaysa sa atin.

Hindi naman ibig sabihin na lahat ng ginagawa natin ay ‘masama’, ngunit maaaring gusto Niyang palitan ang ating ‘maganda’ sa ‘the best’ na mayroon Siya para sa atin. Ang gusto talaga ni Jesus ay para sa ikabubuti natin. Ang dahilan kung bakit binigyan Niya tayo ng mga rules mula sa simula ay dahil mahal Niya tayo at gusto Niya ang “pinaka the best” para sa ating buhay.

Bagong Pananaw

Hindi natin madalas nare-realize na:
· Mas maraming alam ang Diyos kaysa sa atin
· Ang Kanyang mga batas ay para sa ikabubuti natin
· Gusto Niya ang ‘pinaka the best’ para sa atin

Ang pagsunod kay Jesus ay maaaring mahirap minsan, ngunit ito ay paraan para maipakita nating mahal natin Siya. Kapag tinignan mo ito sa ganitong paraan, ang Kanyang mga utos ay hindi naman pala mabigat. Bagkus, ito ay mga blessings sa ating buhay.

Tandaan mo: Kung susundin mo Siya, maglalakad ka sa mga the best na daanan para sa iyong buhay.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Gabayan ka sa pinaka the best na daanan sa iyong buhay
 • Bigyan ka ng kapayapaan, pag-asa at kinabukasan
 • Pagpalain ka sa tuwing ikaw ay sumusunod sa Kanya

Pag-isipan:

 • Sino ang susundin ko ngayon? Ang sarili ko ba o ang Diyos?
 • Gagawin ko ba ang gusto ko o ang nais ng Diyos para sa akin?
 • Nilalabag ko ba ang Diyos sa alin mang area ng buhay ko? Kung oo, hihingi ba ako ng tawad at pipiliing sundin Siya sa alin mang area?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 32:8-10
 • John 10:10
 • James 1:22
 • John 14:15
 • Luke 11:28

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Will You Follow?
Size: 0.57 MB

Tagalog

Sino Ang Masusunod?
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
A Brand New Heart

Bagong Puso

Isipin mo kunwari…

Isipin mo kunwari na, ikaw ay nasa loob ng isang operating room at sasailalim sa operasyon sa puso. Napakaseryoso ng kondisyon mo at sinabi ng doktor na kung hindi magkakaroon ng heart transplant ay walang chance na mabubuhay ka. Hinanda mo ang sarili mo at naghihintay na lamang para sa operation, pero nang dumating ang doktor napagdesisyunan mong dapat ikaw ang mamahala. Sinabi mong: “Okay Dok, ito ‘yung mga rules ko: Alam kong kailangan ko ng heart transplant, pero ayokong ikaw ang gumawa. Kaya ko namang palitan ang sarili kong puso.” Palagay mo? Ano kayang reaksyon ng mga doktor at nurse?

Ganyan tayo minsan.

Ironically, sa espirituwal na buhay, parang ganun ang turing natin kay Jesus. Alam naman nating meron tayong seryosong mga isyu sa puso natin, ngunit imbes na lumapit sa Diyos (pinaka the best na doktor), tina-try nating ‘ayusin’ ang sarili nating puso. Tapos nagtataka tayo kung bakit mayroon pa rin tayong problema. Sa totoo lang, ang Diyos lang ang kayang magtanggal ng isang pusong matigas at kayang magbigay ng pusong sariwa – pusong bukal sa loob ang pagsunod sa Kanya.

Kahit ano pa man ang pinagdaraanan mo ngayon, piliin mong lumapit kay Jesus. Siya ang Diyos na magaling sa miracles. Hingin mo sa Kanya ang bago at malinis na puso na talagang bukal sa loob na sumusunod sa Kanya. 

Tandaan mo: Ipinangako Niya na ibibigay niya ang bagong puso sa bawat isa na lumapit sa Kanya at humingi. Lagi Siyang tapat sa Kanyang mga pangako!

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Alisin ang matigas mong puso
 • Magbigay ng ‘bagong puso’ na kayang sundin Siya nang ‘di napipilitan
 • Regaluhan ka ng pagnanais at kapangyarihan na gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya.

Pag-isipan:

 • Spiritually speaking, kumusta na ang puso ko?
 • Humingi na ba ako sa Diyos ng bagong puso?
 • Hahayaan ko ba na ang Diyos ang gumawa ng miracle-work sa puso at buhay ko? 

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

A New Heart
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Puso
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Himala Sa Pamilya

Himala Sa Pamilya

Ano ang isang bagay na may malaking impluwensiya sa iyong buhay?

Kahit sino pa man ang tanungin mo, ang sagot sa tanong na ito ay pareho lang: Pamilya.

Hindi nga natin masukat ang epekto ng pamilya–partikular ang mga ama–positibo o negatibo man. Ang orihinal na disenyo ng Diyos sa pamilya ay maging lugar ng kaligtasan, kung saan ang mag-asawa ay nagmamahalan, at ang mga anak naman ay nabibigyan ng pagmamahal, pagkalinga at proteksyon. Unfortunately, imbes na makaranas ng pag-ibig, marami sa atin ang nagdanas ng sakit mula sa ating mga pamilya.

Nakita ni Jesus ang lahat ng ito at nagmamalasakit Siya higit pa sa inaakala mo.

Naiintindihan ka Niya.

Ang Diyos ay perpektong Ama. Kinakalinga Niya tayo dahil, una sa lahat, tayo’y Kanyang mga anak. Mahal Niya tayo ng walang makahihigit na pagmamahal.

Dahil sobra ang Kanyang pagmamahal sa atin, nais Niyang ayusin at pagalingin ang mga nasirang relasyon. Hindi Niya lamang gustong gumaling tayo kundi pati na rin ang ating mga pamilya. Gusto Niyang maranasan natin ang masaganang pagpapala sa ating pamilya.

Siya ay Diyos ng himala.

Ang Diyos lamang ang makakakuha ng isang bagay na talagang sira na at gawin itong buo uli. Siya lang ang makakagamot ng puso ng tao. Ang mga sitwasyon na imposibleng maayos sa paningin ng tao ay posible para sa Diyos.

Lakasan mo ang iyong loob. 

Tandaan mo: Ikaw ay anak ng isang Diyos na gumagawa ng himala!

Ang gustong Niyang gawin para sa'yo:

 • I-comfort ka kapag pakiramdam mo ay brokenhearted ka.
 • Pagalingin ang mga sugat mula sa relasyon.
 • Ibalik ang mga nasirang relasyon sa iyong pamilya.

Pag-isipan:

 • Naniniwala ba akong kaya ng Diyos na gumawa ng himala?
 • Magko-commit ba ako sa panalangin para sa aking pamilya?
 • Pipiliin ko bang patawarin ang aking pamilya?
 • Magpapakita ba ako ng pagmamahal sa mga taong nakasakit sa akin, katulad ng ginawa ni Jesus para sa akin?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 147:3
 • Malachi 4:6
 • Mark 10:27
 • 2 Corinthians 5:18
 • Ephesians 4:32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Miracle in the Family
Size: 0.62 MB

Tagalog

Himala Sa Pamilya
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?