Devotional

Sigurado Ka Ba?

Ano nga ba ang nasa likod ng kamatayan?

Maraming tao ang nagtatanong tungkol dito, at ito rin ang lugar na mag-isang tatahakin ng isang indibidwal. Marami ang natatakot sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Natural na lamang na gustuhin nating malaman kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay. Naghahangad tayo ng katiyakan na magiging maayos ang lahat.

Ang kamatayan ay hindi dapat ituring na pagpunta sa isang “balon ng kawalan”, dahil ipinapakita sa atin ng Biblia ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos lamang ang nakaaalam kung ano talaga ang nasa kabilang buhay. Maaari nating malaman ang sinasabi ng Biblia upang makatiyak tayo na makakapiling natin si Cristo, at doo’y mararanasan ang kagalakan sa presensya Niya magpakailanman. 

Katiyakan Ng Kaligtasan

Dumating si Jesus sa ating makasalanang mundo upang tayo’y iligtas. Ayon sa Salita ng Diyos, kailangan nating maniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kung ating hihilinging patawarin tayo sa ating mga kasalanan at  Siya’y ating maging Tagapagligtas. Tayo’y Kanyang patatawarin at Siya’y papasok sa ating mga puso. Binigay ni Jesus ang Kanyang buhay upang tayo’y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ating kasiguraduhan–hindi sa ating mga gawa, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus.

Tandaan mo: Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi nakabase sa ating mga gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Patawarin ang iyong mga kasalanan at pumasok sa iyong puso.
 • Alukin ka ng regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa krus.
 • Bigyan ka ng “kapayapaan sa isipan” at katiyakan na ikaw ay pupunta sa langit sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya.

Pag-isipan:

 1. Bakit may mga taong hindi tiyak kung sila ay pupunta sa langit?
 2. Ayon sa Salita ng Diyos, kung atin bang tatanggapin si Jesus ay mayroon tayong buhay na walang hanggan?
 3. Bakit nga ba ibinigay ng Diyos ang kaisa-isang Anak Niya upang mamatay para sa atin?
 4. Takot ka bang mamatay? Papaano ka mamumuhay nang walang takot sa kamatayan?
 5. Kung ang buhay na walang hanggan ay panahong hindi natatapos, gaano kahalaga na ikaw ay maging handa?
 6. Ano ang epekto ng kasiguraduhan ng kaligtasan sa iyong “kapayapaan ng isip”?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • I John 5:11-13
 • John 3:16
 • Romans 6:23
 • John 3:36
 • John 5:24
 • John 11:25-26
 • John 10:28
 • Revelation 3:5
 • Matthew 25:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Sure?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Sigurado Ka Ba?
Size: 0.65 MB
Know someone who needs to hear this?
Have You Received Jesus? Devotional

Tinanggap Mo Na Ba?

Tanggapin Ang Mahalagang Regalo Ng Diyos

Isipin mo may kumakatok sa pintuan ng inyong bahay. Mayroon kang pagpipili na dapat gawin. Papansinin mo ba, paaalisin o papapasukin? Sa Biblia, sinabi ni Jesus na Siya ay kumakatok sa pintuan ng ating buhay. Nais Niyang pumasok at bigyan tayo ng libreng regalo ng buhay na walang hanggan, ngunit kailangan natin Siyang papasukin.

Papasukin mo ba Siya? 

Hindi Siya papasok kung ayaw natin o hindi Siya naimbitahan. Kung bubuksan natin ang pinto ng ating buhay at tatanggapin Siya bilang ating Tagapagligtas, Siya’y papasok. Maaaring ang ilan ay mas piniling hindi Siya pansinin, talikuran Siya at tanggihan ang Kanyang regalo.

Ngunit, ang sinumang totoong naniwala at tumanggap kay Jesus, binigyan Niya ng pribilehiyo na maging anak ng DiyosIto ba ang gusto mo sa iyong buhay?

Tandaan mo: Hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Ipinangako Niya na kung ating bubuksan ang pintuan ng ating puso at iimbitahan Siyang pumasok, Siya nga’y papasok!

Ang gusto Niyang gawin:

 • Ibigay sa’yo ang regalo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus.
 • Pumasok sa iyong puso at maging Panginoon mo’t Tagapagligtas.
 • Kupkupin ka sa Kanyang pamilya at tawagin kang Kanyang sariling anak.

Pag-isipan:

 • Anong mangyayari sa atin kung taos-puso nating tatanggapin at paniniwalaan si Jesus?
 • Ano ang mas makapangyarihan sa ating buhay – ang kadiliman o kaliwanagan?
 • Ano ang ipinangako ni Jesus na Kanyang gagawin kung tatanggapin mo Siya bilang Tagapagligtas at Panginoon? (2 Corinto 5:17)
 • Anong mangyayari kung tatanggihan natin si Jesus?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • John 1:12-13
 • John 8:12
 • I John 1:6-9
 • John 3:3,7
 • Romans 5:17
 • Romans 8:15

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Received?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Tinanggap Mo Na Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Bagong Buhay Kay Cristo

Binabago Niya Ang Lahat Ng Bagay

May nasira ka na bang napakahalaga sa’yo? Sinubukan mo ba itong ayusin gamit ang superglue? Napakahirap ng mabuo, diba? Ganun din, tayo ay nasira dahil sa kasalanan. Hindi tayo “maaayos” ng sinuman, maliban na  gawin tayong bago ni Cristo. Kailangan munang maranasan ang muling pagsilang, upang makaranas ng bagong buhay. Kabilang dito ang bagong pagkatao at bagong pamumuhay.

Totoong Pagbabago

Ang ating ugali at pamumuhay ay kailangang mabago na naka-ayon sa nais ng banal na Diyos. Sa aklat ng mga Awit, nanalangin si Haring David, “Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan Mo, O Diyos, ng bagong damdamin.” Kapag ating pinagsisihan ang ating mga kasalanan, tayo’y bibigyan ng Diyos ng bago at tamang espiritu. Nais Niya tayong tulungang mamuhay ng ating bagong buhay kay Cristo, ayon sa Kanyang disenyo para sa atin.

Tandaan mo: Nais tayong tulungan ng Diyos na mamuhay ng bagong buhay kay Cristo – ang magandang buhay kaya tayo nilikha.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Baguhin ka mula sa “pagkasira sa pagkabuo” at mula sa “makasalanan sa banal”.
 • Kunin ang iyong pighati at pagkatakot. Bigyan ka ng kaaliwan at kapayapaan.
 • Pagalingin ka at maging Siyang mapagmahal na kaibigan.

Pag-isipan:

 1. Paano makikita si Cristo sa aking mga salita at gawa?
 2. Nakaranas ka na ba ng pagkadurog sa iyong buhay? Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbubuo sa mga taong nawasak, at nag-aalok ng bagong simula.
 3. Ang buhay ni Saulo ay magandang halimbawa ng matinding pagbabago, mula sa pagiging mang-uusig tungo sa pagiging tagasunod ni Jesus. (Basahin ang Gawa 9:1-31)

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Revelation 21:5
 • 2 Corinthians 5:17
 • 1 Peter 2:9,10
 • Psalm 51:10
 • Matthew 18:3
 • Acts 2:38
 • Acts 3:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

New Life in Christ
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Buhay Kay Cristo
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
What does it mean to be "born again"? Devotional

Ipanganak na Muli

Ang Kahanga-hangang Pamilya Ng Diyos

Mahal ka ng Diyos. Tinatanggap Niya sa Kanyang espirituwal na pamilya, ang lahat ng naniniwala at tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang pagsilang ay napakahalagang bahagi ng buhay. Tayo ay ipinanganak  upang maranasan ang buhay sa mundo, at ipanganak na muli sa espiritu upang maranasan ang kaharian ng Diyos. 

Ipanganak Sa Espiritu

Ang ipanganak sa espiritu ay posible lamang sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Si Jesus ang nagsabi na dapat tayong ipanganak na muli. Ito’y mangyayari kapag tayo’y maniniwala kay Jesus at sa Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kailangan natin Siyang tanggapin bilang Tagapagligtas, at Panginoon ng ating buhay. 

Tayo ay nalilinis, pinapatawad, at pinagpapala dahil sa katuwiran ni Jesus na kapalit ng ating dating kasamaan, 

Tandaan mo: Ang “ipanganak na muli” ay ang pagsuko ng ating puso at buhay kay Jesus, binigyan Niya tayo ng bagong espirituwal na buhay.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mabigyan ka ng muling pagsilang sa espirituwal, gawing bago ang lahat.
 • Bigyan ka ng bagong pangalan, bagong pagkatao, at bagong pagkakakilanlan bilang Kanyang anak.
 • Kupkupin ka sa Kanyang pamilya.
 • Bigyan ka ng napakagandang pamana ng buhay na walang hanggan sa langit.

Pag-isipan:

 1. Ano ang ibig sabihin ng “ipanganak na muli”?
 2. Ang ipanganak na muli ay Biblikal. Hindi ito sa pagiging bahagi ng isang organisasyon o sekta. Ito ay espirituwal na kapanganakan. Nais mo bang ipanganak na muli?
 3. Sinabi ng Biblia, “Wala na ang dating pagkatao – napalitan na ng bago.” (2 Corinto 5:17) Ano ang iyong “dating pagkatao”? Bilang isang Kristyano, ano ang iyong “bagong pagkatao”?
 4. Bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay Kanyang tagapagmana. Ano ang “mana” na ating matatanggap?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • John 3:16,17
 • 1 Peter 1:23
 • John 3:3,5-7
 • Revelation 3:20
 • Ephesians 2:4-9
 • Ephesians 3:19
 • I Peter 2:9-10
 • Ezekiel 36:26

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Born Again
Size: 0.65 MB

Tagalog

Ipanganak Na Muli
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
What does it mean to be "born again"? Devotional

Born Again

God’s Wonderful Family

God loves you, and welcomes into His spiritual family all those who believe in, and receive Jesus as Lord and Savior. Birth is an important part of life. Not only are we born naturally to experience life here on this earth, we also must be born spiritually to experience the kingdom of God.

Born in the Spirit

Being born in the spirit is only made possible through Jesus Christ. Jesus is the one who said we must be born again. This happens as we believe in Jesus and His death, burial, and resurrection. We must receive Him as our Savior, and surrender to His Lordship in our life.

As Jesus exchanges our un-righteousness for His righteousness, we are cleansed and forgiven of our sins, and blessed with a new way of living.

Remember: Being “born again” means that when we surrender our heart and life to Jesus, He gives us new spiritual life.

What God wants to do for you:

 • Give you spiritual rebirth, making all things new.
 • Give you a new name, a new nature, a new identity as His child. 
 • Adopt us into His family. 
 • Give you a beautiful inheritance of eternal life in heaven.

Reflection Questions:

 1. What does it mean to be “born again”?
 2. Being born again is Biblical. It does not refer to being part of an organization or sect. It has to do with a spiritual birth. Do you have a desire to become a born again Christian?
 3. The Bible says, “the old has gone – the new has come.”  (2 Corinthians 5:17) What was your “old nature”? As a born again Christian, what is now your “new nature”?
 4. As part of God’s family, we are His heirs. What is the “inheritance” that we receive?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • John 3:16,17
 • 1 Peter 1:23
 • John 3:3,5-7
 • Revelation 3:20
 • Ephesians 2:4-9
 • Ephesians 3:19
 • I Peter 2:9-10
 • Ezekiel 36:26

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Born Again
Size: 0.65 MB

Tagalog

Ipanganak Na Muli
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Are You Sure?

What lies behind that great curtain called death?

This is the question most every person asks, and this is the place every person must enter alone. Many are terrified at what will happen to them. Naturally, they would like to know in advance what they could expect on the other side. They want some assurance that all will be well.

Death doesn’t need to be a hopeless plunge into the “vast unknown” because the Bible shows us the way to eternal life. God alone knows what really lies on the other side of the veil. That is why we want to see what the Bible has to say to find assurance that we will be with Christ and enjoy his amazing presence forever.

Assurance of Salvation

Jesus came to our sinful world to save us. According to the Word of God, we must believe that Jesus died and rose again. If we ask Him to forgive our sins and be our Savior, He will forgive our sins, and come into our hearts. Jesus gave His life so that we could have eternal life. This is where our assurance is found–not on our works of righteousness, but on Jesus’ finished work on the cross. 

Remember: Our assurance of salvation is not based on our works, but rather on Jesus’ finished work on the cross.

What God wants to do for you:

 • Forgive your sins, and come into your heart.
 • Offer you the gift of eternal life through His sacrifice on the cross.
 • Give you “peace of mind” and assurance that you can go to heaven through believing in Him.

Reflection Questions:

 1. Why are some people unsure if they will go to heaven?
 2. According to God’s Word, if we have received the Son of God will we have eternal life?
 3. Why did God give his only Son to die for us?
 4. Are you afraid of dying? How can you live without the fear of death?
 5. If eternity is time that is infinite or unending, how important is it that you are well-prepared?
 6. How does the assurance of eternal life affect your “peace of mind”?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • I John 5:11-13
 • John 3:16
 • Romans 6:23
 • John 3:36
 • John 5:24
 • John 11:25-26
 • John 10:28
 • Revelation 3:5
 • Matthew 25:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Sure?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Sigurado Ka Ba?
Size: 0.65 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

New Life in Christ

He makes all things new.

Have you ever broken something valuable to you? Did you try to fix it with superglue? It’s hard to make it perfect again, right? In the same way, we are broken people because of sin. We need more than just “fixing” – we need Christ to make us brand new. To experience new life, we first need to experience new birth. This involves a new identity, a new nature, and a new way of living. 

True conversion

Our behavior and lifestyle need to be changed to God’s holy pattern. In the book of Psalms, King David prays, “Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me.” When we repent of the sin in our lives, God is able to put a new and right spirit within us.  He wants to help us live a new life in Christ – the beautiful way we were created to live.

Remember: God wants to help us live a new life in Christ – the beautiful way we were created to live. 

What God wants to do for you:

 • Change you from “broken to whole” and from “sinful to holy”.
 • Take your grief and trauma and give you comfort and peace.
 • Heal you and be a tender and compassionate friend.

Reflection Questions:

 1. How will my new life in Christ be seen in my words and actions?
 2. Have you experienced brokenness in your life? God specializes in making broken people whole and offers them a fresh start.
 3. Saul’s life is a wonderful illustration of being radically converted from a persecutor of Christians to a follower of Jesus. (Read Acts 9:1-31)

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Revelation 21:5
 • 2 Corinthians 5:17
 • 1 Peter 2:9,10
 • Psalm 51:10
 • Matthew 18:3
 • Acts 2:38
 • Acts 3:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

New Life in Christ
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Buhay Kay Cristo
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Have You Received Jesus? Devotional

Have You Received?

Receive God’s Precious Gift

Imagine for a moment that someone is knocking at the door of your house. You have a choice to make. Will you choose to ignore them, tell them to go away or invite them in? In the Bible, Jesus says that He is knocking at the door of each of our lives. He desires to come in and give us the free gift of eternal life, but we must welcome Him.

Will you welcome Him in? 

He won’t enter where he’s not invited or wanted. If we open the door of our life to Him and receive Him as our Savior, He will come in. Some may choose to ignore him or turn Christ away and refuse His gift. Is this what you want for your life?

However, when anyone truly believes and receives Jesus, He gives them the wonderful privilege of becoming children of God.

Remember: God cannot lie. He promised us that if we open the door of heart and invite Him to come in, He will come in!

What God wants to do for you:

 • Give you the gift of eternal life through Jesus.
 • Come into your heart and be your Lord and Savior.
 • Adopt you into His family and call you His very own child.

Reflection Questions:

 • What did Jesus say happens to us when we sincerely receive and believe in Jesus?
 • When we receive Jesus as Savior and Lord, we become a new creation. What does that mean to you?
 • Does everyone need to be born into God’s family?
 • What does it mean to be born into His family (born again)?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • John 1:12-13
 • John 8:12
 • I John 1:6-9
 • John 3:3,7
 • Romans 5:17
 • Romans 8:15

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Received?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Tinanggap Mo Na Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?