Devotional

Malaya Ka Ba?

Totoong Kalayaan

Ang kalayaan ay isang bagay na ating pinahahalagahan. Ito’y pangunahing pangangailangan ng tao. Marami ang nagsakripisyo ng buhay para sa kanilang kalayaan. Ngunit sa kasamaang palad, ang bawat isa ay isinilang sa mundong may likas na kasalanan na siyang nagbibilanggo sa ating buhay. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kalooban na may buong pusong naghahanap sa Diyos. 

Kaya ni Jesus na tayo’y palayain.

Kaya ni Jesus na tayo ay palayain mula sa pagkakagapos ng kasalanan – anuman ang ating sitwasyon na kinakaharap. Kung Siya’y ating hahanapin – atin Siyang masusumpungan at tayo’y Kanyang palalayain mula sa pagkakabihag. Sinabi ni Jesus, “Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo”.  Kung pinalaya ka ng Anak, ikaw ay tunay nang malaya. (Mula sa Juan 8:32-36)

Tandaan mo: Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kalooban na may buong pusong naghahanap sa Diyos. 

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mapalaya mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan, kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya.
 • Mapanumbalik ang iyong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos.
 • Turuan kang mamuhay sa kalayaan na Kanyang ibinibigay.

Pag-isipan:

 • Ano ang inaasam ng iyong puso? Kapayapaan? Pag-ibig? Pagtanggap?
 • Sa buhay mo, saan ka nagnanais ng kalayaan? (Mula ba sa takot, pagkagapos, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, adiksyon, kasalanan, atbp.?)
 • Ano ang susi para mapanatili ang matagalang kalayaan?
 • Noong maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa’yo, paano ka nabibigyan ng kalakasan para sa paghahanap ng kalayaan?
 • Paano ka makakalapit sa Diyos ng buong puso?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 2 Corinthians 3:17
 • Jeremiah 29:13,14
 • James 4:8
 • Psalm 73:28    
 • Isaiah 61:1-3   
 • Isaiah 49:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Free?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Malaya Ka Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Mula Sa Kadiliman

Kamangha-manghang Liwanag Ng Diyos

Naranasan mo na bang mapunta sa dilim, ‘yung wala kang makita? Kung susubukan mong lumakad baka madapa o ‘di kaya’y masaktan ka lamang. Ang natural na kadiliman ay mahirap, ngunit ang espirituwal na kadiliman ay mas mapanghamon. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng sangkatauhan at ayaw Niyang manatili tayo sa bitag ng kasalanan. Ipinadala Niya ang Kanyang Anak na si Jesus, na nagsabing, “Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa Akin ay huwag manatili sa kadiliman” (Juan 12:46)..

Piliing Lumapit

Tinatawag tayo ng Diyos upang maalis sa kadiliman patungo sa Kanyang kamangha-manghang liwanag. Ang liwanag na ito ay nagbibigay ng pag-asa, kagalakan at buhay na walang hanggan. Hindi na natin kailangang lumakad sa kadiliman sapagkat ang Kanyang liwanag ay may kapangyarihang tayo’y baguhin!

Tandaan mo: Ang liwanag ng Diyos ay laging mas makapangyarihan kaysa kadiliman.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Ihayag ang Kanyang sarili sa’yo. Siya ang Liwanag ng mundo.
 • Ilantad ang kasalanan sa iyong buhay at linisin ka sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
 • Palayain ang iyong puso at isipan sa kasinungalingan ng kaaaway. Ang katotohanan ng Salita ng Diyos ang nagdudulot ng kalayaan.

Pag-isipan:

 • Ano ang espirituwal na kadiliman?
 • Mailalarawan mo ba kung ano ang “kasalanan” mula sa Santiago 4:17?
 • Ano ang mapanirang kabayaran ng kasalanan?  (Roma 3:23; 6:23)
 • Paanong ipinapakita ng Salita ng Diyos kung ano ang kasalanan?
 • Ang ating buhay ay nabago dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Malaki ang pagbabagong nagagawa ng liwanag! Isa-isahin ang mga pagbabagong ito.
 • Bakit may mga taong nananatili sa kadiliman, kung maaari naman silang lumakad sa kaliwanagan?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • I John 1:5,6
 • 2 Corinthians 4:6
 • John 8:12
 • James 4:17
 • Matthew 1:21
 • I John 1:1-5                

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Out of Darkness
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mula Sa Kadiliman
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Pumili Ka... Will You Choose Life? Devotional

Pumili Ka

Dalawang Daan

Itinuro ni Jesus ang patungkol sa dalawang daan – ang isa’y patungo sa buhay, at ang isa nama’y patungo sa kamatayan at walang hanggang kapahamakan. Araw-araw tayong kumakaharap sa mga pagpapasiya. Ang mga pagpipiling ito ay mahalaga dahil lahat ay may kahihinatnan. Responsable tayo sa ating mga desisyon. 

Nasa Sa Iyo!

Sa huli, magbibigay-sulit tayo sa Diyos, ang ating Manlilikha. Si Jesus ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Ang daan ng buhay ay ang piliing tanggapin Siya at mamuhay sa paraang nais Niya.

Si Jesus ang tutulong sa atin na pumili ng tama, upang maranasan natin ang buhay at kalayaan! Piliin natin ang buhay! 

Tandaan mo: Nasa sa iyo ang piliing isuko ang buhay kay Jesus at lumakad sa daan ng kalayaan.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng tunay na buhay, kinabukasan at pag-asa.
 • Palakasin ka upang gumawa ng mga tamang pagpipili araw-araw
 • Ipakita sa iyo ang pinakamainam na daan para sa iyong buhay.

Pag-isipan:

 • Paano inilarawan ni Jesus ang dalawang daan?
 • Handa ka bang piliin ang daan ng buhay ng may buong puso?
 • Ano ang ilang paraan na ginagawa ng tao upang hanapin ang buhay at kasiyahan?
 • Mayroon bang ibang daan patungo sa buhay, maliban kay Jesus?
 • Kailan ang tamang oras para pumili?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Matthew 7:13-14
 • John 14:6
 • Acts 4:12
 • Joshua 24:15
 • 2 Corinthians 6:2
 • Romans 6:23          

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Choose
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pumili Ka
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Pumili Ka... Will You Choose Life? Devotional

Choose Life

Two Ways

Jesus talked about two ways – a way that leads to life, and one that leads to death and eternal destruction. We are all faced with daily choices. These choices are important because there are always consequences for the decisions that we make. We are personally responsible for our own decisions.

It’s Up to You

Ultimately we will all need to give account of ourselves to God, our Creator, for the choices that we make.  Jesus is the Way, the Truth, and the Life. When we choose to accept Him, live for Him and go His way, this is the way of life.

Jesus can help us make wise choices, and experience life and freedom! Let’s choose life!

Remember: It’s up to you to choose to surrender your life to Jesus and walk in the way of freedom.

What God wants to do for you:

 • Give you true life, a future, and hope. 
 • Empower you to daily make the right choices. 
 • Show you the best pathway for your life. 

Reflection Questions:

 • What is your choice? Are you willing to sincerely and whole-heartedly choose the way of life?
 • Many are trying to find life other ways. Is there any other way that leads to life, except through Jesus?
 • When is the best time to choose?
 • How does Jesus describe the two ways? Which way have you been on in the past? What way are you on now? What way do you want to go for the rest of your life?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Matthew 7:13-14
 • John 14:6
 • Acts 4:12
 • Joshua 24:15
 • 2 Corinthians 6:2
 • Romans 6:23          

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Choose
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pumili Ka
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Out of Darkness

God’s Marvelous Light

Have you ever been in pitch-black darkness where you couldn’t see anything? If you tried to move about, you may have stumbled or injured yourself. Natural darkness is difficult, but spiritual darkness is a greater challenge. God saw humanity’s situation and did not want to leave us trapped in our sins. He sent His Son Jesus, who said “I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness” (John 12:46).

Choose to Come 

God is calling us to come out of darkness into His marvelous light. This light brings the promise of hope, joy and eternal life. We no longer need to walk in the darkness of sin, for His light has power to change us!

Remember: God’s light is always more powerful than the darkness. 

What God wants to do for you:

 • Reveal Himself to you. He is the Light of the world.
 • Expose the sin in your life and cleanse you through His Word. 
 • Set your mind and heart free from the lies of the enemy. It is the truth of God’s Word that brings freedom. 

Reflection Questions:

 • What is spiritual darkness?
 • What is sin?
 • What are the consequences of sin? 
 • Who and what exposes sin and reveals the light? 
 • Our life is transformed by the power of the gospel. Light makes a huge difference! Can you describe some of those differences?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • I John 1:5,6
 • 2 Corinthians 4:6
 • John 8:12
 • James 4:17
 • Matthew 1:21
 • I John 1:1-5                

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Out of Darkness
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mula Sa Kadiliman
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Are You Free?

True Freedom

Freedom is something we all highly value. It is a fundamental human need. Many have even willingly sacrificed their lives to fight for their freedom. Unfortunately, each of us are born into the world with a sinful nature which brings bondage in our lives. True freedom starts on the inside with a whole-hearted pursuit of God.

Jesus Can Set Us Free

Jesus is able to set us free from bondage to sin, so that we are free no matter what takes place externally in our lives. When we seek Him – we will find Him and He will release us from captivity. Jesus said, “…you shall know the truth, and the truth shall make you free. If the Son makes you free, you shall be truly free.” (From John 8:31-36).

Remember: True freedom starts on the inside with a whole-hearted pursuit of God.

What God wants to do for you:

 • Set you free from being a captive to sin, when you surrender your life to Him.
 • Bring restoration to your identity as a child of God. 
 • Teach you how to live in the freedom that He gives. 

Reflection Questions:

 • What is your heart longing for? Peace? Love? Acceptance?
 • What do you need freedom from? (Fear, bondages, loneliness, hopelessness addictions, sin, etc.)
 • What is the key to maintaining lasting freedom?
 • How could seeing yourself through the loving eyes of God bring you encouragement in your journey toward freedom?
 • How can you willingly and sincerely seek, and draw near to the Lord?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • 2 Corinthians 3:17
 • Jeremiah 29:13,14
 • James 4:8
 • Psalm 73:28    
 • Isaiah 61:1-3   
 • Isaiah 49:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Free?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Malaya Ka Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?