Devotional

Sumuko Para Manalo

Pagsuko

Ang salitang “pagsuko” madalas ay tila ba nananawagan ng negatibong emosyon. Inaakala natin din natin na ang salitang “pagsuko” ay katumbas ng “pagkatalo” o “pagtalikod”.

However, maganda ang ibig sabihin ng “pagsuko” sa espirituwal. Ibig sabihin, ito ang pagpili na ibigay lahat kay Jesu-Cristo at gawin Siyang Hari at Panginoon ng ating buhay.

Sa praktikal, papaano ba ito? Ang ibig sabihin, wala ka na sa pwesto ng driver sa sasakyan ng iyong buhay. Ibig sabihin pinili mong pasakop sa Diyos sa iyong mga desisyon kung papaano ka mamumuhay. Ito ang pamumuhay ng naaayon sa Kanyang plano, hindi lang sa sarili mong gusto.

Ang Pinakamaganda sa Pagsuko

Alam ng Diyos ang gusto Niya at ang best para sa’yo.

Ipinangako Niyang maglalagay Siya ng mga maka-diyos na awtoridad (tulad ng mga magulang, church leaders at ng mga nasa gobyerno) sa ating buhay upang turuan tayo sa tama. Ang mga awtoridad ay hindi pahirap, ngunit sila’y inilagay ng Diyos upang tayo’y pagpalain. Inilagay sila ng Diyos upang tayo’y protektahan, gabayan, at manatili tayong ligtas.

Marami ang mga matitigas ang ulo at pinipilit na mamuhay ng hindi nakapasakop sa leadership ng Diyos. Ang masaklap, kinakailangan nilang humarap sa kahihinatnan ng hindi nila pagpapasakop, ngunit ito sana’y maaaring maiwasan.

Tandaan mo: Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa Diyos, pinipili natin Siya bilang Panginoon at Hari ng ating buhay.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Maglagay ng mga maka-diyos na awtoridad para ikaw ay gabayan.
 • Akayin ka sa pinaka-the best na daanan sa iyong buhay.
 • Pagpalain ka sa pagsuko mo sa Kanya.

Pag-isipan:

 • Bakit gusto ng Diyos na sumuko tayo sa Kanya?
 • Ano ang mga bagay na kinokontrol ko na kailangan kong isuko?
 • Sino ang mga lider at awtoridad na inilagay ng Diyos sa aking buhay?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • James 4:7
 • Hebrews 12:9
 • Hebrews 13:17
 • Romans 13:1
 • Ephesians 5:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Surrender to Win
Size: 0.63 MB

Tagalog

Sumuko Para Manalo
Size: 0.62 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Surrender to Win

Surrender

The word “surrender” often conjures up negative emotions. We often feel like surrendering is equivalent to “losing” or “giving up”.

When we talk about the word “surrender” spiritually, it has a beautiful meaning. Choosing to surrender to Jesus Christ means choosing to make Him the King and Lord of your life.

What does this look like practically? It means that you are no longer in the driver’s seat of your life. It means that you choose to submit to God in your decisions and the way you live. It means living according to His plan, not just your own. 

The Best Part of Surrender

God knows and wants what is best for you.

He promises that He will place godly authorities such as parents, church leaders and governmental authorities, in our lives to guide us and teach us what is right. Authorities are not a burden, but are placed by God to bless us. He places them in our lives to protect us, keep us safe and to guide us.

Many stubbornly try to live life on their own outside of God’s leadership. Unfortunately, they will have to face consequences that could have easily been avoided.

Remember: By surrendering our lives to God, we choose to let Him be the Lord of our lives.

What God wants:

 • Place godly authorities in your life to help guide you.
 • Lead you in the best pathway for your life.
 • Bless you as you surrender to Him.

Reflection
Questions:

 • Why does God ask us to surrender to Him?
 • What is something that I have been controlling, that I need to surrender to Him?
 • Who are the leaders and authorities that God has put in my life?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • James 4:7
 • Hebrews 12:9
 • Hebrews 13:17
 • Romans 13:1
 • Ephesians 5:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Surrender to Win
Size: 0.63 MB

Tagalog

Sumuko Para Manalo
Size: 0.62 MB
Know someone who needs to hear this?
Sino Ang Masusunod? Devotional

Sino Ang Masusunod?

Perspektibo

Nakakita ka na ba ng batang naglalaro ng mga laruan niyang truck sa buhangin, pagkatapos ay bigla siyang dumakot ng buhangin at isinubo ito?

Kung ikaw ay nandoon, mapapasigaw ka nang, “Huwag!! Huwag mong kainin ‘yan!” Kahit na ba umiyak siya at magwala, dahil hindi mo pinayagang gawin niya ang gusto niya, hindi pa rin magbabago ang desisyon mo.

Alam mo kasi ang ginagawa mo, kung ano ang mabuti para sa kanya.

Bilang matanda, ang ating pag-iisip ay iba sa pag-iisip ng mga bata. Maaaring para sa atin malinaw na mali ang isang bagay, pero para sa kanila, hindi talaga nila ito maiintindihan.

Hindi lahat ng maganda sa paningin ay talagang maganda. Dahil ang Diyos ay all-knowing, mayroon Siyang ibang pananaw para sa ating buhay at mga mas magandang pagpipili kaysa sa atin.

Hindi naman ibig sabihin na lahat ng ginagawa natin ay ‘masama’, ngunit maaaring gusto Niyang palitan ang ating ‘maganda’ sa ‘the best’ na mayroon Siya para sa atin. Ang gusto talaga ni Jesus ay para sa ikabubuti natin. Ang dahilan kung bakit binigyan Niya tayo ng mga rules mula sa simula ay dahil mahal Niya tayo at gusto Niya ang “pinaka the best” para sa ating buhay.

Bagong Pananaw

Hindi natin madalas nare-realize na:
· Mas maraming alam ang Diyos kaysa sa atin
· Ang Kanyang mga batas ay para sa ikabubuti natin
· Gusto Niya ang ‘pinaka the best’ para sa atin

Ang pagsunod kay Jesus ay maaaring mahirap minsan, ngunit ito ay paraan para maipakita nating mahal natin Siya. Kapag tinignan mo ito sa ganitong paraan, ang Kanyang mga utos ay hindi naman pala mabigat. Bagkus, ito ay mga blessings sa ating buhay.

Tandaan mo: Kung susundin mo Siya, maglalakad ka sa mga the best na daanan para sa iyong buhay.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Gabayan ka sa pinaka the best na daanan sa iyong buhay
 • Bigyan ka ng kapayapaan, pag-asa at kinabukasan
 • Pagpalain ka sa tuwing ikaw ay sumusunod sa Kanya

Pag-isipan:

 • Sino ang susundin ko ngayon? Ang sarili ko ba o ang Diyos?
 • Gagawin ko ba ang gusto ko o ang nais ng Diyos para sa akin?
 • Nilalabag ko ba ang Diyos sa alin mang area ng buhay ko? Kung oo, hihingi ba ako ng tawad at pipiliing sundin Siya sa alin mang area?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 32:8-10
 • John 10:10
 • James 1:22
 • John 14:15
 • Luke 11:28

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Will You Follow?
Size: 0.57 MB

Tagalog

Sino Ang Masusunod?
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Who Will It Be? | Devotional by Light Brings Freedom Devotional

Who Will You Follow?

Perspective

Have you ever seen a toddler playing with his trucks in the sand when he suddenly reached down and stuffed a fistful of sand into his mouth? If you were there, you would probably shout, “Stop!! Don’t eat that!” Even though he may cry and fuss for awhile because you didn’t let him do what he wanted, you still wouldn’t change your mind. You would know that you are doing what’s best for him.

As adults, our perspective is very different from a child’s. What is obviously wrong to us may be completely oblivious to them. What looks good isn’t always good. Because God is all-knowing, He has a totally different perspective on our lives and choices than we do.

This doesn’t mean that everything we want to do is “bad,” but perhaps He wants to trade out our “good” for His “best”. What Jesus wants for us is actually for our own benefit. The reason that He gave us rules from the beginning is because He loves us and wants us to have the best life possible.

Paradigm Shift

We don’t always realize that:

 • God knows so much more than we do
 • His rules are for our benefit
 • He wants the very “best” for us

Following Jesus can be difficult at times, but it is a way that we can show Him that we love Him. When you look at it this way, His commands aren’t burdensome. In fact, they bring us blessing and life.

Remember: If you obey Him, you will walk along the best pathway for your life.

What God wants to do for you:

 • Lead you along the best pathway for your life
 • Give you peace, hope and a future
 • Bless you as you obey Him

Reflection
Questions:

 • Who will I choose to follow today? Myself or God?
 • Will I do what I want or what God desires for me?
 • Have I been disobeying God in any area of my life? If so, will I ask His forgiveness and choose to follow Him in this area?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:
(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

 • Psalm 32:8-10
 • John 10:10
 • James 1:22
 • John 14:15
 • Luke 11:28

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Will You Follow?
Size: 0.57 MB

Tagalog

Sino Ang Masusunod?
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?