Devotional

Malaya Ka Ba?

Totoong Kalayaan

Ang kalayaan ay isang bagay na ating pinahahalagahan. Ito’y pangunahing pangangailangan ng tao. Marami ang nagsakripisyo ng buhay para sa kanilang kalayaan. Ngunit sa kasamaang palad, ang bawat isa ay isinilang sa mundong may likas na kasalanan na siyang nagbibilanggo sa ating buhay. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kalooban na may buong pusong naghahanap sa Diyos. 

Kaya ni Jesus na tayo’y palayain.

Kaya ni Jesus na tayo ay palayain mula sa pagkakagapos ng kasalanan – anuman ang ating sitwasyon na kinakaharap. Kung Siya’y ating hahanapin – atin Siyang masusumpungan at tayo’y Kanyang palalayain mula sa pagkakabihag. Sinabi ni Jesus, “Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo”.  Kung pinalaya ka ng Anak, ikaw ay tunay nang malaya. (Mula sa Juan 8:32-36)

Tandaan mo: Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kalooban na may buong pusong naghahanap sa Diyos. 

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mapalaya mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan, kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya.
 • Mapanumbalik ang iyong pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos.
 • Turuan kang mamuhay sa kalayaan na Kanyang ibinibigay.

Pag-isipan:

 • Ano ang inaasam ng iyong puso? Kapayapaan? Pag-ibig? Pagtanggap?
 • Sa buhay mo, saan ka nagnanais ng kalayaan? (Mula ba sa takot, pagkagapos, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, adiksyon, kasalanan, atbp.?)
 • Ano ang susi para mapanatili ang matagalang kalayaan?
 • Noong maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa’yo, paano ka nabibigyan ng kalakasan para sa paghahanap ng kalayaan?
 • Paano ka makakalapit sa Diyos ng buong puso?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 2 Corinthians 3:17
 • Jeremiah 29:13,14
 • James 4:8
 • Psalm 73:28    
 • Isaiah 61:1-3   
 • Isaiah 49:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Free?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Malaya Ka Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Mula Sa Kadiliman

Kamangha-manghang Liwanag Ng Diyos

Naranasan mo na bang mapunta sa dilim, ‘yung wala kang makita? Kung susubukan mong lumakad baka madapa o ‘di kaya’y masaktan ka lamang. Ang natural na kadiliman ay mahirap, ngunit ang espirituwal na kadiliman ay mas mapanghamon. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng sangkatauhan at ayaw Niyang manatili tayo sa bitag ng kasalanan. Ipinadala Niya ang Kanyang Anak na si Jesus, na nagsabing, “Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa Akin ay huwag manatili sa kadiliman” (Juan 12:46)..

Piliing Lumapit

Tinatawag tayo ng Diyos upang maalis sa kadiliman patungo sa Kanyang kamangha-manghang liwanag. Ang liwanag na ito ay nagbibigay ng pag-asa, kagalakan at buhay na walang hanggan. Hindi na natin kailangang lumakad sa kadiliman sapagkat ang Kanyang liwanag ay may kapangyarihang tayo’y baguhin!

Tandaan mo: Ang liwanag ng Diyos ay laging mas makapangyarihan kaysa kadiliman.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Ihayag ang Kanyang sarili sa’yo. Siya ang Liwanag ng mundo.
 • Ilantad ang kasalanan sa iyong buhay at linisin ka sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
 • Palayain ang iyong puso at isipan sa kasinungalingan ng kaaaway. Ang katotohanan ng Salita ng Diyos ang nagdudulot ng kalayaan.

Pag-isipan:

 • Ano ang espirituwal na kadiliman?
 • Mailalarawan mo ba kung ano ang “kasalanan” mula sa Santiago 4:17?
 • Ano ang mapanirang kabayaran ng kasalanan?  (Roma 3:23; 6:23)
 • Paanong ipinapakita ng Salita ng Diyos kung ano ang kasalanan?
 • Ang ating buhay ay nabago dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Malaki ang pagbabagong nagagawa ng liwanag! Isa-isahin ang mga pagbabagong ito.
 • Bakit may mga taong nananatili sa kadiliman, kung maaari naman silang lumakad sa kaliwanagan?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • I John 1:5,6
 • 2 Corinthians 4:6
 • John 8:12
 • James 4:17
 • Matthew 1:21
 • I John 1:1-5                

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Out of Darkness
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mula Sa Kadiliman
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Out of Darkness

God’s Marvelous Light

Have you ever been in pitch-black darkness where you couldn’t see anything? If you tried to move about, you may have stumbled or injured yourself. Natural darkness is difficult, but spiritual darkness is a greater challenge. God saw humanity’s situation and did not want to leave us trapped in our sins. He sent His Son Jesus, who said “I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness” (John 12:46).

Choose to Come 

God is calling us to come out of darkness into His marvelous light. This light brings the promise of hope, joy and eternal life. We no longer need to walk in the darkness of sin, for His light has power to change us!

Remember: God’s light is always more powerful than the darkness. 

What God wants to do for you:

 • Reveal Himself to you. He is the Light of the world.
 • Expose the sin in your life and cleanse you through His Word. 
 • Set your mind and heart free from the lies of the enemy. It is the truth of God’s Word that brings freedom. 

Reflection Questions:

 • What is spiritual darkness?
 • What is sin?
 • What are the consequences of sin? 
 • Who and what exposes sin and reveals the light? 
 • Our life is transformed by the power of the gospel. Light makes a huge difference! Can you describe some of those differences?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • I John 1:5,6
 • 2 Corinthians 4:6
 • John 8:12
 • James 4:17
 • Matthew 1:21
 • I John 1:1-5                

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Out of Darkness
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mula Sa Kadiliman
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Are You Free?

True Freedom

Freedom is something we all highly value. It is a fundamental human need. Many have even willingly sacrificed their lives to fight for their freedom. Unfortunately, each of us are born into the world with a sinful nature which brings bondage in our lives. True freedom starts on the inside with a whole-hearted pursuit of God.

Jesus Can Set Us Free

Jesus is able to set us free from bondage to sin, so that we are free no matter what takes place externally in our lives. When we seek Him – we will find Him and He will release us from captivity. Jesus said, “…you shall know the truth, and the truth shall make you free. If the Son makes you free, you shall be truly free.” (From John 8:31-36).

Remember: True freedom starts on the inside with a whole-hearted pursuit of God.

What God wants to do for you:

 • Set you free from being a captive to sin, when you surrender your life to Him.
 • Bring restoration to your identity as a child of God. 
 • Teach you how to live in the freedom that He gives. 

Reflection Questions:

 • What is your heart longing for? Peace? Love? Acceptance?
 • What do you need freedom from? (Fear, bondages, loneliness, hopelessness addictions, sin, etc.)
 • What is the key to maintaining lasting freedom?
 • How could seeing yourself through the loving eyes of God bring you encouragement in your journey toward freedom?
 • How can you willingly and sincerely seek, and draw near to the Lord?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • 2 Corinthians 3:17
 • Jeremiah 29:13,14
 • James 4:8
 • Psalm 73:28    
 • Isaiah 61:1-3   
 • Isaiah 49:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Are You Free?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Malaya Ka Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Mata Para Makita

Kahit wala ka nang nakikita…

Isang gabi, nasunog ang isang bahay at napilitan ang isang batang lalaki na umakyat sa bubong upang makalabas. Ang tatay niya ay natakot para sa kanyang anak dahil lumalakas ang apoy at gumagrabe ang sitwasyon. Nasa labas ang tatay at sumigaw siya, “ANAK! Talon! Sasaluhin kita.” Kailangang tumalon ang anak para maligtas ang buhay nito. Pero natatakot ang bata at ayaw tumalon. Ang nakikita niya lamang ay ang apoy at ang makapal na usok. Patuloy na sumisigaw ang kanyang tatay: “ANAK! Talon! Sasaluhin kita.” Pero sinabi ng bata, “Tay, natatakot ako! Wala akong makita!” Sumagot ang ama, “Pero nakikita kita anak, at ‘yun ang mahalaga.”

Kung ikaw ang bata sa kwento, pipiliin mo bang tumalon kahit na wala kang nakikita?

Nakikita Ka Niya

Araw-araw, kinakaharap natin ang desisyong pagtiwalaan ang Diyos. Kahit na hindi natin nakikita ang Diyos sa ating pisikal na mata, nagtitiwala tayo sa isang Diyos na nakakakita sa atin. Kailangan piliin nating lumakad sa pananampalataya, hindi lamang sa kung anong nakikita natin.

Maaaring maraming bagay ang sumisira sa ating pananampalataya: personal na katanungan, pag-aalinlangan o pag-uusig mula sa ibang tao. Minsan ang ating pananampalataya ay pinapadaan sa apoy ng pagsubok. Kung ito’y mananatiling matatag, madadalisay ito na parang ginto.

Siya’y Mabuting Ama

Ang Diyos ay mabuting Ama sa atin. Alam Niya ang lahat ng ating pangangailangan, nauunawaan at minamahal Niya tayo ng buong-buo. Hindi Niya tayo binibigo. Lagi Niyang tinutupad ang Kanyang mga pangako sa atin. Hindi Niya tayo pinapabayaan kahit na kailan. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa Kanya?

Tandaan mo: Kung pakiramdam mo ngayon hindi mo na nakikita kung saan ka pupunta o kung anong nangyayari, panatilihin mo ang iyong paningin kay Jesus. Hindi ka Niya pababayaan.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Ipakitang Siya’y mabuting Ama.
 • Bigyan ka ng lakas ng loob na magtiwala sa Kanya ng buong-buo.
 • Patnubayan ang iyong mga hakbang habang nananatili ang iyong mga mata sa Kanya.

Pag-isipan:

 • Ano ang pumipigil sa akin upang pagtiwalaan ng buo ang Diyos?
 • Bakit gusto ng Diyos na panatilihin ko ang paningin ko sa Kanya?
 • Anong klaseng Ama ang Diyos?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Hebrews 12:1-2
 • Hebrews 11:6
 • 2 Corinthians 5:7
 • 1 Peter 1:7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Eyes to See
Size: 0.58 MB

Tagalog

Mata Para Makita
Size: 0.57 MB
Know someone who needs to hear this?