Anong Klaseng Buhay? Devotional

Anong Klaseng Buhay?

Nakakamangha…

Nakakamangha ang prutas. Malasa, matamis at masarap.

Pero ang prutas ay ‘di naman lumabas na lang bigla pagkatapos ng isang gabi. Bagkus, ito’y nagmula sa isang buto. Naitanim sa magandang lupa, nadiligan ng sapat na tubig, naarawan para ma-develop, at lumaki na maaaring magbigay ng prutas.

Ang “fruit-bearing” ay normal na pangyayari sa buhay ng isang puno ng prutas.

Gawin natin itong personal.

Kung tayo’y parang isang puno at gusto nating magkaroon ng bunga, dapat nating alalahanin na tayo’y maging tapat. Ang pagiging mabunga ay resulta ng katapatan at pananatiling connected kay Jesus. Nilinaw ng Panginoon na hindi tayo makakapamunga kung tayo’y hiwalay sa Kanya.

Huwag mawalan ng pasensya sa development process at basta na lang mag-give-up. Pinangako ng Bible na magkakaroon tayo ng bunga ng Banal na Espiritu, (tulad ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan) kung tayo’y mananatili sa pinagmumulan ng mga ito–sa Panginoong Jesu-Cristo.

Tandaan mo: Ang magandang bunga na gusto mong makita sa iyong buhay ay mangyayari lamang kung mananatili kang connected kay Jesus.

Ang gusto ng Diyos para sa'yo:

 • I-develop ka tulad ng isang puno na nagbubunga ng mabuti
 • Na manatili kang connected sa Kanya, ang iyong source
 • Gawing inspirasyon at pagpapala ka sa iba.

Pag-isipan:

 • Anong klaseng bunga ang mayroon ako?
 • Nananatili ba akong konektado kay Jesus? 
 • Mayroon bang parte ng buhay ko na hindi mabunga? Kung oo, bakit? 

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Luke 6:43-44
 • John 15:4-7
 • John 15:16
 • Galatians 5:22-23

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

What Kind of Life?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Anong Klaseng Buhay?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Gaano Ka Katatag? Devotional

Gaano Ka Katatag?

Gusto man natin…

Gusto man natin o hindi, mayroon talagang mga bagyo sa buhay. Nakatakda na. Halimbawa ang isang puno. Ang ugat ng isang puno ay napakahalaga.

Hindi makaka-survive ang isang puno, kung wala siyang malalim na root system. Dahil ang mga ugat na ito ang nagbibigay ng nourishment sa puno, at ito ang matibay niyang pundasyon. Katulad din sa atin. Ang mga taong natanim ng malalim sa Panginoon at sa mga kapwa nilang Kristyano, ay magsu-survive din sa mga bagyo ng buhay.

Pag-isipan mo.

Ano ang nagpapatatag sa’yo upang ikaw ay manatiling nakatayo?

Kailangan nating manatiling tapat sa Diyos. Hayaan nating i-develop Niya tayo ayon sa Kanyang mabuting plano. Nangako Siya sa atin na Siya ang nagsimula ng mabuting bagay sa buhay natin, at patuloy Siyang magiging tapat hanggang sa wakas.

Nililinang Niya tayo araw-araw upang maging katulad Niya. Ginagawa Niya tayong Kanyang masterpiece at nalulugod Siyang gawin ito.

Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa.

Maaari mong gawin ang mga bagay sa pamamagitan Niya, dahil palalakasin ka Niya!

Tandaan mo: Ang Diyos ang iyong dakilang encourager. Sinimulan ng Diyos ang mabuting bagay sa iyo at tapat Siya para tapusin ito.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Palakasin ka para magpatuloy
 • Likhain ka upang ikaw ay maging magandang masterpiece
 • Ipakita na lagi Siyang naririyan hanggang sa pinakamalakas na bagyo ng buhay.

Pag-isipan:

 • Ano ang quality ng aking “root system”?
 • Paano ako mananatiling malakas sa mga bagyo ng buhay?
 • Magiging tapat ba ako na sundin ang Diyos kapag nahihirapan na ako?
 • Paano ako nade-develop ng Diyos?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Psalms 92:12
 • Philippians 1:6
 • Colossians 2:7
 • Philippians 4:13
 • Ephesians 2:10

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

How Strong Are You?
Size: 0.71 MB

Tagalog

Gaano Ka Katatag?
Size: 0.69 MB
Know someone who needs to hear this?
What Kind of Life? Devotional

What Kind of Life?

Fruit is Amazing

It’s flavorful, sweet, and delicious.

However, fruit doesn’t come from a tree overnight. Instead, it comes from a tree that originally started from a single seed. It was planted in good soil, received adequate water and sunlight and developed into a mature tree that could bear fruit.

Fruit-bearing is a natural part of a fruit tree’s life cycle.

Let’s Make It Personal

If we, like a tree, want to have a life full of good fruit, we have to remember to be faithful. Fruitfulness is a result of faithfulness and remaining connected to Jesus. Jesus specifically tells us that we can’t bear fruit apart from Him.

Don’t become impatient in the development process and give up. The Bible promises that we can expect to have the fruit of the Holy Spirit, (such as love, joy and peace) if we remain connected to the source of love, joy and peace–Jesus Christ.

Remember: The wonderful fruit that you want to see in your life only comes when you remain connected to Jesus.

What God wants:

 • To develop you, like a tree that bears good fruit
 • For you to stay connected to Jesus–the source
 • That the fruit from your life would be an incredible inspiration and blessing to those around you

Reflection
Questions:

 • What type of fruit is resulting from my life?
 • Am I staying connected to Jesus?
 • Are there areas in my life where I am unfruitful? If so, why?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Luke 6:43-44
 • John 15:4-7
 • John 15:16
 • Gal. 5:22-23

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

What Kind of Life?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Anong Klaseng Buhay?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
How Strong Are You? Devotional

How Strong Are You?

It’s a given.

There will be storms in life. Whether we like it or not, we will have to face challenging and difficult situations. Our goal is that we stay standing strong, even during these trials.
Consider the example of a tree. Throughout its life it will have to weather countless storms. Without an immense root system to anchor it and provide nourishment, a tree would topple over.
The same is true for us. Those who are planted deeply in Christ and in a community of fellow believers, are more likely to survive life’s storms.

Think about it.

What will keep you standing strong when things get hard?

We need to remain faithful to allow God to develop us into the person He wants us to be. He promises us that He started the good work within us and He will be faithful to bring it to completion. He is developing us day by day to be more like Him. He is creating us to be His masterpiece and He takes great pleasure in us.

Don’t worry, you’re not alone. You can do all things through Him, because He is strengthening you!

Remember: God is my greatest encourager. He began the good work within me and He will be faithful to complete it.

What God wants to do:

 • Encourage you to keep going
 • Create in you a beautiful masterpiece
 • Show you that He is always there, even in the strongest storm

Reflection
Questions:

 • What is the quality of my “root system”?
 • How will I remain strong through the storms of life?
 • Will I be faithful to follow God even when it is difficult?
 • How does God develop me?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Psalm 92:12
 • Philippians 1:6
 • Colossians 2:7
 • Philippians 4:13
 • Ephesians 2:10

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

How Strong Are You?
Size: 0.71 MB

Tagalog

Gaano Ka Katatag?
Size: 0.69 MB
Know someone who needs to hear this?