Devotional

Talunin Ang Adiksyon

Ang Totoong Ikaw

Mayroon ka bang mga kinaugaliang bagay na mahirap alisin kahit na sinubukan mo ng gawin ang lahat? May adiksyon ka ba sa mga bagay na unti-unti kang sinisira? Feeling mo ba nawawalan ka na ng pag-asa?

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tanggalin ang mga adiksyong bumibihag sa atin. Kung tinanggap mo si Cristo bilang iyong Tagapagligtas, ibig sabihin ang Kanyang Espiritu ay naninirahan sa’yo. Siya ay totoong nangangalaga sa’yo! Gusto Niya na tayo ay maging buo at malusog sa pisikal na katawan natin. Kahit ano pa mang adiksyon ang iyong pinaglalabanan, kaya ni Jesus na bigyan ka ng pag-asa sa panibagong simula.

Maging totoo ka sa sarili mo.

Una, kailangan nating aminin na mayroon tayong problema at hindi tayo puwedeng magpatuloy ng ganito. Pangalawa, tanggapin natin na kailangan natin ng tulong mula sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi natin ito kaya sa ating sarili lamang.

Sinabi ng Diyos na maaari tayong lumapit sa Kanyang trono upang humingi ng tulong sa panahong kailangang-kailangan natin. Hindi Niya tayo iiwan sa oras ng ating kahinaan. Hindi Niya tayo pababayaan kailan man. Kung sa pakiramdam mo ikaw ay bihag ng kasalanan at adiksyon, tandaan mo na ang Diyos ay palagiang nagpapalaya ng mga bihag. Hingin mo sa Kanya na palayain ka Niya. Kaya ka Niyang palayain!

Tandaan mo: Mapagtatagumpayan natin ang adiksyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok.
 • Bigyan ka ng karunungan upang makapili ng tamang desisyon.
 • Magdala ng mga tao sa iyong buhay upang palakasin ka.

Pag-isipan:

 • Anong maling kinaugalian ko ang mahirap alisin?
 • May mga adiksyon ba ako na pumipigil sa akin upang ako’y maging ganap?
 • Kaya ko bang magpakumbaba sa Diyos at hinging tulungan ako na maputol ang mga maling bagay sa aking buhay?
 • Anong ibig sabihin na ako’y palalakasin ng Banal na Espiritu?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • John 10:10
 • John 8:34-36
 • James 5:16
 • Hebrews 4:15-16
 • Luke 4:18

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Addiction
Size: 0.65 MB

Tagalog

Adiksyon
Size: 0.60 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Pera

Hindi masama ang pera.

Hindi masama ang pera, pero ang labis na pagmamahal sa pera ay masama.

Pag-isipang mabuti. Ang pagkagahaman sa pera ay malaking motibo sa iba upang gumawa ng masama. Madalas nagsisinungaling ang mga tao at hindi nagiging tapat upang makakuha ng pera. Marami ay nanunuhol, nagnanakaw, at gumagawa ng mga krimen tulad ng hold-up, pagbebenta ng droga at kidnapping.

Iniisip ng marami na ang pagkakaroon ng maraming pera ay ang magpapasaya sa kanila. Pero ang totoo, kung nakadepende ka sa pera upang maging masaya, palagian ka na lang mabibigo. Hindi naman nabibili ng pera ang totoong kasiyahan. Hindi rin mabibili ng pera ang pagmamahal. Ang Diyos lang ang maaaring magbigay sa’yo nito.

Ang Tamang Perspektibo

Kailangan natin ng tamang pananaw patungkol sa pera. Importante ang salapi, pero ito’y isang simpleng kagamitan lamang. Piliin nating bigyan ng kaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng kasangkapang ito at gamitin ang pera sa nararapat.

Magandang maging maunlad, ngunit huwag mong hayaang kontrolin ka ng pagkagahaman. Ang pagiging kontento ay hindi makikita sa mga materyal na bagay, tao o mga pangyayari. Ang totoong kasapatan at pagiging kontento ay matatagpuan lamang kay Jesu-Cristo.

Sa totoo lang, sinabi ng Diyos na huwag tayong mag-alala patungkol sa pera. Ipinangako Niyang Siya’y ating Provider. Maaari natin Siyang pagtiwalaan na Siya’y tapat na i-provide ang lahat ng ating pangangailangan.

Tandaan mo: Kung pinipili mo ang Diyos na maging iyong priority, Siya’y tapat at ibibigay ang lahat mong kailangan.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Pagpalain ka ng lubos at nang mapagpala mo rin ang iba.
 • Turuan ka kung paanong magdesisyon ng tama na nauukol sa pananalapi.
 • Ipakita ang Kanyang katapatan sa aspetong pinansiyal.

Pag-isipan:

 • Anong mga bagay ang aking pinahahalagahan?
 • Ang aking self-worth ba ay base sa financial status ko?
 • Pinagtitiwalaan ko ba ang Diyos upang maging aking provider?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 1 Timothy 6:10
 • Matthew 6:19-21, 33
 • 1 Timothy 6:6-7
 • Philippians 4:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Money
Size: 0.62 MB

Tagalog

Pera
Size: 0.61 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Takot?

Ang pagkatakot ay nakakalumpo.

Ano ang iyong kinakatakutan? Ang takot ay familiar sa lahat. Maaari tayong matakot sa kahit na ano–pagkawala ng mahal sa buhay, kamatayan, pagkabigo, at ang mga bagay na hindi pa nangyayari.

Iniisip pa natin ang mga potensyal na senaryo tulad ng: “Paano kung may manakit sa akin?” “Paano kung may mangyari sa mga anak ko?” o, “Paano kung kamuhian ako ng pamilya ko sa matagal na panahon dahil sa ginawa ko?”

Ang mabuting balita, hindi natin kailangang mamuhay sa kahihiyan ng ating nakaraan o takot na maaaring dalhin ng bukas.

Tinawag tayo ng Diyos ng higit pa roon. Sinusubukan ng mga taong solusyonan ang takot.

Sinusubukan nilang lunurin ang kanilang takot sa pamamagitan ng mga gamot, stimulants, pagkain, barkada, entertainment o ‘di kaya’y droga. Ngunit, ang pagpapamanhid sa takot ay hindi maganda o permanenteng solusyon.

Ang makapagpapalaya mula sa takot na bumibihag sa’yo, ay ang bagay na mas malaki sa lahat ng takot na iyan.

Ang Diyos ay mas malaki sa ating takot.

Sa totoo lang, sinabi ng Biblia na ang perpektong pag-ibig ng Diyos ay “nag-aalis ng pagkatakot”. Kung alam natin na ang Makapangyarihang Diyos ay nasa atin, hindi na tayo matatakot. Sinabi Niya na nasa panig natin Siya at hindi Niya tayo iiwan kailanman.

Ang pag-ibig Niya sa atin ay hindi nagbabago base sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ito’y wala ring kondisyon–hindi nakabase sa ating gawa.

Piliin mo ang katotohan na ang Diyos ay para sa’yo–hindi laban sa’yo. Palagian Siyang nariyan sa tabi mo, at walang makapaghihiwalay ng pag-ibig Niya sa’yo.

Tandaan mo: Kapag ikaw ay natatakot, piliin mong magtiwala sa Diyos. Tandaang palagi mo Siyang kasama. Siya ay mas makapangyarihan sa kaysa anumang takot.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Bigyan ka ng kapayapaan sa naguguluhan mong puso at isip.
 • Pawalain ang anuman at lahat ng takot na mayroon ka.
 • Balutin ka ng Kanyang presensya.

Pag-isipan:

 • Anong mga bagay ang kinakatakutan ko?
 • Papaanong ang aking takot ay nakakaapekto sa aking buhay at gayundin sa aking mga desisyon?
 • Hahayaan ko bang ang presensya ng Diyos at ang Kanyang pag-ibig ay ang magpapalaya sa akin mula sa takot?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Hebrews 13:6
 • Psalm 23:4
 • Isaiah 41:10
 • 1 Peter 5:7
 • Philippians 4:6-7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Scared?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Takot?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Scared?

Fear can be crippling.

What is it that you fear? Fear is not a stranger to any of us. We may be afraid of anything–losing our loved ones, death, failure, or the unknown.

We even think of potential “what-if” scenarios to be afraid of like: “What if someone hurts me?” “What if something happens to my children?” or, “What if my family hates me forever because of what I’ve done?”

The good news is, we don’t have to live in the shame of our past or the fear of what the future may bring.

God has called us to more than that.

People try different solutions to fear. They may try to drown their fears in anti-anxiety meds, stimulants, food, friends, entertainment or drugs. However, just numbing your fear isn’t a good or a permanent solution.

The only thing that can set you free from the fear that binds you, is something that is bigger than that fear.

God is bigger than our fear.

In fact, the Bible says that God’s perfect love “casts out fear”. When we know that the Powerful God is with us, we don’t have to be afraid. He said that He is on our side and He’ll never leave us.

His love is constant. His love for us doesn’t change based on our past, present or future. His love is unconditional–not based on our performance.

Choose to believe the truth that God is for you–not against you. He will be beside you every moment, and nothing will be able to separate you from His love.

Remember: When faced with fear, choose to trust in God. Know that He is always with you. He is more powerful than anything you fear.

What God wants:

 • Give peace to your troubled heart and mind.
 • Banish any and all fear that you have.
 • Surround you with the knowledge of His presence.

Reflection
Questions:

 • What things do I fear?
 • How does my fear impact my daily life and my decisions?
 • Will I allow God’s presence and His love set me free from my fears?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • Hebrews 13:6
 • Psalm 23:4
 • Isaiah 41:10
 • 1 Peter 5:7
 • Philippians 4:6-7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Scared?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Takot?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Money

Are you in love with money?

Money isn’t evil, but loving money too much is.

Think about it. Greed for more money motivates some to sin. People often lie and are dishonest in order to get money.  They take bribes, steal, and commit crimes such as hold-ups, selling drugs, or kidnapping for ransom.

People often think that having more money will make them happy.

Unfortunately, if you depend on money for happiness, you will always be disappointed. Money can’t buy you true happiness. Money can’t buy you love.  Only God can give these to you.

The Proper Perspective

We need a proper perspective on money. Money is important, but it is simply a tool that we use. Choose to honor God with this tool. Choose to use your money wisely. Make smart choices.

It’s good to want improvement, but don’t let greed control your decisions. Contentment can’t be found in material things, people or circumstances. True fulfillment and contentment is found in Jesus Christ.

In fact, God tells us that we don’t have to worry about money. He has promised to be our Provider. We can trust that He will be faithful to provide all of the things we need.

Remember: If you choose to make God your first priority, He will be faithful to provide all of your needs.

What God wants:

 • Bless you abundantly so you can bless others.
 • Teach you how to make wise financial choices.
 • Show you His faithfulness in the area of finances.

Reflection
Questions:

 • What are the things that I value the most?
 • Do I judge myself by how much money I have?
 • Am I trusting God to be my provider?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • 1 Timothy 6:10
 • Matthew 6:19-21, 33
 • 1 Timothy 6:6-7
 • Philippians 4:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Money
Size: 0.62 MB

Tagalog

Pera
Size: 0.61 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Addiction

The Real You

Do you have bad habits that you just can’t seem to break, no matter how hard you try? Are you addicted to something that is slowly destroying you? Do you feel hopeless in this area?

The Holy Spirit gives us power to break any addiction that we might be enslaved to.

If you have accepted Christ as your Savior, His Spirit lives in you. He genuinely cares about you and wants you to be healthy and whole. No matter what addictions you may be fighting, Jesus can give you hope for a fresh start.

Be honest with yourself.

First, we have to admit that we have a problem and that we can’t keep going on like we have in the past. Second, we have to admit that we need help from God and the people around us. We can’t do it on our own.

God says we can come boldly to His throne to ask for help when we need it most. He doesn’t abandon us in our weakness. He doesn’t leave us stranded.

If you feel like you are a captive to sin and addictions, remember that God is in the business of setting captives free. Ask Him to help you! He can set you free.

Remember: We can overcome any addiction through the power of His Holy Spirit.

What God wants:

 • Give you the power to overcome temptations.
 • Give you wisdom to make wise choices.
 • Bring people into your life that will help you stay strong.

Reflection
Questions:

 • What bad habits do I have that are hard to break?
 • Are there addictions in my life that are holding me back from my full potential?
 • Will I humble myself to come to God and ask for His help to break these habits?
 • What does it mean to be empowered by the Holy Spirit?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages for the day and ask God to speak to you:

 • John 10:10
 • John 8:34-36
 • James 5:16
 • Hebrews 4:15-16
 • Luke 4:18

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Addiction
Size: 0.65 MB

Tagalog

Adiksyon
Size: 0.60 MB
Know someone who needs to hear this?