Pumili Ka... Will You Choose Life? Devotional

Pumili Ka

Dalawang Daan

Itinuro ni Jesus ang patungkol sa dalawang daan – ang isa’y patungo sa buhay, at ang isa nama’y patungo sa kamatayan at walang hanggang kapahamakan. Araw-araw tayong kumakaharap sa mga pagpapasiya. Ang mga pagpipiling ito ay mahalaga dahil lahat ay may kahihinatnan. Responsable tayo sa ating mga desisyon. 

Nasa Sa Iyo!

Sa huli, magbibigay-sulit tayo sa Diyos, ang ating Manlilikha. Si Jesus ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Ang daan ng buhay ay ang piliing tanggapin Siya at mamuhay sa paraang nais Niya.

Si Jesus ang tutulong sa atin na pumili ng tama, upang maranasan natin ang buhay at kalayaan! Piliin natin ang buhay! 

Tandaan mo: Nasa sa iyo ang piliing isuko ang buhay kay Jesus at lumakad sa daan ng kalayaan.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng tunay na buhay, kinabukasan at pag-asa.
 • Palakasin ka upang gumawa ng mga tamang pagpipili araw-araw
 • Ipakita sa iyo ang pinakamainam na daan para sa iyong buhay.

Pag-isipan:

 • Paano inilarawan ni Jesus ang dalawang daan?
 • Handa ka bang piliin ang daan ng buhay ng may buong puso?
 • Ano ang ilang paraan na ginagawa ng tao upang hanapin ang buhay at kasiyahan?
 • Mayroon bang ibang daan patungo sa buhay, maliban kay Jesus?
 • Kailan ang tamang oras para pumili?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Matthew 7:13-14
 • John 14:6
 • Acts 4:12
 • Joshua 24:15
 • 2 Corinthians 6:2
 • Romans 6:23          

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Choose
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pumili Ka
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Have You Received Jesus? Devotional

Tinanggap Mo Na Ba?

Tanggapin Ang Mahalagang Regalo Ng Diyos

Isipin mo may kumakatok sa pintuan ng inyong bahay. Mayroon kang pagpipili na dapat gawin. Papansinin mo ba, paaalisin o papapasukin? Sa Biblia, sinabi ni Jesus na Siya ay kumakatok sa pintuan ng ating buhay. Nais Niyang pumasok at bigyan tayo ng libreng regalo ng buhay na walang hanggan, ngunit kailangan natin Siyang papasukin.

Papasukin mo ba Siya? 

Hindi Siya papasok kung ayaw natin o hindi Siya naimbitahan. Kung bubuksan natin ang pinto ng ating buhay at tatanggapin Siya bilang ating Tagapagligtas, Siya’y papasok. Maaaring ang ilan ay mas piniling hindi Siya pansinin, talikuran Siya at tanggihan ang Kanyang regalo.

Ngunit, ang sinumang totoong naniwala at tumanggap kay Jesus, binigyan Niya ng pribilehiyo na maging anak ng DiyosIto ba ang gusto mo sa iyong buhay?

Tandaan mo: Hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Ipinangako Niya na kung ating bubuksan ang pintuan ng ating puso at iimbitahan Siyang pumasok, Siya nga’y papasok!

Ang gusto Niyang gawin:

 • Ibigay sa’yo ang regalo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus.
 • Pumasok sa iyong puso at maging Panginoon mo’t Tagapagligtas.
 • Kupkupin ka sa Kanyang pamilya at tawagin kang Kanyang sariling anak.

Pag-isipan:

 • Anong mangyayari sa atin kung taos-puso nating tatanggapin at paniniwalaan si Jesus?
 • Ano ang mas makapangyarihan sa ating buhay – ang kadiliman o kaliwanagan?
 • Ano ang ipinangako ni Jesus na Kanyang gagawin kung tatanggapin mo Siya bilang Tagapagligtas at Panginoon? (2 Corinto 5:17)
 • Anong mangyayari kung tatanggihan natin si Jesus?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • John 1:12-13
 • John 8:12
 • I John 1:6-9
 • John 3:3,7
 • Romans 5:17
 • Romans 8:15

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Received?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Tinanggap Mo Na Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Bagong Buhay Kay Cristo

Binabago Niya Ang Lahat Ng Bagay

May nasira ka na bang napakahalaga sa’yo? Sinubukan mo ba itong ayusin gamit ang superglue? Napakahirap ng mabuo, diba? Ganun din, tayo ay nasira dahil sa kasalanan. Hindi tayo “maaayos” ng sinuman, maliban na  gawin tayong bago ni Cristo. Kailangan munang maranasan ang muling pagsilang, upang makaranas ng bagong buhay. Kabilang dito ang bagong pagkatao at bagong pamumuhay.

Totoong Pagbabago

Ang ating ugali at pamumuhay ay kailangang mabago na naka-ayon sa nais ng banal na Diyos. Sa aklat ng mga Awit, nanalangin si Haring David, “Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan Mo, O Diyos, ng bagong damdamin.” Kapag ating pinagsisihan ang ating mga kasalanan, tayo’y bibigyan ng Diyos ng bago at tamang espiritu. Nais Niya tayong tulungang mamuhay ng ating bagong buhay kay Cristo, ayon sa Kanyang disenyo para sa atin.

Tandaan mo: Nais tayong tulungan ng Diyos na mamuhay ng bagong buhay kay Cristo – ang magandang buhay kaya tayo nilikha.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Baguhin ka mula sa “pagkasira sa pagkabuo” at mula sa “makasalanan sa banal”.
 • Kunin ang iyong pighati at pagkatakot. Bigyan ka ng kaaliwan at kapayapaan.
 • Pagalingin ka at maging Siyang mapagmahal na kaibigan.

Pag-isipan:

 1. Paano makikita si Cristo sa aking mga salita at gawa?
 2. Nakaranas ka na ba ng pagkadurog sa iyong buhay? Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbubuo sa mga taong nawasak, at nag-aalok ng bagong simula.
 3. Ang buhay ni Saulo ay magandang halimbawa ng matinding pagbabago, mula sa pagiging mang-uusig tungo sa pagiging tagasunod ni Jesus. (Basahin ang Gawa 9:1-31)

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Revelation 21:5
 • 2 Corinthians 5:17
 • 1 Peter 2:9,10
 • Psalm 51:10
 • Matthew 18:3
 • Acts 2:38
 • Acts 3:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

New Life in Christ
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Buhay Kay Cristo
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
What does it mean to be "born again"? Devotional

Ipanganak na Muli

Ang Kahanga-hangang Pamilya Ng Diyos

Mahal ka ng Diyos. Tinatanggap Niya sa Kanyang espirituwal na pamilya, ang lahat ng naniniwala at tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang pagsilang ay napakahalagang bahagi ng buhay. Tayo ay ipinanganak  upang maranasan ang buhay sa mundo, at ipanganak na muli sa espiritu upang maranasan ang kaharian ng Diyos. 

Ipanganak Sa Espiritu

Ang ipanganak sa espiritu ay posible lamang sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Si Jesus ang nagsabi na dapat tayong ipanganak na muli. Ito’y mangyayari kapag tayo’y maniniwala kay Jesus at sa Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kailangan natin Siyang tanggapin bilang Tagapagligtas, at Panginoon ng ating buhay. 

Tayo ay nalilinis, pinapatawad, at pinagpapala dahil sa katuwiran ni Jesus na kapalit ng ating dating kasamaan, 

Tandaan mo: Ang “ipanganak na muli” ay ang pagsuko ng ating puso at buhay kay Jesus, binigyan Niya tayo ng bagong espirituwal na buhay.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mabigyan ka ng muling pagsilang sa espirituwal, gawing bago ang lahat.
 • Bigyan ka ng bagong pangalan, bagong pagkatao, at bagong pagkakakilanlan bilang Kanyang anak.
 • Kupkupin ka sa Kanyang pamilya.
 • Bigyan ka ng napakagandang pamana ng buhay na walang hanggan sa langit.

Pag-isipan:

 1. Ano ang ibig sabihin ng “ipanganak na muli”?
 2. Ang ipanganak na muli ay Biblikal. Hindi ito sa pagiging bahagi ng isang organisasyon o sekta. Ito ay espirituwal na kapanganakan. Nais mo bang ipanganak na muli?
 3. Sinabi ng Biblia, “Wala na ang dating pagkatao – napalitan na ng bago.” (2 Corinto 5:17) Ano ang iyong “dating pagkatao”? Bilang isang Kristyano, ano ang iyong “bagong pagkatao”?
 4. Bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay Kanyang tagapagmana. Ano ang “mana” na ating matatanggap?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • John 3:16,17
 • 1 Peter 1:23
 • John 3:3,5-7
 • Revelation 3:20
 • Ephesians 2:4-9
 • Ephesians 3:19
 • I Peter 2:9-10
 • Ezekiel 36:26

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Born Again
Size: 0.65 MB

Tagalog

Ipanganak Na Muli
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Pag-ibig ng Ama

Hindi Siya Katulad Ng Iba

Sa mundong ito, maraming ama na dumarating at umaalis at walang pakialam. Subalit pangako ng Diyos na Siya’y laging nariyan para sa’yo. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan man. Mahal ka Niya ng walang pasubali – higit pa sa inaasahan mo!

Siya’y Mabuting Ama

Mayroon ka mang mabuting tatay sa mundong ito o wala – ang Diyos, ang Amang nasa langit, ay patuloy na magiging mabuti. Hayaan mong yakapin ka Niya. Hinihintay ka Niyang lumapit. 

Siya ang pinakamainam na Ama na may pag-ibig na hindi mo mahahanap sa iba. Siya ang Ama na matagal mo nang hinahanap.

Tandaan mo: Ang iyong Amang nasa langit ay mahal ka ng walang kapalit at habambuhay na klase ng pag-ibig.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mahalin ka ng walang kondisyon.
 • Palaging nandiyan para sa’yo.
 • Ipakita sa iyong Siya’y mabuting Ama at ika’y Kanyang pangangalagaan.
 • Pagagalingin ang sugatan mong puso, aaliwin ka, at bibigyan ka ng Kanyang kapayapaan.

Pag-isipan:

 1. Mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? (Roma 8:38)
 2. Paano mo mailalarawan ang “walang pasubali” na pag-ibig?
 3. Paanong nagbibigay ang mabuting ama sa kanyang mga anak?
 4. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito na maaaring makatulong upang malaman natin na iniingatan tayo ng Diyos? (Mateo 6:26,30)
 5. Hindi ba’t nakakagaan ng loob na may Amang nasa langit na nagmamahal sa’yo, kahit hindi ka naman karapat-dapat?
 6. Mayroon pa bang iba na kaya kang mahalin magpakailanman?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 8:38-39
 • 2 Corinthians 6:18
 • 1 John 3:1
 • Psalm 103:11
 • Romans 5:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

The Father’s Love
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pag-ibig Ng Ama
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

The Father’s Love

He’s not like everyone else.

In a world where fathers come and go, and many opt to leave because they no longer care, God has promised that He will always be there for you. He will never leave or forsake you. He loves you with an unconditional love – more than you could ever imagine!

He’s a Good Father

Whether you’ve had a good earthly father or not – God, the Heavenly Father, will always be good. Run into His loving arms. He is waiting to hold you. 

He’ll be the best Dad you could ever ask for and love you with a love you won’t find in anyone else. He is the Father you have been looking for all of your life.

Remember: Your Heavenly Father loves you with an unconditional, forever, kind of love.

What God wants to do for you:

 • Love you with an unconditional love.
 • Be there for you always.
 • Show that He is your good Father and that He will take care of you.
 • Heal your wounded heart, comfort you, and give you His peace.

Reflection Questions:

 1. Is there anything in all creation that can separate us from God’s love? (Romans 8:38)
 2. How would you describe “unconditional” love?
 3. How does a good father provide for his children?
 4. What is said in these verses that could help us know that God cares about us? (Matthew 6:26,30)
 5. Isn’t it comforting to have a Heavenly Father who loves you even when you didn’t do anything to earn or deserve it?
 6. Is there any other person who could love you forever?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Romans 8:38-39
 • 2 Corinthians 6:18
 • 1 John 3:1
 • Psalm 103:11
 • Romans 5:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

The Father’s Love
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pag-ibig Ng Ama
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
What does it mean to be "born again"? Devotional

Born Again

God’s Wonderful Family

God loves you, and welcomes into His spiritual family all those who believe in, and receive Jesus as Lord and Savior. Birth is an important part of life. Not only are we born naturally to experience life here on this earth, we also must be born spiritually to experience the kingdom of God.

Born in the Spirit

Being born in the spirit is only made possible through Jesus Christ. Jesus is the one who said we must be born again. This happens as we believe in Jesus and His death, burial, and resurrection. We must receive Him as our Savior, and surrender to His Lordship in our life.

As Jesus exchanges our un-righteousness for His righteousness, we are cleansed and forgiven of our sins, and blessed with a new way of living.

Remember: Being “born again” means that when we surrender our heart and life to Jesus, He gives us new spiritual life.

What God wants to do for you:

 • Give you spiritual rebirth, making all things new.
 • Give you a new name, a new nature, a new identity as His child. 
 • Adopt us into His family. 
 • Give you a beautiful inheritance of eternal life in heaven.

Reflection Questions:

 1. What does it mean to be “born again”?
 2. Being born again is Biblical. It does not refer to being part of an organization or sect. It has to do with a spiritual birth. Do you have a desire to become a born again Christian?
 3. The Bible says, “the old has gone – the new has come.”  (2 Corinthians 5:17) What was your “old nature”? As a born again Christian, what is now your “new nature”?
 4. As part of God’s family, we are His heirs. What is the “inheritance” that we receive?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • John 3:16,17
 • 1 Peter 1:23
 • John 3:3,5-7
 • Revelation 3:20
 • Ephesians 2:4-9
 • Ephesians 3:19
 • I Peter 2:9-10
 • Ezekiel 36:26

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Born Again
Size: 0.65 MB

Tagalog

Ipanganak Na Muli
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

New Life in Christ

He makes all things new.

Have you ever broken something valuable to you? Did you try to fix it with superglue? It’s hard to make it perfect again, right? In the same way, we are broken people because of sin. We need more than just “fixing” – we need Christ to make us brand new. To experience new life, we first need to experience new birth. This involves a new identity, a new nature, and a new way of living. 

True conversion

Our behavior and lifestyle need to be changed to God’s holy pattern. In the book of Psalms, King David prays, “Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me.” When we repent of the sin in our lives, God is able to put a new and right spirit within us.  He wants to help us live a new life in Christ – the beautiful way we were created to live.

Remember: God wants to help us live a new life in Christ – the beautiful way we were created to live. 

What God wants to do for you:

 • Change you from “broken to whole” and from “sinful to holy”.
 • Take your grief and trauma and give you comfort and peace.
 • Heal you and be a tender and compassionate friend.

Reflection Questions:

 1. How will my new life in Christ be seen in my words and actions?
 2. Have you experienced brokenness in your life? God specializes in making broken people whole and offers them a fresh start.
 3. Saul’s life is a wonderful illustration of being radically converted from a persecutor of Christians to a follower of Jesus. (Read Acts 9:1-31)

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Revelation 21:5
 • 2 Corinthians 5:17
 • 1 Peter 2:9,10
 • Psalm 51:10
 • Matthew 18:3
 • Acts 2:38
 • Acts 3:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

New Life in Christ
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Buhay Kay Cristo
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Have You Received Jesus? Devotional

Have You Received?

Receive God’s Precious Gift

Imagine for a moment that someone is knocking at the door of your house. You have a choice to make. Will you choose to ignore them, tell them to go away or invite them in? In the Bible, Jesus says that He is knocking at the door of each of our lives. He desires to come in and give us the free gift of eternal life, but we must welcome Him.

Will you welcome Him in? 

He won’t enter where he’s not invited or wanted. If we open the door of our life to Him and receive Him as our Savior, He will come in. Some may choose to ignore him or turn Christ away and refuse His gift. Is this what you want for your life?

However, when anyone truly believes and receives Jesus, He gives them the wonderful privilege of becoming children of God.

Remember: God cannot lie. He promised us that if we open the door of heart and invite Him to come in, He will come in!

What God wants to do for you:

 • Give you the gift of eternal life through Jesus.
 • Come into your heart and be your Lord and Savior.
 • Adopt you into His family and call you His very own child.

Reflection Questions:

 • What did Jesus say happens to us when we sincerely receive and believe in Jesus?
 • When we receive Jesus as Savior and Lord, we become a new creation. What does that mean to you?
 • Does everyone need to be born into God’s family?
 • What does it mean to be born into His family (born again)?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • John 1:12-13
 • John 8:12
 • I John 1:6-9
 • John 3:3,7
 • Romans 5:17
 • Romans 8:15

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Have You Received?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Tinanggap Mo Na Ba?
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Pumili Ka... Will You Choose Life? Devotional

Choose Life

Two Ways

Jesus talked about two ways – a way that leads to life, and one that leads to death and eternal destruction. We are all faced with daily choices. These choices are important because there are always consequences for the decisions that we make. We are personally responsible for our own decisions.

It’s Up to You

Ultimately we will all need to give account of ourselves to God, our Creator, for the choices that we make.  Jesus is the Way, the Truth, and the Life. When we choose to accept Him, live for Him and go His way, this is the way of life.

Jesus can help us make wise choices, and experience life and freedom! Let’s choose life!

Remember: It’s up to you to choose to surrender your life to Jesus and walk in the way of freedom.

What God wants to do for you:

 • Give you true life, a future, and hope. 
 • Empower you to daily make the right choices. 
 • Show you the best pathway for your life. 

Reflection Questions:

 • What is your choice? Are you willing to sincerely and whole-heartedly choose the way of life?
 • Many are trying to find life other ways. Is there any other way that leads to life, except through Jesus?
 • When is the best time to choose?
 • How does Jesus describe the two ways? Which way have you been on in the past? What way are you on now? What way do you want to go for the rest of your life?

Take a moment to hear from God:

Read the following Bible passages and ask God to speak to you.

 • Matthew 7:13-14
 • John 14:6
 • Acts 4:12
 • Joshua 24:15
 • 2 Corinthians 6:2
 • Romans 6:23          

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Choose
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pumili Ka
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?