Devotional

Ang Sekreto. Espiritu Santo.

Ano sa palagay mo?

Mahirap ba ang buhay Kristyano?

Hindi.

Sa totoo lang, ito’y imposible… kung sa ating sarili lamang.

Ito ang dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang Banal na Espiritu. Siya ang sekreto sa pamumuhay ng matagumpay bilang isang Kristyano.

Hindi mo kaya ng mag-isa.

Sa totoo lang hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay. Kailangan mapagpakumbaba tayo para tanggapin ito. Wala sa atin ang lahat ng sagot. ‘Pag minsan kahit na gawin natin ang best natin, may kulang pa rin.

Buti na lang, hindi natin kailangang mamuhay sa ating sariling lakas bilang isang Kristyano. Ipinangako ni Jesus na kakausapin Niya ang Ama upang ipadala ang Banal na Espiritu na manirahan sa atin. Ang Banal na Espiritu ay ang pinaka-amazing na regalo ng Diyos sa atin.

Isipin mo na lang. Ang Banal na Espiritu ng Diyos ay ang parehong Espiritu na nagpabangon kay Cristo mula sa kamatayan at Siya’y maaaring mamuhay sa’yo!

Ang Kanyang Libreng Regalo Sa Atin

Ang dakilang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos ay para sa’yo. Hindi mo kailangan lumabang mag-isa para talunin ang kasalanan. Hindi mo rin kailangang maging alipin ng adiksyon. Nais ng Diyos na mamuhay ka sa totoong kalayaan. Gusto ng Diyos na mapuno ang buhay mo ng Kanyang pag-ibig, kasiyahan at kapayapaan. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa Kanyang Espiritu na nananahan sa’yo.

Isang bagay na dapat mong malaman: Ibibigay ng Diyos ang Banal na Espiritu ng libre kapag tayo’y humingi.

Tandaan mo: Ang Banal na Espiritu ang susi sa matagumpay na pamumuhay bilang Kristyano.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Puspusin ka ng Banal na Espiritu.
 • Palakasin ka upang maging matagumpay laban sa kasalanan.
 • Maranasan mo ang Kanyang kapayapaan, pag-ibig at kasiyahan araw-araw.

Pag-isipan:

 • Hiningi ko na ba sa Diyos na punuin ako ng Banal na Espiritu?
 • Ano ang mga bagay sa aking buhay na sinusubukan kong gawin sa aking sariling lakas?
 • Ano ang magiging itsura ng buhay ko kung dedepende ako sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, imbes na sa aking sariling lakas?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 8:11
 • John 14:16-18
 • Luke 11:13
 • 2 Corinthians 3:17

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

The Holy Spirit
Size: 0.61 MB

Tagalog

Ang Sekreto. Espiritu Santo.
Size: 0.60 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Kumusta Ang Laban Mo?

Hindi lang basta-bastang Kristyano.

Marami ang hindi nakakaunawa na ang mga Kristyano’y mga sundalo.

Maaaring wala tayo sa pisikal na labanan ngayon, ngunit tayo’y kasama sa espirituwal na digmaan. Mayroong labanan na nangyayari sa kaliwanagan at kadiliman–sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng pwersa ng kasamaan. Alam mo ba ang nakataya? Lahat!

Gagamitin ng kaaway ang maraming paraan at iba’t-ibang taktika upang tayo’y ibaba at madala sa kanyang kasamaan. Maaari niya tayong tuksuhin sa adiksyon, o kaya sa hindi kanais-nais na kaisipan at mga maling gawa. Gusto niya na tayo’y magkasala, sumuway sa Diyos, at tayo’y sumpain.

Araw-araw kinakailangan nating piliin na bigyan ng kaluguran ang Diyos. Araw-araw din tayong lumalaban sa mga tukso at discouragement. Patuloy tayong lumalaban kahit na mahirap dahil alam natin na kaya natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Cristo na Siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Alam nating ang Espiritu ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nilalabanan natin.

Ikaw ang Kanyang malakas na mandirigma.

Maaaring lumalaban ka sa mga tila maliliit na labanan at personal na pagsubok na para bang hindi gaanong mahalaga. Ang totoo, napakahalaga sa buhay ang mga maliliit na struggles na ito. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga struggles natin at ginagamit Niya ang mga ito upang linangin ang ating lakas, maturity at karakter.

Ang espirituwal na digmaan na ito ay hindi natin maaaring mapagtagumpayan sa ating sariling lakas lamang. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Kung pakiramdam mo ikaw ay nasisiraan ng loob at hindi nararapat, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang isang basag na tao sa kamay ng dakilang Panginoon ay maaaring maging malakas na mandirigma.

Tandaan mo: Araw-araw may espirituwal na digmaan, ngunit kung nasa atin ang Diyos, tayo ay nasa panalong pangkat.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Gawin kang malakas na sundalo para sa Kanyang kaharian.
 • Palakasin ka laban sa atake ng kaaway.
 • Bigyan ka ng karunungan at kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok

Pag-isipan:

 • Ano ang mga struggles ko? Saan ako nahihirapan o naaatake?
 • Nasaang pangkat ba ako?
 • Paano ko mapagtatagumpayan ang mga tukso?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 1 Timothy 6:12
 • 1 John 4:4
 • Ephesians 6:10-18
 • 2 Corinthians 10:3-5
 • 1 Corinthians 9:26,27

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

How’s Your Fight?
Size: 0.66 MB

Tagalog

Kumusta Ang Laban Mo?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Pinapatawad Kita

Nasugatan ka na ba?

Naranasan mo na bang nasaktan ng isang malapit na kaibigan? Lahat tayo ay minsan nang nasaktan sa ating buhay. Marami sa atin ang nasaktan ng sobra-sobra pa. Hindi natin laging mako-kontrol ang mga bagay na nangyayari sa atin, pero nasa atin kung papaano natin tratuhin ang mga masasakit na karanasang ito. Ang ating reaction ay may malaking epekto sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad maaaring mawala ang kadena na gumagapos sa atin sa nakaraan.

Maaaring tayong maging malaya sa pamamagitan ng mga salitang ito: “Pinapatawad na kita”.

Anong kailangang mangyari upang makapagpatawad ka sa mga taong nakasakit sa’yo?

May mga taong naniniwala na may karapatan silang magtanim ng sama ng loob. Pero, ang pagtatanim ng sama ng loob ay hindi ang nagpapalakas sa’yo; bagkus ginagawa ka nitong bitter. Sa kabilang banda, ang pagpapatawad ay hindi ang nagpapahina sa’yo ngunit ito’y nagpapalakas sa’yo.

Ang pagpapatawad ay desisyon.

Bakit kailangan nating piliin na patawarin ang mga taong sumugat sa atin?

Pinipili nating magpatawad sapagkat pinatawad tayo ni Jesus. Kinuha Niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan at Siya’y namatay sa krus. Sumusunod tayo sa Kanyang halimbawa na magpatawad. At sa pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin, ipinapakita natin na mahal natin si Jesus sa pagsunod sa Kanya… bagamat ito’y mahirap gawin.

Tandaan mo: Ang pagpili na magpatawad ay magdadala ng personal na kapayapaan at kalayaan mula sa kapaitan ng loob.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Patawarin ang iyong mga kasalanan.
 • Palayain ka sa mga mahihirap na bagay na dinanas mo.
 • Pagalingin ka sa lahat ng kapaitan, pagkamuhi at paglabag.

Pag-isipan:

 • Paano ako tumutugon kapag sinasaktan ako ng ibang tao?
 • Bakit kailangan ko silang patawarin?
 • May mga tao ba sa aking buhay na dapat kong patawarin?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 12:17-21
 • Matthew 6:14-15
 • Matthew 18:23-35
 • Ephesians 4:29-32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

I Forgive You
Size: 0.60 MB

Tagalog

Pinapatawad Kita
Size: 0.52 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Sumuko Para Manalo

Pagsuko

Ang salitang “pagsuko” madalas ay tila ba nananawagan ng negatibong emosyon. Inaakala natin din natin na ang salitang “pagsuko” ay katumbas ng “pagkatalo” o “pagtalikod”.

However, maganda ang ibig sabihin ng “pagsuko” sa espirituwal. Ibig sabihin, ito ang pagpili na ibigay lahat kay Jesu-Cristo at gawin Siyang Hari at Panginoon ng ating buhay.

Sa praktikal, papaano ba ito? Ang ibig sabihin, wala ka na sa pwesto ng driver sa sasakyan ng iyong buhay. Ibig sabihin pinili mong pasakop sa Diyos sa iyong mga desisyon kung papaano ka mamumuhay. Ito ang pamumuhay ng naaayon sa Kanyang plano, hindi lang sa sarili mong gusto.

Ang Pinakamaganda sa Pagsuko

Alam ng Diyos ang gusto Niya at ang best para sa’yo.

Ipinangako Niyang maglalagay Siya ng mga maka-diyos na awtoridad (tulad ng mga magulang, church leaders at ng mga nasa gobyerno) sa ating buhay upang turuan tayo sa tama. Ang mga awtoridad ay hindi pahirap, ngunit sila’y inilagay ng Diyos upang tayo’y pagpalain. Inilagay sila ng Diyos upang tayo’y protektahan, gabayan, at manatili tayong ligtas.

Marami ang mga matitigas ang ulo at pinipilit na mamuhay ng hindi nakapasakop sa leadership ng Diyos. Ang masaklap, kinakailangan nilang humarap sa kahihinatnan ng hindi nila pagpapasakop, ngunit ito sana’y maaaring maiwasan.

Tandaan mo: Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa Diyos, pinipili natin Siya bilang Panginoon at Hari ng ating buhay.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Maglagay ng mga maka-diyos na awtoridad para ikaw ay gabayan.
 • Akayin ka sa pinaka-the best na daanan sa iyong buhay.
 • Pagpalain ka sa pagsuko mo sa Kanya.

Pag-isipan:

 • Bakit gusto ng Diyos na sumuko tayo sa Kanya?
 • Ano ang mga bagay na kinokontrol ko na kailangan kong isuko?
 • Sino ang mga lider at awtoridad na inilagay ng Diyos sa aking buhay?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • James 4:7
 • Hebrews 12:9
 • Hebrews 13:17
 • Romans 13:1
 • Ephesians 5:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Surrender to Win
Size: 0.63 MB

Tagalog

Sumuko Para Manalo
Size: 0.62 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Talunin Ang Adiksyon

Ang Totoong Ikaw

Mayroon ka bang mga kinaugaliang bagay na mahirap alisin kahit na sinubukan mo ng gawin ang lahat? May adiksyon ka ba sa mga bagay na unti-unti kang sinisira? Feeling mo ba nawawalan ka na ng pag-asa?

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tanggalin ang mga adiksyong bumibihag sa atin. Kung tinanggap mo si Cristo bilang iyong Tagapagligtas, ibig sabihin ang Kanyang Espiritu ay naninirahan sa’yo. Siya ay totoong nangangalaga sa’yo! Gusto Niya na tayo ay maging buo at malusog sa pisikal na katawan natin. Kahit ano pa mang adiksyon ang iyong pinaglalabanan, kaya ni Jesus na bigyan ka ng pag-asa sa panibagong simula.

Maging totoo ka sa sarili mo.

Una, kailangan nating aminin na mayroon tayong problema at hindi tayo puwedeng magpatuloy ng ganito. Pangalawa, tanggapin natin na kailangan natin ng tulong mula sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi natin ito kaya sa ating sarili lamang.

Sinabi ng Diyos na maaari tayong lumapit sa Kanyang trono upang humingi ng tulong sa panahong kailangang-kailangan natin. Hindi Niya tayo iiwan sa oras ng ating kahinaan. Hindi Niya tayo pababayaan kailan man. Kung sa pakiramdam mo ikaw ay bihag ng kasalanan at adiksyon, tandaan mo na ang Diyos ay palagiang nagpapalaya ng mga bihag. Hingin mo sa Kanya na palayain ka Niya. Kaya ka Niyang palayain!

Tandaan mo: Mapagtatagumpayan natin ang adiksyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok.
 • Bigyan ka ng karunungan upang makapili ng tamang desisyon.
 • Magdala ng mga tao sa iyong buhay upang palakasin ka.

Pag-isipan:

 • Anong maling kinaugalian ko ang mahirap alisin?
 • May mga adiksyon ba ako na pumipigil sa akin upang ako’y maging ganap?
 • Kaya ko bang magpakumbaba sa Diyos at hinging tulungan ako na maputol ang mga maling bagay sa aking buhay?
 • Anong ibig sabihin na ako’y palalakasin ng Banal na Espiritu?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • John 10:10
 • John 8:34-36
 • James 5:16
 • Hebrews 4:15-16
 • Luke 4:18

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Addiction
Size: 0.65 MB

Tagalog

Adiksyon
Size: 0.60 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Pera

Hindi masama ang pera.

Hindi masama ang pera, pero ang labis na pagmamahal sa pera ay masama.

Pag-isipang mabuti. Ang pagkagahaman sa pera ay malaking motibo sa iba upang gumawa ng masama. Madalas nagsisinungaling ang mga tao at hindi nagiging tapat upang makakuha ng pera. Marami ay nanunuhol, nagnanakaw, at gumagawa ng mga krimen tulad ng hold-up, pagbebenta ng droga at kidnapping.

Iniisip ng marami na ang pagkakaroon ng maraming pera ay ang magpapasaya sa kanila. Pero ang totoo, kung nakadepende ka sa pera upang maging masaya, palagian ka na lang mabibigo. Hindi naman nabibili ng pera ang totoong kasiyahan. Hindi rin mabibili ng pera ang pagmamahal. Ang Diyos lang ang maaaring magbigay sa’yo nito.

Ang Tamang Perspektibo

Kailangan natin ng tamang pananaw patungkol sa pera. Importante ang salapi, pero ito’y isang simpleng kagamitan lamang. Piliin nating bigyan ng kaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng kasangkapang ito at gamitin ang pera sa nararapat.

Magandang maging maunlad, ngunit huwag mong hayaang kontrolin ka ng pagkagahaman. Ang pagiging kontento ay hindi makikita sa mga materyal na bagay, tao o mga pangyayari. Ang totoong kasapatan at pagiging kontento ay matatagpuan lamang kay Jesu-Cristo.

Sa totoo lang, sinabi ng Diyos na huwag tayong mag-alala patungkol sa pera. Ipinangako Niyang Siya’y ating Provider. Maaari natin Siyang pagtiwalaan na Siya’y tapat na i-provide ang lahat ng ating pangangailangan.

Tandaan mo: Kung pinipili mo ang Diyos na maging iyong priority, Siya’y tapat at ibibigay ang lahat mong kailangan.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Pagpalain ka ng lubos at nang mapagpala mo rin ang iba.
 • Turuan ka kung paanong magdesisyon ng tama na nauukol sa pananalapi.
 • Ipakita ang Kanyang katapatan sa aspetong pinansiyal.

Pag-isipan:

 • Anong mga bagay ang aking pinahahalagahan?
 • Ang aking self-worth ba ay base sa financial status ko?
 • Pinagtitiwalaan ko ba ang Diyos upang maging aking provider?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 1 Timothy 6:10
 • Matthew 6:19-21, 33
 • 1 Timothy 6:6-7
 • Philippians 4:19

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Money
Size: 0.62 MB

Tagalog

Pera
Size: 0.61 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Takot?

Ang pagkatakot ay nakakalumpo.

Ano ang iyong kinakatakutan? Ang takot ay familiar sa lahat. Maaari tayong matakot sa kahit na ano–pagkawala ng mahal sa buhay, kamatayan, pagkabigo, at ang mga bagay na hindi pa nangyayari.

Iniisip pa natin ang mga potensyal na senaryo tulad ng: “Paano kung may manakit sa akin?” “Paano kung may mangyari sa mga anak ko?” o, “Paano kung kamuhian ako ng pamilya ko sa matagal na panahon dahil sa ginawa ko?”

Ang mabuting balita, hindi natin kailangang mamuhay sa kahihiyan ng ating nakaraan o takot na maaaring dalhin ng bukas.

Tinawag tayo ng Diyos ng higit pa roon. Sinusubukan ng mga taong solusyonan ang takot.

Sinusubukan nilang lunurin ang kanilang takot sa pamamagitan ng mga gamot, stimulants, pagkain, barkada, entertainment o ‘di kaya’y droga. Ngunit, ang pagpapamanhid sa takot ay hindi maganda o permanenteng solusyon.

Ang makapagpapalaya mula sa takot na bumibihag sa’yo, ay ang bagay na mas malaki sa lahat ng takot na iyan.

Ang Diyos ay mas malaki sa ating takot.

Sa totoo lang, sinabi ng Biblia na ang perpektong pag-ibig ng Diyos ay “nag-aalis ng pagkatakot”. Kung alam natin na ang Makapangyarihang Diyos ay nasa atin, hindi na tayo matatakot. Sinabi Niya na nasa panig natin Siya at hindi Niya tayo iiwan kailanman.

Ang pag-ibig Niya sa atin ay hindi nagbabago base sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ito’y wala ring kondisyon–hindi nakabase sa ating gawa.

Piliin mo ang katotohan na ang Diyos ay para sa’yo–hindi laban sa’yo. Palagian Siyang nariyan sa tabi mo, at walang makapaghihiwalay ng pag-ibig Niya sa’yo.

Tandaan mo: Kapag ikaw ay natatakot, piliin mong magtiwala sa Diyos. Tandaang palagi mo Siyang kasama. Siya ay mas makapangyarihan sa kaysa anumang takot.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

 • Bigyan ka ng kapayapaan sa naguguluhan mong puso at isip.
 • Pawalain ang anuman at lahat ng takot na mayroon ka.
 • Balutin ka ng Kanyang presensya.

Pag-isipan:

 • Anong mga bagay ang kinakatakutan ko?
 • Papaanong ang aking takot ay nakakaapekto sa aking buhay at gayundin sa aking mga desisyon?
 • Hahayaan ko bang ang presensya ng Diyos at ang Kanyang pag-ibig ay ang magpapalaya sa akin mula sa takot?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Hebrews 13:6
 • Psalm 23:4
 • Isaiah 41:10
 • 1 Peter 5:7
 • Philippians 4:6-7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Scared?
Size: 0.65 MB

Tagalog

Takot?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Hindi Ka Nag-iisa

Naramdaman mo na bang mag-isa ka?

Higit pa sa kung sinuman sa mundong ito, naiintindihan ka ni Jesus sa pakiramdam na ito. Noong Siya ay nasa krus, dala ang bigat ng ating mga kasalanan, umiyak Siya ng matindi, “Diyos Ko, Diyos Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”

Naiintindihan ng Diyos ang ating pagiging tao, dahil kahit na Siya’y Diyos, nagkatawang tao rin Siya.

Maaaring ganoon din ang pakiramdam mo na mag-isa ka, walang nagmamahal sa’yo, o kaya kinalimutan ka ng lahat.

Maaaring pakiramdam mo, wala ka nang pag-asa. Baka hindi mo rin nakikita kung may liwanag pa na naghihintay sa’yo. Kung ganito ang sitwasyon mo, gusto ng Diyos na malaman mo na may dakila Siyang plano para sa kinabukasan mo. Gusto Niyang bigyan ka ng panibagong pag-asa.

Kasama mo Siya.

Ano mang sitwasyon ang mayroon ka, hindi ka nag-iisa. Hindi totoong walang nagmamahal sa’yo at hindi ka kinalimutan. Mahalaga ka kay Jesus at mahal ka Niya. Ipinangako Niyang kapag tayo’y parte ng pamilya Niya–anuman ang mangyari–palagian natin Siyang kasama.

Hindi naman lahat ng bagay na gusto natin ay nangyayari. Maraming bagay ay wala sa ating kontrol. Ang kaya lang nating i-control ay kung paano tayo tumugon. Maaari nating piliing tumakbo papalapit kay Jesus upang makasumpong ng kapahingahan at kapanatagan.

Tatakbo ka ba sa Kanya kung ikaw ay nalulungkot, nadi-discourage at depress?

Tandaan mo: Maaari kang lumapit sa Diyos upang makasumpong ng pag-asa, kapahingahan at kapanatagan. Lagi Siyang tapat.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Palakasin ka sa pamamagitan ng Kanyang presensya.
 • Bigyan ka ng kapanatagan sa panahong ikaw ay nalulungkot.
 • Bigyan ka ng pag-asa, layunin at direksyon.

Pag-isipan:

 • Bakit ba ako lalapit kay Jesus?
 • Pipiliin ko bang isuko ang lahat ng aking dalahin?
 • Talaga bang maaasahan ko Siya at ang plano Niya sa aking buhay?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Deuteronomy 31:6
 • Isaiah 40:31
 • Galatians 4:6
 • Jeremiah 29:11

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

You’re Not Alone
Size: 0.63 MB

Tagalog

Hindi Ka Nag-iisa
Size: 0.56 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Sino Ka Ba Talaga?

Naranasan mo na bang…

Naranasan mo na bang ma-scam o maloko ng dahil sa pera? Talagang magagalit tayo kapag nangyari ito. Kaya bakit sasadyain nating gawin ito sa ating mga sarili?

Kung ikaw ay namumuhay ng dalawang pamumuhay–isang klase ng tao sa isang sitwasyon, at ibang tao naman sa ibang sitwasyon, ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan. Anong sasabihin ng mga tao sa’yo kung nalaman nila kung sino ka talaga?

Piliing mamuhay ng may integridad.

Ang pamumuhay ng may integridad ay isang bagay na walang sinumang makagagawa para sa’yo. Kailangang piliin mong gawin ito para sa sarili mo.

Ang salitang “integrity” ay nagmula sa salitang ugat na “integer”, ibig sabihin ay “buo”. Sa madaling salita, walang pagkakaiba sa nakikita ng publiko at sa pribadong mong buhay. Ang mga taong may integridad ay walang itinatago at walang kinatatakutan. Ang personal na integridad ay mapananaligan, totoo at namumuhay ng may matibay na paniniwala.

Ganoon tayo dapat mamuhay. Kung ikaw ay namumuhay sa katotohanan, ang mga taong nasa paligid mo ay dapat nakikita ang kasang-ayon sa iyong lifestyle. Makikita nila ang totoong ikaw sa kung paano ka namumuhay, gayun din sa iyong pagsasalita. Ang taong may integridad ay tinutupad ang kanyang sinasabi, sinusunod ang commitment at nagsasabi ng totoo.

Tandaan mo: Pinalalakas tayo ni Jesus upang mamuhay ng may integridad.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Palakasin ka upang mamuhay sa katotohanan.
 • Turuan ka na mamuhay ng tama.
 • Bigyan ka ng karunungan upang mamili ng tamang desisyon.

Pag-isipan:

 • Anong itsura ng pamumuhay ng may integridad sa aking tahanan?
 • Paano akong mamumuhay ng may integridad sa aking trabaho?
 • Anong legacy ang maiiwan ko sa mundo?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Mark 4:22
 • 1 Samuel 16:7
 • Proverbs 11:3
 • Proverbs 12:22
 • Proverbs 10:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Are You Really?
Size: 0.61 MB

Tagalog

Sino Ka Ba Talaga?
Size: 0.55 MB
Know someone who needs to hear this?
Devotional

Ito Ang Istorya Ko

Ano ang kwento mo?

Ano ang istorya mo? Maglaan ka ng ilang minuto at isipin mo kung nasaan ka ngayon at pahalagahan kung ano ang ginawa ng Diyos para sa’yo. Lahat tayo ay may iba’t-ibang kwento sa buhay, pero isa lang ang hindi nagbabago: mabuti ang Diyos. Tapat Siya at palagi Siyang magiging tapat.

Inilabas Niya tayo sa pagkaka-alipin at binigyan ng bagong buhay. Binigyan Niya tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Siya ang ating pag-asa sa hinaharap.

Mamuhay ka sa totoong kalayaan na ibinibigay Niya sa’yo. Huwag ka ng bumalik sa pagkakabihag ng kasalanan. Sinabi ni Jesus, “Pinalaya kita, ngayon mamuhay kang malaya. Huwag ka ng mamuhay sa kasalanan at pagkakahatol! Ikaw ay napalaya na.”

Hindi pa tapos.

Nilikha ka ng Diyos para sa isang layunin. Siya ay mabuting Diyos at mayroon Siyang napakagandang plano sa’yo. “Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na Niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo’y maging banal at walang kapintasan sa harap Niya.” (Efeso 1:4) Walang makapaghihiwalay sa pagmamahal Niya sa’yo.

Sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay binabago tayo “palakas ng palakas”. Ibig sabihin nito ang istorya mo ay hindi pa tapos. Sinimulan Niya ang mabuting bagay sa’yo at Siya’y tapat na tatapusin din ito. Hindi ka Niya susukuan. Parating pa lamang ang pinaka-maganda.

Tandaan mo: Ang Diyos ay tapat upang tapusin ang maganda Niyang sinimulan sa buhay mo.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng dakilang kinabukasan at pag-asa.
 • Tuluyan kang pagalingin at bigyan ng kalayaan.
 • Gamitin ang iyong buhay bilang patotoo sa Kanyang kahabagan.

Pag-isipan:

 • Ano ang aking kwento?
 • Saan ako pinalaya ng Diyos?
 • Saan ko ba nakikita ang katapatan ng Diyos sa buhay ko?
 • Paanong nabago ang aking buhay simula nung tinanggap ko si Jesus?
 • Ano ang inaasahan kong makikita ko sa aking kinabukasan?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Philippians 1:6
 • Proverbs 24:16
 • Galatians 5:1
 • Psalm 84:7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

This Is My Story
Size: 0.61 MB

Tagalog

Ito Ang Istorya Ko
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?