Bagong Buhay Kay Cristo

Oops… nasira!

May nasira ka na bang napakahalaga sa’yo? Sinubukan mo ba itong ayusin gamit ang superglue? Napakahirap na mabuo ulit, ‘di ba? Napakasimple ‘ng ilustrasyon, pero in the same way, ang tao ay nasira dahil sa kasalanan, at hindi na mabuo ulit, anuman ang gawin natin. 

Hindi tayo “maaayos” ng sinumang doctor, pastor o psychiatrist… maliban na gawin tayong bago ni Cristo. Sa pagpasok Niya sa ating buhay, binabago Niya ang lahat ng bagay. 

Ang Totoong Pagbabago

Katulad ng pagsilang ng bata sa natural, tayo din ay kailangang munang maranasan ang muling pagsilang sa espiritu, upang makaranas ng bagong buhay na ito. 

Kapag ating pinagsisihan ang ating mga kasalanan, tayo’y bibigyan ng Diyos ng bago at tamang espiritu. Sa aklat ng mga Awit, nanalangin si Haring David, “Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan Mo, O Diyos, ng bagong damdamin.” 

Binabago ng Banal na Espiritu ang ating ugali, at ang ating pamumuhay ay umaayon sa nais ng banal na Diyos. Nais Niya tayong tulungang mamuhay sa ating bagong buhay kay Cristo, ayon sa Kanyang disenyo para sa atin.

Tandaan mo: Ang bagong buhay ay himala ng Diyos sa buhay ng bawat isa na hihingi sa Kanya. 

Ang gusto Niyang gawin:

 • Baguhin ka mula sa “pagkasira” papunta sa “pagkabuo,” at mula sa “makasalanan” papunta sa “banal”.
 • Kunin ang iyong pighati at pagkatakot. Bigyan ka ng kaaliwan at kapayapaan.
 • Pagalingin ka at maging iyong mapagmahal na kaibigan.

Pag-isipan:

 1. Nakaranas ka na ba ng pagkadurog sa iyong buhay? Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbubuo sa mga taong nawasak, at nag-aalok ng bagong simula.
 2. Ang buhay ni Saulo ay magandang halimbawa ng matinding pagbabago, mula sa pagiging mang-uusig tungo sa pagiging tagasunod ni Jesus. (Basahin ang Gawa 9:1-31) 
 3. Paano makikita si Cristo sa aking mga salita at gawa?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Revelation 21:5
 • 2 Corinthians 5:17
 • 1 Peter 2:9,10
 • Matthew 18:3
 • Acts 3:19
 • 1 Peter 1:3-12

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

New Life in Christ
Size: 0.65 MB

Tagalog

Bagong Buhay Kay Cristo
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *