Mabuting Balita

Pag-unawa Sa Ebanghelyo

Ang Ebanghelyo ay ang Mabuting Balita! Ito ang simpleng paliwanag: Si Jesus, ang Banal na Anak ng Diyos na kailanma’y hindi nagkasala, ay namatay sa krus. Siya na walang anumang kasalanan ay itinuring na Siya ang nakagawa ng lahat ng kasalanan ng tao. Bakit? Upang tayo ay ibilang na matuwid at walang kasalanan sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagtubos. Gayon na lamang ang lubos Niyang pagmamahal sa atin. Hindi lamang Niya pinagbayaran ang ating mga kasalanan nang mamatay Siya sa krus, bagkus ay dinaig pa Niya ang kamatayan, at nabuhay na muli sa ikatlong araw upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.

Dahil kay Jesus, maaari tayong maging matuwid.

“Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, Siya’y itinuring na makasalanan upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos” (2 Corinto 5:21). Iyan ang Mabuting Balita!

Iyan ang Mabuting Balita!

Tandaan mo: Si Jesus ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Kinuha Niya ang kabayaran ng ating ating mga kasalanan upang tayo’y maging matuwid.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Iligtas ka sa kakila-kilabot na kabayaran ng kasalanan.
 • Maging iyong Tagapagligtas, Panginoon at Kaibigan.
 • Ipakita sa’yo ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo.

Pag-isipan:

 1. Ano ang pinakamagandang balita na narinig mo?
 2. Noong ipinanganak si Jesus, bakit sinabi ng mga anghel na sila ay may hatid na “mabuting balita na magdudulot ng kagalakan sa sanlibutan”?
 3. Ano ang kahulugan ng pangalang “Jesus”? (Mateo 1:21)
 4. Bakit napakamakapangyarihan ng Ebanghelyo?
 5. Bakit ang muling pagkabuhay ni Jesus ay napakahalagang bahagi ng mensaheng ito?
 6. Bakit mahalagang maipangaral ang Mabuting Balita bago dumating ang wakas?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 1:16
 • Matthew 1:21
 • 1 Corinthians 15:3-4
 • Matthew 24:14
 • I John 2:2
 • Luke 2:10,11
 • I John 3:16
 • John 15:13
 • Romans 5:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Good News
Size: 0.65 MB

Tagalog

Mabuting Balita
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. It is a ministry of Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *