Sino Ka Ba Talaga?

Naranasan mo na bang…

Naranasan mo na bang ma-scam o maloko ng dahil sa pera? Talagang magagalit tayo kapag nangyari ito. Kaya bakit sasadyain nating gawin ito sa ating mga sarili?

Kung ikaw ay namumuhay ng dalawang pamumuhay–isang klase ng tao sa isang sitwasyon, at ibang tao naman sa ibang sitwasyon, ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan. Anong sasabihin ng mga tao sa’yo kung nalaman nila kung sino ka talaga?

Piliing mamuhay ng may integridad.

Ang pamumuhay ng may integridad ay isang bagay na walang sinumang makagagawa para sa’yo. Kailangang piliin mong gawin ito para sa sarili mo.

Ang salitang “integrity” ay nagmula sa salitang ugat na “integer”, ibig sabihin ay “buo”. Sa madaling salita, walang pagkakaiba sa nakikita ng publiko at sa pribadong mong buhay. Ang mga taong may integridad ay walang itinatago at walang kinatatakutan. Ang personal na integridad ay mapananaligan, totoo at namumuhay ng may matibay na paniniwala.

Ganoon tayo dapat mamuhay. Kung ikaw ay namumuhay sa katotohanan, ang mga taong nasa paligid mo ay dapat nakikita ang kasang-ayon sa iyong lifestyle. Makikita nila ang totoong ikaw sa kung paano ka namumuhay, gayun din sa iyong pagsasalita. Ang taong may integridad ay tinutupad ang kanyang sinasabi, sinusunod ang commitment at nagsasabi ng totoo.

Tandaan mo: Pinalalakas tayo ni Jesus upang mamuhay ng may integridad.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Palakasin ka upang mamuhay sa katotohanan.
 • Turuan ka na mamuhay ng tama.
 • Bigyan ka ng karunungan upang mamili ng tamang desisyon.

Pag-isipan:

 • Anong itsura ng pamumuhay ng may integridad sa aking tahanan?
 • Paano akong mamumuhay ng may integridad sa aking trabaho?
 • Anong legacy ang maiiwan ko sa mundo?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Mark 4:22
 • 1 Samuel 16:7
 • Proverbs 11:3
 • Proverbs 12:22
 • Proverbs 10:9

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Who Are You Really?
Size: 0.61 MB

Tagalog

Sino Ka Ba Talaga?
Size: 0.55 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *