Pinapatawad Kita

Nasugatan ka na ba?

Naranasan mo na bang nasaktan ng isang malapit na kaibigan? Lahat tayo ay minsan nang nasaktan sa ating buhay. Marami sa atin ang nasaktan ng sobra-sobra pa. Hindi natin laging mako-kontrol ang mga bagay na nangyayari sa atin, pero nasa atin kung papaano natin tratuhin ang mga masasakit na karanasang ito. Ang ating reaction ay may malaking epekto sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad maaaring mawala ang kadena na gumagapos sa atin sa nakaraan.

Maaaring tayong maging malaya sa pamamagitan ng mga salitang ito: “Pinapatawad na kita”.

Anong kailangang mangyari upang makapagpatawad ka sa mga taong nakasakit sa’yo?

May mga taong naniniwala na may karapatan silang magtanim ng sama ng loob. Pero, ang pagtatanim ng sama ng loob ay hindi ang nagpapalakas sa’yo; bagkus ginagawa ka nitong bitter. Sa kabilang banda, ang pagpapatawad ay hindi ang nagpapahina sa’yo ngunit ito’y nagpapalakas sa’yo.

Ang pagpapatawad ay desisyon.

Bakit kailangan nating piliin na patawarin ang mga taong sumugat sa atin?

Pinipili nating magpatawad sapagkat pinatawad tayo ni Jesus. Kinuha Niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan at Siya’y namatay sa krus. Sumusunod tayo sa Kanyang halimbawa na magpatawad. At sa pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin, ipinapakita natin na mahal natin si Jesus sa pagsunod sa Kanya… bagamat ito’y mahirap gawin.

Tandaan mo: Ang pagpili na magpatawad ay magdadala ng personal na kapayapaan at kalayaan mula sa kapaitan ng loob.

Ang gusto Niyang gawin para sa'yo:

  • Patawarin ang iyong mga kasalanan.
  • Palayain ka sa mga mahihirap na bagay na dinanas mo.
  • Pagalingin ka sa lahat ng kapaitan, pagkamuhi at paglabag.

Pag-isipan:

  • Paano ako tumutugon kapag sinasaktan ako ng ibang tao?
  • Bakit kailangan ko silang patawarin?
  • May mga tao ba sa aking buhay na dapat kong patawarin?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

  • Romans 12:17-21
  • Matthew 6:14-15
  • Matthew 18:23-35
  • Ephesians 4:29-32

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

I Forgive You
Size: 0.60 MB

Tagalog

Pinapatawad Kita
Size: 0.52 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *