Pag-ibig ng Ama

Hindi Siya Katulad Ng Iba

Sa mundong ito, maraming ama na dumarating at umaalis at walang pakialam. Subalit pangako ng Diyos na Siya’y laging nariyan para sa’yo. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan man. Mahal ka Niya ng walang pasubali – higit pa sa inaasahan mo!

Siya’y Mabuting Ama

Mayroon ka mang mabuting tatay sa mundong ito o wala – ang Diyos, ang Amang nasa langit, ay patuloy na magiging mabuti. Hayaan mong yakapin ka Niya. Hinihintay ka Niyang lumapit. 

Siya ang pinakamainam na Ama na may pag-ibig na hindi mo mahahanap sa iba. Siya ang Ama na matagal mo nang hinahanap.

Tandaan mo: Ang iyong Amang nasa langit ay mahal ka ng walang kapalit at habambuhay na klase ng pag-ibig.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Mahalin ka ng walang kondisyon.
 • Palaging nandiyan para sa’yo.
 • Ipakita sa iyong Siya’y mabuting Ama at ika’y Kanyang pangangalagaan.
 • Pagagalingin ang sugatan mong puso, aaliwin ka, at bibigyan ka ng Kanyang kapayapaan.

Pag-isipan:

 1. Mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? (Roma 8:38)
 2. Paano mo mailalarawan ang “walang pasubali” na pag-ibig?
 3. Paanong nagbibigay ang mabuting ama sa kanyang mga anak?
 4. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito na maaaring makatulong upang malaman natin na iniingatan tayo ng Diyos? (Mateo 6:26,30)
 5. Hindi ba’t nakakagaan ng loob na may Amang nasa langit na nagmamahal sa’yo, kahit hindi ka naman karapat-dapat?
 6. Mayroon pa bang iba na kaya kang mahalin magpakailanman?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Romans 8:38-39
 • 2 Corinthians 6:18
 • 1 John 3:1
 • Psalm 103:11
 • Romans 5:8

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

The Father’s Love
Size: 0.65 MB

Tagalog

Pag-ibig Ng Ama
Size: 0.64 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. It is a ministry of Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *