Ito Ang Istorya Ko

Ano ang kwento mo?

Ano ang istorya mo? Maglaan ka ng ilang minuto at isipin mo kung nasaan ka ngayon at pahalagahan kung ano ang ginawa ng Diyos para sa’yo. Lahat tayo ay may iba’t-ibang kwento sa buhay, pero isa lang ang hindi nagbabago: mabuti ang Diyos. Tapat Siya at palagi Siyang magiging tapat.

Inilabas Niya tayo sa pagkaka-alipin at binigyan ng bagong buhay. Binigyan Niya tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Siya ang ating pag-asa sa hinaharap.

Mamuhay ka sa totoong kalayaan na ibinibigay Niya sa’yo. Huwag ka ng bumalik sa pagkakabihag ng kasalanan. Sinabi ni Jesus, “Pinalaya kita, ngayon mamuhay kang malaya. Huwag ka ng mamuhay sa kasalanan at pagkakahatol! Ikaw ay napalaya na.”

Hindi pa tapos.

Nilikha ka ng Diyos para sa isang layunin. Siya ay mabuting Diyos at mayroon Siyang napakagandang plano sa’yo. “Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na Niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo’y maging banal at walang kapintasan sa harap Niya.” (Efeso 1:4) Walang makapaghihiwalay sa pagmamahal Niya sa’yo.

Sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay binabago tayo “palakas ng palakas”. Ibig sabihin nito ang istorya mo ay hindi pa tapos. Sinimulan Niya ang mabuting bagay sa’yo at Siya’y tapat na tatapusin din ito. Hindi ka Niya susukuan. Parating pa lamang ang pinaka-maganda.

Tandaan mo: Ang Diyos ay tapat upang tapusin ang maganda Niyang sinimulan sa buhay mo.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Bigyan ka ng dakilang kinabukasan at pag-asa.
 • Tuluyan kang pagalingin at bigyan ng kalayaan.
 • Gamitin ang iyong buhay bilang patotoo sa Kanyang kahabagan.

Pag-isipan:

 • Ano ang aking kwento?
 • Saan ako pinalaya ng Diyos?
 • Saan ko ba nakikita ang katapatan ng Diyos sa buhay ko?
 • Paanong nabago ang aking buhay simula nung tinanggap ko si Jesus?
 • Ano ang inaasahan kong makikita ko sa aking kinabukasan?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • Philippians 1:6
 • Proverbs 24:16
 • Galatians 5:1
 • Psalm 84:7

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

This Is My Story
Size: 0.61 MB

Tagalog

Ito Ang Istorya Ko
Size: 0.54 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *