Sumuko Para Manalo

Pagsuko

Ang salitang “pagsuko” madalas ay tila ba nananawagan ng negatibong emosyon. Inaakala natin din natin na ang salitang “pagsuko” ay katumbas ng “pagkatalo” o “pagtalikod”.

However, maganda ang ibig sabihin ng “pagsuko” sa espirituwal. Ibig sabihin, ito ang pagpili na ibigay lahat kay Jesu-Cristo at gawin Siyang Hari at Panginoon ng ating buhay.

Sa praktikal, papaano ba ito? Ang ibig sabihin, wala ka na sa pwesto ng driver sa sasakyan ng iyong buhay. Ibig sabihin pinili mong pasakop sa Diyos sa iyong mga desisyon kung papaano ka mamumuhay. Ito ang pamumuhay ng naaayon sa Kanyang plano, hindi lang sa sarili mong gusto.

Ang Pinakamaganda sa Pagsuko

Alam ng Diyos ang gusto Niya at ang best para sa’yo.

Ipinangako Niyang maglalagay Siya ng mga maka-diyos na awtoridad (tulad ng mga magulang, church leaders at ng mga nasa gobyerno) sa ating buhay upang turuan tayo sa tama. Ang mga awtoridad ay hindi pahirap, ngunit sila’y inilagay ng Diyos upang tayo’y pagpalain. Inilagay sila ng Diyos upang tayo’y protektahan, gabayan, at manatili tayong ligtas.

Marami ang mga matitigas ang ulo at pinipilit na mamuhay ng hindi nakapasakop sa leadership ng Diyos. Ang masaklap, kinakailangan nilang humarap sa kahihinatnan ng hindi nila pagpapasakop, ngunit ito sana’y maaaring maiwasan.

Tandaan mo: Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa Diyos, pinipili natin Siya bilang Panginoon at Hari ng ating buhay.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Maglagay ng mga maka-diyos na awtoridad para ikaw ay gabayan.
 • Akayin ka sa pinaka-the best na daanan sa iyong buhay.
 • Pagpalain ka sa pagsuko mo sa Kanya.

Pag-isipan:

 • Bakit gusto ng Diyos na sumuko tayo sa Kanya?
 • Ano ang mga bagay na kinokontrol ko na kailangan kong isuko?
 • Sino ang mga lider at awtoridad na inilagay ng Diyos sa aking buhay?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • James 4:7
 • Hebrews 12:9
 • Hebrews 13:17
 • Romans 13:1
 • Ephesians 5:21

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

Surrender to Win
Size: 0.63 MB

Tagalog

Sumuko Para Manalo
Size: 0.62 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *