Kumusta Ang Laban Mo?

Hindi lang basta-bastang Kristyano.

Marami ang hindi nakakaunawa na ang mga Kristyano’y mga sundalo.

Maaaring wala tayo sa pisikal na labanan ngayon, ngunit tayo’y kasama sa espirituwal na digmaan. Mayroong labanan na nangyayari sa kaliwanagan at kadiliman–sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng pwersa ng kasamaan. Alam mo ba ang nakataya? Lahat!

Gagamitin ng kaaway ang maraming paraan at iba’t-ibang taktika upang tayo’y ibaba at madala sa kanyang kasamaan. Maaari niya tayong tuksuhin sa adiksyon, o kaya sa hindi kanais-nais na kaisipan at mga maling gawa. Gusto niya na tayo’y magkasala, sumuway sa Diyos, at tayo’y sumpain.

Araw-araw kinakailangan nating piliin na bigyan ng kaluguran ang Diyos. Araw-araw din tayong lumalaban sa mga tukso at discouragement. Patuloy tayong lumalaban kahit na mahirap dahil alam natin na kaya natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Cristo na Siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Alam nating ang Espiritu ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang nilalabanan natin.

Ikaw ang Kanyang malakas na mandirigma.

Maaaring lumalaban ka sa mga tila maliliit na labanan at personal na pagsubok na para bang hindi gaanong mahalaga. Ang totoo, napakahalaga sa buhay ang mga maliliit na struggles na ito. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga struggles natin at ginagamit Niya ang mga ito upang linangin ang ating lakas, maturity at karakter.

Ang espirituwal na digmaan na ito ay hindi natin maaaring mapagtagumpayan sa ating sariling lakas lamang. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Kung pakiramdam mo ikaw ay nasisiraan ng loob at hindi nararapat, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang isang basag na tao sa kamay ng dakilang Panginoon ay maaaring maging malakas na mandirigma.

Tandaan mo: Araw-araw may espirituwal na digmaan, ngunit kung nasa atin ang Diyos, tayo ay nasa panalong pangkat.

Ang gusto Niyang gawin:

 • Gawin kang malakas na sundalo para sa Kanyang kaharian.
 • Palakasin ka laban sa atake ng kaaway.
 • Bigyan ka ng karunungan at kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok

Pag-isipan:

 • Ano ang mga struggles ko? Saan ako nahihirapan o naaatake?
 • Nasaang pangkat ba ako?
 • Paano ko mapagtatagumpayan ang mga tukso?

Hayaang mangusap sa'yo ang Diyos:

Basahin ang mga verses sa Bible para sa araw na ito at hinging mangusap sa’yo ang Diyos.

 • 1 Timothy 6:12
 • 1 John 4:4
 • Ephesians 6:10-18
 • 2 Corinthians 10:3-5
 • 1 Corinthians 9:26,27

(Hover your mouse over the references to see the verses pop up)

Download

Download our free Bible lesson guide to study this topic further!

English

How’s Your Fight?
Size: 0.66 MB

Tagalog

Kumusta Ang Laban Mo?
Size: 0.58 MB
Know someone who needs to hear this?
Light Brings Freedom
Light Brings Freedom is a ministry started by missionaries Daniel & Colleen Jaquith in January 2018. This video discipleship curriculum is produced by Bridge to the Islands & Nations Ministries, Inc. based in Tarlac City, Philippines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *